DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 3.

Kristus Pán s Nikodémem rozmlouval o novém rodu. 22. I učedlníci Kristovi i Jan křtili. 25. Svědectví Jana Křtitele slavné o Kristu Pánu.

1. Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.

2. Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo ^žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ~ním.

[^Sk 2,22;~J 9,16Sk 10,38]

3. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: ^Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.

[^Tt 3,5;Mt 18,3]

4. Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?

5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z ^vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.

[^Ez 36,25.27;1Pt 3,21;Žd 10,23]

6. Což se narodilo ^z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.

[^Gn 5,2;Ř 3,23;8,5]

7. Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.

8. Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, ^odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se ~z Ducha narodil.

[^Ž 135,7;Kaz 11,5;~1K 2,11]

9. Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak ^mohou tyto věci býti?

[^6,52.60;Ez 36,26]

10. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?

11. Amen, amen pravím tobě: Že ^což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.

[^7,168,28;12,49]

12. Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?

13. Nebo ^žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.

[^6,62;Mt 28,2;Ef 4,9]

14. A jakož jest °Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí =povýšen býti Syn člověka,

°Nu 21.[8],9;2Kr 18,4;=J 8,28;12,32

15. Aby každý, kdož ^věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

[^6,36;Mk 16,16]

16. Nebo °tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, =kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

°Ř 5,8;[8,32];1J 4,9;=J 3,36;6,40;Mk 16,16;1J 5,10

17. Neboť jest °neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen ~byl svět skrze něho.

°L 9,56;[J 9,39~1J 4,9]

18. Kdož ^věří v něho, nebude odsouzen, °ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

°8,24;[^5,24];Mk 16,16

19. Toto pak jest ten ^soud, že °Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.

°1,5].9;[^1J 2,9]

20. Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.

21. Ale °kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou.

°Ef 5,8

22. Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a °křtil.

°4,1.[2]

23. A °Jan také křtil v Enon, ^blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, ~a křtili se.

°Mt 3,6.[~16^1S 9,4;~Mk 1,5]

24. Nebo ještě °Jan nebyl vsazen do žaláře.

°Mt 4,12;[14,3L 3,19.20]

25. Tedy vznikla ^otázka mezi Židy a některými z učedlníků Janových o očišťování.

[^Sk 15,2]

26. I °přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou ^za Jordánem, jemužs ty ~svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu.

°Mt 3,11.[^13];Mk 1,8;L 3,16;[~J 3,11]

27. Odpověděl Jan a řekl: ^Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe.

[^19,11;1K 4,7]

28. Vy sami ^svědkové jste mi, že jsem pověděl: °Nejsem já Kristus, ale ~že jsem =poslán před ním.

°1,20.[^30];=1,33;Mk 1,2;L 7,27;[~Mal 3,1;Mt 11,10]

29. Kdož °má nevěstu, ženichť jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněna jest.

°Iz 54,5;62,5;2K 11,2;Zj 21,2

30. Onť ^musí růsti, já pak menšiti se.

[^2S 3,1]

31. Kdož jest °shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví. Ale ten, jenž s nebe přišel, nade všecky jest.

°8,23;1K 15,47

32. A což viděl a slyšel, °toť svědčí, ale =svědectví jeho žádný nepřijímá.

°5,19.20;=3,11

33. Kdož pak přijímá svědectví jeho, zpečetil jest to, že Bůh °pravdomluvný jest.

°8,26;[7,17;Dt 7,9];Ř 3,4

34. Nebo ^ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává °Bůh ducha.

°Iz 61,1;L 4,18;[Ž 45,8^J 1,16]

35. Otec miluje Syna °a všecko dal v ruku jeho.

°Mt 11,27;Mt 28,18;L 10,22;[Ž 8,7;Žd 2,8]

36. Kdož °věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest ^nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.

°6,40;1J 5,12;[^3,18;Mk 16,16]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan