DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ

B I B L Í   S V A T Á

____________


PODLE PŮVODNÍHO
VYDÁNÍ KRALICKÉHO
z roku 1579-1593.

____________

V KUTNÉ HOŘE.
ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE.
LÉTA PÁNĚ 1940.

TISKEM DR. ED. GRÉGRA A SYNA V PRAZE.


OBSAH


PŘEDMLUVA

BIBLÍ ČESKÁ šestidílná byla vydána v letech 1579-1593 v Kralicích a to díl I. (knihy Mojžíšovy) r. 1579, díl II. (Jozue až Ester) r. 1580 díl III. (Job až Píseň Šalomounova) r. 1582, díl IV. (Proroci) r. 1587, díl V. (Apokryfy) r. 1588 a díl VI. (Nový Zákon) r. 1593.

Biblí tato má kromě tekstu na okrajích poznámky, výklady k jednotlivým biblickým slovům nebo větám, vysvětlivky filologické, synonyma, locos communes t.j. "krátké a obecné naučení" a konkordancie, t. j. "míst k tomu podobných a jinde se nalézajících zaznamenání". Nad každou kapitolou (v knize Jobově někdy pro dvě neb tři kapitoly najednou a v knize Přísloví jsou od kapitoly 9. až do 30. vůbec vynechány) jsou sumy, v nichž je několika slovy shrnut obsah té kapitoly; kromě toho je také na okraji označen stručně obsah jednotlivých částí kapitol. Každá biblická kniha má úvod.

Biblí tuto vydáváme bez Apokryfů, výkladů a ostatních poznámek; vydáváme tekst, předmluvu k I. dílu, úvody k jednotlivým knihám, sumy nad kapitolami a konkordancie; označení jednotlivých částí kapitol a nedělních čtení a epištol jest vyjádřeno v našem tekstu tučnými písmeny na začátku verše.

Kraličtí dbali, jak sami poznamenávají aby "text český byl čistý, vlastní, srozumitelný, obyčejný, vážný". Do tekstu také vědomě a zúmyslně, což by se v původním nenalézalo, přidáno není, "ale byla o to péče, aby i nejmenší slovíčko, bez něhož řeč česká, buď zdála by se neplná neb nesrozumitelná, ....menší literou do tekstu položeno bylo". Tato slova, která Kraličtí tiskli menší literou, jsou v našem vydání vytištěna v tekstu kursivou. Vydáváme tekst v novodobém pravopisu, zvlášť pokud se týče délky samohlásek; tvaroslovné odchylky necháváme, rovněž v psaní souhlásek, zejména některých skupin souhláskových, zachováváme způsob starobylý. Pokud se týče změn v tekstu, drželi jsme se zásady, kterou si dali při vydávání bible Kraličtí, aby byl tekst "srozumitelný" a nahradili jsme pouze slova dnes nesrozumitelná nebo ta, která dnes znamenají něco jiného, a v těch případech užili jsme, pokud to bylo možné, výrazů které mívají Kraličtí na okraji, neb jimiž přeložili tato slova jinde. Změny tyto jsou uvedeny na konci. Vydáváme tímto vlastně po prvé tekst prvního vydání bible Kralické. Po desítiletí, ba století, vydávala se bible Kralická podle posledního vydání z r. 1613; od r. 1890 v úpravě tekstové i jazykové, jak ji provedli Jan Karafiát a Heřman z Tardy.

Připojujeme výklad jmen vlastních, vah a měr podle dnešních měr; Kraličtí vykládají po většině tato jména, míry, váhy a jiné ve výkladech a v poznámkách na okraji.

Biblí Kralická byla vydána za dosti nepříznivých poměrů. Země české sice v té době těšily se pokoji, ale za hranicemi na různých místech zuřily války náboženské i politické. Bratřím samým bývalo snášeti mnohou nepřízeň, ale jako by chtěli využíti doby poměrně dosti klidné, v předtuše těžkých a smutných dnů, kdy se pak národ opravdu dostal skoro na pokraj záhuby, a jako by pro tuto dobu chtěli dát národu svému oporu a vodítko v bouřích a vichřicích, z nejlepších svých sil nově přeložili a vydali Knihu knih - Biblí svatou. I my tuto bibli vydáváme s přáním, aby byla národu oporou, Slovem potěšení a cestou k Bohu v Kristu Ježíši.

Na Horách Kutných léta Páně 1940.

ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE.


K N Ě Ž Í M   A   S P R Á V C Ů M

LIDU PÁNĚ TĚM, KTEŘÍŽ ČESKÝM JAZYKEM
SLUŽBY BOŽÍ V LIDU JEHO KONAJÍ,
POZDRAVENÍ.

Poněvadž všecka práce věrných služebníků církve, bratří a spolu služebníci Páně, spravovati se má jistou vůlí Boží v Zákoně jeho oznámenou, potřebí k tomu míti text Písem svatých tak vyložený a spravený, aby se jemu dobře rozuměti mohlo. O čež od dávných časů snažná péče nejedněch byla, aby knihy Zákona Božího k obecnému užívání v jazyk náš český, což by nejvlastněji býti mohlo, přeloženy a vydány byly; v čemž jedni po druhých, jakž kdy Pán Bůh darů svých k tomu udělovati ráčil, až dosavad pracovali. Když pak i nás Pán Bůh k službě a péči pastýřské řádně skrze prostředky povolati a v církvi své postaviti ráčil; k tomu časté žádosti od Vás i mnohých jiných na nás od drahně let vzkládány byly, abychom i my, což by nám v tom možného bylo, učinili; soudivše to za věc slušnou a nám povinnou, i jiným užitečnou, vedle možnosti své opravdově k tomu jsme se přičinili, a vybravše z společnosti své muže k tomu způsobné, práci takovou i vykládání Písem svatých jim jsme poručili. Kterouž oni, pro slávu Boží a napomožení bližním, na sebe přijavše, věrně podle možnosti své v tom pracovali. A Pán Bůh tomu požehnati ráčil, takže již díl jeden knihy té, jenž Biblí svatá slove, připravili. My pak od nich to vděčně přijímajíce, čímž nám posloužili, tím se s vámi, z péče vlastencké, i s jinými, z lásky křesťanské, žádostivi jsouce všechněm prospěti, sdělujeme; a jakož k čtení pilnému, tak i k rozsuzování opravdovému dáváme, věříce, že jakž předešle jiných práce, tak již i tuto naši, a těch, jimž jsme na místě svém to poručili, vděčně přijmete, i pobožně užívati budete, na modlitbách svých toho žádajíce, aby Pán Bůh, k jehož cti předně a v jeho jménu tu práci před se vzali jsme, ji oblíbiti, dalšímu dílu žehnati, a k dokonání, i k spasitelnému všech věrných prospěchu šťastně přivésti ráčil. Amen.


POŘÁDEK KNIH STARÉHO ZÁKONA.

                         Kapitoly

Gn  První kniha Mojžíšova (Genesis) .............. 50
Ex  Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) ............... 40
Lv  Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus) ............ 27
Nu  Čtvrtá kniha Mojžíšova (Numeri) .............. 36
Dt  Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) ......... 34
Joz  Kniha Jozue .................................. 24
Sd  Kniha Soudců ................................. 21
Rt  Kniha Rut .................................... 4
1S  První kniha Samuelova ........................ 31
2S  Druhá kniha Samuelova ........................ 24
1Kr  První kniha Královská ........................ 22
2Kr  Druhá kniha Královská ........................ 25
1Pa  První kniha Paralipomenon .................... 29
2Pa  Druhá kniha Paralipomenon .................... 36
Ezd  Kniha Ezdrášova .............................. 10
Neh  Kniha Nehemiášova ............................ 13
Est  Kniha Ester .................................. 10
Jb  Kniha Jobova ................................. 42
Ž   Kniha Žalmů ................................. 150
Př  Kniha Přísloví ............................... 31
Kaz  Kniha Kazatel ................................ 12
Pís  Píseň Šalomounova ............................. 8
Iz  Proroctví Izaiáše proroka .................... 66
Jr  Proroctví Jeremiáše proroka .................. 52
Pl  Pláč Jeremiášův ............................... 5
Ez  Proroctví Ezechiele proroka .................. 48
Dn  Proroctví Daniele proroka .................... 12
Oz  Proroctví Ozeáše proroka ..................... 14
Jl  Proroctví Joele proroka ....................... 3
Am  Proroctví Amosa proroka ....................... 9
Abd  Proroctví Abdiáše proroka ..................... 1
Jon  Proroctví Jonáše proroka ...................... 4
Mi  Proroctví Micheáše proroka .................... 7
Na  Proroctví Nahuma proroka ...................... 3
Ab  Proroctví Abakuka proroka ..................... 3
Sf  Proroctví Sofoniáše proroka ................... 3
Ag  Proroctví Aggea proroka ....................... 2
Za  Proroctví Zachariáše proroka ................. 14
Mal  Proroctví Malachiáše proroka .................. 4
(Zkratky biblických knih, které jsou uvedeny v prvním sloupci, jsou používány v tomto elektronickém vydání; kraličtí použili zkratky odlišné.


Ediční poznámka k HTML vydání Bible kralické

Podat českému WWW surferovi Bibli není jednoduché: moderní překlady Bible do češtiny jsou vázány copyrighty a tak první možností, která se naskýtá, je sáhnout po nějakém historickém textu. Bohu dík, že kralický překlad Bible ze šestnáctého století je dílem tak požehnaným, že se nestal obsolentním ani v dnešní době.

I když kralický překlad Bible byl vydán v minulých letech v elektronické podobě v různých nahladatelstvích, nebylo možno tento text vystavit volně na Internetu: copyright se totiž týká nejenom vlastního textu, ale i jeho přepisu. K jeho pořízení v elektronické podobě je zpravidla nutno vzít nějakou tištěnou předlohu, tu oscanovat a nasnímaný obraz textu nechat zpracovat nějakým OCR programem na rozpoznávání textu. Strojové rozpoznávání textu je však dosud velice chybové, proto je nutno text před dalším zpracováním ručně korigovat. Proto, chce-li někdo takový text zpřístupnit veřejnosti, musí celý tento proces podstoupit znovu.

Tento text, který je nyní na Inetnetu k disposici, byl pořízen v minulých letech několika dobrovolníky. Projekt inicioval, vedl a největší kus práce sám vykonal Vašek Pilát. Na rozdíl od nejčastěji knižně i elektronicky vydávaneho "Posledního vydání kralického z roku 1613" se však rozhodnul elektronicky zpracovat "Původní vydání kralické z roku 1579 - 1593" (vydávaného v rozmezí uvedených let v dílech a proto známého jako tzv. "Šestidílka"). Neměl však po ruce dostatečně kvalitní výtisk, který by mohl sloužit jako předloha pro strojové zpracování, a proto jako podklad pro další korektury použil vydání z roku 1613. Korektoři proto museli opravovat nejen chyby, způsobené OCR, ale zároveň text korigovali do podoby původního vydání podle revise z roku 1940 Česká biblická práce, Kutná hora). V onom revidovaném vydání je původní kralický text upraven podle novodobého pravopisu (viz Předmluvu). Slova, která by byla těžko srozumitelná, byla nahrazena novějšími - viz Seznam slovních změn a vysvětlivky (1940). Zřejmě z podobných důvodů došlo i k podobné, i když rozsahem menší revisi textu při elektronických korekturách: provedené změny jsou zachyceny v dodatečném seznamu.

Na konci většiny veršů ve vydáních Kralické bible jsou pomocí značek uvedeny odkazy na další místa Bible, která mají souvislost. To odpovídá pojetí tradiční reformační zásady "vykládat Písmo Písmem". Tyto odkazy se mezi prvním a posledním vydáním dost liší; v posledním vydání je těchto odkazů zpravidla více, proto byly tyto odkazy v našem elektronickém vydání doplněny za odkazy z prvního vydání do hranatýzh závorek a také pro ně byly použity jiné odkazové (konkordační) značky. (V tomto způsobu zápisu ovšem není zachyceno, které odkazy byly z posledního vydání vypuštěny.)

Problematika odkazů aj. je podrobně podrobněji uvedena v manuálu, kterým se řídí korektoři při práci na elektronickém přepisu. Bližší informace se zde mohou dočíst i ti, kteří by měli zájem o spolupráci.

No podzim r. 1996 byly dokorigovány poslední zbývající knihy Nového Zákona a na jaře 1997 byl korektorům rozeslán kompletní text přepsaného Nového zákona v testovací, tzv. beta versi. Znamená to, že předpokládáme, že tento text může obsahovat řadu chyb, které je možno nejlépe objevit zveřejněním textu.

Ještě před zkompletováním byl tento text průběžně zveřejňován na Internetu v hypertextové podobě. Vlastní přístup pro HTML presentaci zvolili Bohouš Michal a Michal Rovnaník. HTML zpracování posledního z jmenovaných bylo po menších úpravách přejato pro zveřejnění na serveru DÚLOS. Na ty HTML dokumenty jsou též vedeny odkazy z Hesel Jednoty bratrské.

Zprávy o chybách

Chyby, se kterými se můžete setkat, mohou mít svůj původ v různých etapách:
 1. Chyby kralického překladu a jeho vydání
  Tento druh chyb můžete identifikovat porovnáním s některým tištěným vydáním, podle kterých byl elektronický přepis pořizován.
 2. Chyby vzniklé při elektronickém přepisu
  Blížší informace k těmto bodům viz: Informace o projektu el. přepisu Bible Kralické. Případné zprávy o nalezených chybách posílejte prosím na adresu Vaška Piláta.
 3. Chyby při převodu do HTML formátu
  Tento převod je prací Michala Rovnaníka, proto zprávy o objevených chybách mailujte jemu. Zatím jedinou známou chybou je, že v některých odkazech může chybět nějaká hranatá závorka. Jste-li na pochybách, zda se jedná o chybu při elektronickém přepisu anebo chybu při převodu do HTML, porovnejte s převodem od jiného autora, např. od Bohouše Michala.
 4. Chyby při úpravě HTML textu pro server DÚLOS
  Při těchto úpravách byla mírně pozměněna úprava stránek, zejména titulních, byly do HTML převedeny dodatky (tj. Význam názvů, výrazů a jmen, Váhy, mince, míry a čas) a byly doplněny odkazy mezi souborem "Význam názvů, výrazů a jmen" a biblickými texty a naopak.
  Známou chybou je, že při slučování odkazů z více řádků do jednoho nebyly vloženy oddělovací středníky mezi odkazy. Zprávy o ostatních chybách zasílejte prosím na mojí adresu, případně použijte formulář. Děkuji.

Petr Heřman


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ