DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 1.

Svědectví svatého Jana o pravém Božství i o člověčenství Krista Pána. 15. Svědectví též i Jana Křtitele o Beránku Božím Kristu Pánu, jehož předchůdce byl; 37. povolání učedlníků některých.

1. Na ^počátku bylo ~Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl ÷Bůh.

[^Gn 1,1;1J 1,1.2;~Zj 19,131J 5,20]

2. To bylo na počátku u Boha.

3. Všecky ^věci skrze °ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.

°Gn 1,2;[^]Ž 33,6;[^]Ef 3,9;Ko 1,16;Žd 1,2

4. V něm život °byl, a život byl světlo lidí.

°5,26;8,12;9,5;12,46;[1J 5,11]

5. A to ^Světlo v ~temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.

[^8,12;~Iz 60,2]

6. Byl °člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan.

°Mal 3,1;Mt 3,1].3;Mk 1,2;L 3,2

7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby ^všickni uvěřili skrze něho.

[^Ko 1,28]

8. Nebyl on to ^Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle.

[^5,35]

9. Tenť byl to ^pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.

[^3,19;8,12]

10. Na světě byl, a °svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.

°Žd 11,3

11. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.

12. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc °syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,

°Ř 8,15;Ga 3,26;2Pt 1,4;1J 3,2;[1Pt 1,14]

13. Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z ^Boha zplozeni jsou.

[^3,5.7;1J 5,4]

14. A Slovo to tělo °učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a =viděli jsme ÷slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) +plné milosti a ^^pravdy.

°Mt 1,16;L 2,7;[Iz 7,14];=Mt 17,2;[Iz 40,5];+Ko 1,19;2,9;[÷Iz 60,1;^^L 2,40]

15. Jan °svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já.

°Mt 3,11

16. A z plnosti °jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.

°Ko 2,9.10;[1,19;J 3,34]

17. Nebo °zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest.

°Ex 20,[1n].3

18. Boha °žádný nikdy neviděl, ale jednorozený ~Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil.

°Ex 33,20;Dt 4,12.15;Ko 1,15;1Tm 6,16;1J 4,12;[~Mt 11,27]

19. A totoť jest svědectví ^Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi?

[^]5,33

20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem ten °Kristus.

°Sk 13,25;[J 3,28]

21. I otázali se ho: Což pak? Eliáš °jsi ty? I řekl: Nejsem. Tedy jsi =ten Prorok? Odpověděl: Nejsem.

°Mt 11,14;=Dt 18,15

22. I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?

23. Řekl: °Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok.

°Iz 40,3;Mt 3,3;Mk 1,3;L 3,4

24. Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.

25. I otázali se ho a řekli jemu: Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?

26. Odpověděl jim Jan, řka: °Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte.

°Mt 3,11

27. Ten ačkoli °po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka.

°3,26.28

28. Toto v ^Betabaře stalo se °za Jordánem, kdežto Jan křtil.

°3,23;[J 10,40;^Sd 7,24]

29. Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, ^Beránek Boží, kterýž snímá hřích ~světa.

[^Ex 12,3;Iz 53,7;1Pt 1,19;~Iz 53,4.6.11]

30. Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž ^mne předšel; nebo přednější jest nežli já.

[^15]

31. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven ^byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou.

[^7,4]

32. A svědectví vydal Jan, ^řka: Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm.

Mt 3,16;Mk 1,10.[^11];L 3,22

33. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí ^Duchem svatým.

[^Sk 1,5]

34. A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.

35. Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,

36. A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, °Beránek Boží.

°29;Ex 12,3;Iz 53,7;Sk 8,32

37. I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.

38. I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim: >Co hledáte?

39. A oni řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá: Mistře,) kde bydlíš?

40. Dí jim: Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.

41. Byl pak ^Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.

[^Mt 4,18]

42. I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme ^Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.

[^Dn 9,24n]

43. I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti °budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.

°Mt 16,18

44. Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu: Pojď za mnou.

45. A byl °Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.

°12,21

46. Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž °psal Mojžíš v Zákoně a =Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.

°Gn 3,15;22,18;26,4;49,10;Dt 18,15;=Iz 7,14;9,6;40,11;45,8;Jr 23,5.[6];Ez 34,23;Mi 5,2;[Dn 9,24]

47. I řekl jemu Natanael: A může z °Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď ~a viz.

°7,41;[Mt 2,23;~J 1,40]

48. Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě ^Izraelitský, v němžto ~lsti není.

[^Ř 9,4;~Ž 32,2;73,1]

49. Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.

50. Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi ^Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský.

[^Mt 14,33]

51. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš.

52. I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte °nebe otevřené, a anděly ^Boží vstupující a sstupující na Syna člověka.

°[^]Gn 28,12;Sk 7,56;[^Mt 4,11]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan