DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 9.

Uzdravil Kristus šlakem poraženého; 9. povolal Matouše; 14. na otázku o postu odpověd dal; 20. ženu, kteráž byla nemocí svou ztrápena, uzdravil, 23. dceru knížete vzkřísil; 27. slepým dvěma zrak navrátil, 32. z němého ďábelství vyhnal; 35. všudy vůkol chodě kázal; 36. a nad rozptýlenými ovcemi lítost měl.

1. A vstoupiv ^na lodí, přeplavil se, a přišel do města svého.

[^Mk 2,1]

2. A aj, ^přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A ~viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: ÷Doufej, synu, *odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.

[^]Mk 2,3;[^]L 5,18;[~J 1,47.48Mk 10,49;*L 7,48]

3. A aj, někteří z zákoníků řekli sami v sobě: Tento se rouhá.

4. A viděv Ježíš ^myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich?

[^Ž 139,2;J 2,24.25]

5. Nebo co jest snáze říci, to-li: Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci: Vstaň ^a choď?

[^J 5,8;Sk 3,6;9,34;14,10]

6. Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své, a jdi do domu svého.

7. Tedy vstal a odšel do domu svého.

8. A vidouce to zástupové, ^divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem.

[^33]

9. A jda ^odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.

[^Mk 2,14;L 5,27]

10. I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, ^mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.

[^L 15,1]

11. A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými a hříšníky jí Mistr váš?

12. Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť ^zdraví lékaře, ale nemocní.

[^L 5,31]

13. Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství °chci a ne oběti. Nebo nepřišel ~jsem volati spravedlivých, ale =hříšných ku pokání.

°12,7;Mi 6,8;[1S 15,22;Oz 6,6];=Mt 21,31;Mk 2,17;L 5,32;19,10;1Tm 1,15;[~Mt 18,11]

14. Tehdy °přistoupili k němu učedlníci Janovi, řkouce: Proč my a farizeové postíme se často, učedlníci pak tvoji se nepostí?

°Mk 2,18;[L 5,33]

15. I řekl jim Ježíš: Zdaliž °mohou synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž ^s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat Ženich, a tehdyť se budou postiti.

°Iz 62,5;J 3,29;[^Mt 25,10]

16. Žádný zajisté nepřišívá ^záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by ještě nějaký díl od roucha, a tak větší by díra byla.

[^Mk 2,21]

17. Aniž lejí vína nového do nádob starých; sic jinak rozpuknou se sudové, a víno se vyleje, a sudové se zkazí. Ale víno nové lejí do nových nádob, a bývá obé zachováno.

18. A když ^on toto k nim mluvil, aj, kníže jedno přistoupilo a klanělo se jemu, řka: Pane dcera má nyní umřela. Ale pojď, vlož na ni ruku svou, a budeť živa.

Mk 5,22n[;L 8,41

19. A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho.

20. (A aj, žena, kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho.

Lv 15,25;Mk 5,25;L 8,43

21. Nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se ^jen toliko roucha jeho, uzdravena budu.

[^14,36]

22. Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: ^Doufej, dcero, víra ~tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.)

[^9,2;~Mk 5,34]

23. Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící,

24. Řekl jim: Odejdětež; ^nebť neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu.

[^Mk 5,39;J 11,11]

25. A když byl vyhnán zástup, všed tam, ujal ji za ruku její; i vstala jest děvečka.

26. A ^roznesla se pověst ta po vší té zemi.

[^L 7,17]

27. A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva ^slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, °Synu Davidův.

°[^]20,30

28. A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.

Zj 5,5

29. Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle ^víry vaší staniž se vám.

[^8,13;15,28]

30. I otevříny jsou oči jejich. °Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví.

°12,16;Mk 1,43;7,36;L 5,14

31. Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.

32. A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství.

12,22;Mk 3,22;L 11,14

33. A když vyvrhl ďábelství, mluvil jest němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy se nic takového neukázalo v lidu Izraelském.

34. Farizeové pak pravili: ^Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.

[^12,24;Mk 3,22;L 11,15]

35. I ^obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

Mk 6,6;L 13,22;[^Mt 4,23]

36. A když ^hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ~ovce, nemajíce pastýře.

[^]Mk 6,34;[~Nu 27,17;Iz 53,6]

37. Tedy ^dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.

L 10,2;[^J 4,35]

38. Protož °proste Pána žni, ať vypudí dělníky ^na žeň ~svou.

°Ef 6,19;[~]2Te 3,1;[^Mk 3,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš