DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 11.

Svatý Jan Křtitel poslal z žaláře ku Pánu Kristu; 7. svědectví slavné Pán dal Janovi před zástupy; 20. městům nekajícím domlouvá; 25. Otce svého chválí; 28. všech soužených k sobě milostně volá.

1. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči své, kteréž mluvil, přikázání dávaje dvanácti učedlníkům svým, bral se odtud, ^aby učil a kázal v městech jejich.

[^9,35]

2. Jan pak v vězení ^uslyšev o skutcích Kristových, poslal dva z učedlníků svých,

[^L 7,18]

3. A řekl jemu: Ty-li jsi ten, ^kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?

[^Dt 18,15;L 7,20]

4. I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:

5. Slepí ^vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, ~chudým pak ÷evangelium se zvěstuje.

[^Iz 35,5;L 7,22;~Iz 42,7;61,1;÷L 1,19]

6. A blahoslavený ^jest, kdož se ~nehorší na mně.

[^13,57~L 7,23]

7. A když ^oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť viděti? Zdali třtinu větrem se klátící?

[^L 7,24]

8. Aneb co jste vyšli viděti? Zda člověka měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž se měkkým rouchem odívají, v domích královských jsou.

9. Aneb co jste vyšli ^viděti? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka.

[^L 1,76]

10. Tentoť jest zajisté, o němž psáno: Aj, ^já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýžto připraví cestu tvou před tebou.

[^]Mal 3,1;[^Mk 1,2]

11. Amen ^pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském, jestiť větší nežli on.

[^L 7,28]

12. Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.

13. Nebo °všickni Proroci i Zákon až do Jana prorokovali.

°L 16,16

14. A chcete-li přijmouti: ^Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.

[^]Mal 4,5;[^Mt 17,12;1K 2,14]

15. Kdo má uši k slyšení, slyš.

16. Ale k komu připodobním pokolení toto? Podobno jest dětem, sedícím na ryncích, a kteříž na tovaryše své volají,

17. A říkají: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.

L 7,32

18. Přišel zajisté Jan, °nejeda ani pije, a oni řkou: ~Ďábelství má.

°3,4;[Mk 1,6;~L 7,33]

19. Přišel Syn člověka, jeda a pije, a oni řkou: Aj, ^člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna jest ~moudrost od synů svých.

[^L 15,1.2;~7,35]

20. Tehdy počal přimlouvati městům, v nichžto činěni jsou jeho mnozí divové, že pokání nečinili.

21. Běda tobě ^Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v ~Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteříž jsou činěni v vás, dávno by byli ÷v žíni a v popele pokání činili.

[^L 10,13;~Ez 3,6;L 6,17;÷Jon 3,6]

22. Nýbrž pravím vám, že Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli ^vám.

[^2Pt 2,21]

23. A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi ^vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo °kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnešního dne.

°Gn 19,29;Ez 16,48;[Gn 13,13;^Iz 14,12]

24. Ano více pravím vám, že zemi Sodomských ^lehčeji bude v den soudný nežli tobě.

[^10,15]

25. V ten čas odpověděv Ježíš, řekl: Chválím ^tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.

[^L 10,21]

26. Jistě, Otče, že se tak ^líbilo před tebou.

L 10,21.22;[^Ef 1,5]

27. Všecky věci ^dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť ~nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

[^]28,18;[^Ž 8,7;J 3,35;~1,18;6,46]

28. Pojdtež ^ke mně všickni, kteříž pracujete ~a obtíženi jste, ÷a já vám odpočinutí dám.

[^Jr 31,25;~Ž 38,5;Iz 57,15÷J 16,33]

29. Vezměte jho mé na ^se, a učte se ode mne, neboť jsem ~tichý a pokorný srdcem, a naleznete °odpočinutí dušem vašim.

°J 6,16;[^Ž 68,20;1Pt 2,21;~Za 9,9;Iz 42,2]

30. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a ^břímě mé lehké.

1J 5,3;[^Fp 4,13]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš