DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 16.

Zahanbil Pán Kristus farizee a saducee, kteříž znamení hledali; 6. vystříhal od učení jejich, 13. ptal se, co o něm smyslí zástupové; 23. Petra zahanbil; 24. a pravé následování sebe vysvětlil.

1. I přistoupili k němu ^farizeové a saduceové, a pokoušejíce, ~prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.

12,28;[^]Mk 8,11;J 6,30;[^L 11,29;~Mt 12,38]

2. On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá ^večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.

[^]L 12,54.55

3. A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů nemůžete souditi?

4. Národ zlý a ^cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení °Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.

°[^]12,39;Jon 2,1;[L 11,29.30]

5. A přeplavivše se ^učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.

[^]Mk 8,14

6. Ježíš pak řekl jim: °Hleďte a varujte se ~kvasu farizejského a saducejského.

°L 12,1;[~Ga 5,9;1K 5,6]

7. Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.

8. A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ^ó malé víry, že jste chlebů nevzali?

[^6,30]

9. Ještě-liž nerozumíte, ani pamatujete na ^pět chlebů, jimiž nasyceno bylo pět tisíců lidu, a kolik jste košů drobtů sebrali?

[^14,17;J 6,9]

10. Ani na sedm chlebů, jimiž nasyceno bylo čtyři tisíce lidí, a kolik jste košů drobtů sebrali?

15,34

11. I kterakž pak nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě: Varujte se od kvasu farizejského a saducejského?

12. Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.

13. Přišed ^pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna člověka?

[^]Mk 8,27;L 9,18

14. A oni řekli: Někteří °Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.

°14,2;Mk 6,14;L 9,7

15. I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?

16. I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi °Kristus, Syn Boha živého.

°J 6,69;[Mt 14,33;Mk 5,7;Sk 8,37;1J 4,15]

17. A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo ^tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale ~Otec můj, kterýž jest v nebesích.

[^Ga 1,16;Ef 6,12~Mt 11,27;1K 2,10]

18. I jáť pravím tobě, že jsi ^ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány ~pekelné nepřemohou jí.

[^J 1,42.43~Ž 46,4;Iz 32,20]

19. A tobě dám °klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

°18,18;J 20,23

20. Tedy ^přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.

[^17,9;Mk 8,30]

21. A od té chvíle ^počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.

[^17,22;Mk 8,31;L 9,22]

22. I ^odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nestaneť se tobě toho.

[^Mk 8,32]

23. Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž ^za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.

[^2S 19,22;L 4,8]

24. Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo ^za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.

[^10,38;Mk 8,34]

25. Nebo ^kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.

J 12,25;[^L 17,33;Mt 10,39]

26. Nebo co jest ^platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Aneb ~kterou dá člověk odměnu za duši svou?

[^]Mk 8,36;[^L 9,25;~Ž 49,9]

27. Syn °zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s ~anděly svými, a tehdážť =odplatí jednomu každému podle skutků jeho.

°24,27;25,31].32;[26,64];=Ž 62,13;Ř 2,6;[~Mk 8,38]

28. Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.

Mk 9,1;L 9,27


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš