DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 19.

Sluší-li manželku propustiti; 12. o panicích 13. a dítkách; 16. o otázce bohatého mládence, 27. a odplatě života věčného.

1. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských °za Jordán.

°Mk 10,1

2. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.

3. I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li člověku ^propustiti ženu svou z kterékoli příčiny?

[^Mk 10,2]

4. On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste ^nečtli, že ten, jenž °stvořil člověka s počátku, muže a ženu učinil je?

°[^]Gn 1,27;[^5,2;Mal 2,15]

5. A řekl: ^Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i °budou dva jedno tělo.

°[^]Gn 2,24;[^Mk 10,7]

6. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což jest Bůh spojil, ^člověk nerozlučuj.

Mk 10,7.[^8.9];1K 6,16;Ef 5,31;[^1K 7,10]

7. Řekli jemu: Pročež tedy °Mojžíš rozkázal dáti list zapuzení a propustiti jí?

°Dt 24,1;[Mt 5,31]

8. Dí jim: Mojžíš pro °tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak.

°Mk 10,5

9. Protož pravím vám: °Že kdožkoli propustil by manželku svou, (leč pro smilství) a jinou pojme, cizoloží, a kdož propuštěnou pojme, také cizoloží.

°Mk 10,11;L 16,18;[1K 7,10;Mt 5,32]

10. Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se.

11. On pak řekl jim: ^Ne všickniť chápají slova toho, ale ti toliko, jimž jest dáno.

[^1K 7,7.17]

12. Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se ^sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.

[^1K 7,32.34]

13. Tehdy přineseny jsou k němu dítky, °aby na ně ruce vzkládal a modlil se za ně. Učedlníci pak přimlouvali jim.

°18,3;Mk 10,13;L 18,15

14. Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo °takovýchť jest království nebeské.

°18,4

15. A po vzkládání na ně rukou odebral se odtud.

16. A aj, jeden ^přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, ~co dobrého budu činiti, abych měl život věčný?

[^Mk 10,17L 18,18;~10,25]

17. A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li ^pak vjíti do života, ostříhej přikázání.

Mk 10,17.18;L 18,18.19;[^10,28]

18. Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl mu: Nezabiješ, °nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví,

°Ex 20,12n;[Dt 5,17]

19. Cti ^otce svého i matku, a °milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

°22,39;Mk 12,31;Ga 5,14;Jk 2,8;[Lv 19,18^Ef 6,2;Mt 15,4;Ex 20,12]

20. Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává?

21. Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti °poklad v nebi, a pojď, následuj mne.

°6,20;L 16,9;[12,33];1Tm 6,19

22. Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten jsa; nebo měl statku mnoho.

23. Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen ^pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského.

Jk 5,1;[^]Př 11,28;[^]Mk 10,24;L 6,24;12,15;18,24

24. A opět pravím vám: ^Snázeť jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.

[^L 6,24;18,24.25]

25. A uslyšavše to učedlníci jeho, i užasli se velmi, řkouce: I kdož tedy může spasen býti?

26. A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale °u Boha všecko jest možné.

°Jb 42,2;Za 8,6;L 1,37;[Gn 18,14]

27. Tehdy ^odpověděv Petr, řekl mu: Aj, my ~opustili jsme všecky věci, a šli jsme za tebou. Což ÷pak nám bude dáno za to?

[~]4,20;[^]Mk 10,28;L 5,28;[^]18,28;[÷Ž 73,13]

28. A Ježíš řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v ^druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete °i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.

°L 22,29].30;Zj 3,21;1K 6,2;[^2Pt 3,13;Zj 21,1]

29. A každý, kdož °opustil by domy, nebo bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, nebo manželku, nebo syny, nebo pole pro jméno mé, stokrát =více vezme, a život ~věčný dědičně obdrží.

°Dt 33,9;[Mt 10,37;L 14,6];=Jb 42,10;[~Tt 3,7]

30. Mnozí pak °první budou poslední, a poslední první.

°20,16;Mk 10,31;L 13,30


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš