DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 10.

Kristus Pán zřídiv a rozeslav sedmdesát učedlníků, 13. zlořečil některým městům pro nevděčnost, 22. rozveseliv se, Otci svému děkoval, 25. zákoníku na otázku jeho, přidav podobenství o upadlém mezi lotry, odpověděl, 40. a Marty pečlivé potrestal.

1. Potom pak vyvolil Pán i jiných sedmdesát, a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti.

2. A pravil jim: Žeň °zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. =Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

°Mt 9,37;J 4,35;=Ef 6,19;2Te 3,1

3. Jdětež. Aj, °já posílám vás jako berany mezi vlky.

°Mt 10,16

4. Nenostež s sebou °pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného =na cestě nepozdravujte.

°9,3;22,35;Mk 6,8;[Mt 10,9];=2Kr 4,29;[L 22,35]

5. A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprve rcete: Pokoj tomuto domu.

6. A bude-liť tu který syn pokoje, odpočineť na něm pokoj váš; pakli nic, k vámť se navrátí.

7. A °v témž domu ostaňte, jedouce a pijíce, což u nich jest. Nebo =hoden jest dělník mzdy své. Nechoďtež z domu do domu.

°1K 10,25;=Lv 19,13;Dt 24,14;25,4;1K 9,14;1Tm 5,18

8. Ale ^do kteréhožkoli města vešli byste a přijali by vás, jezte, což před vás předloží.

[^Mt 10,11]

9. A uzdravujte nemocné, kteříž by v něm byli, a rcete jim: Přiblížiloť se ^k vám království Boží.

[^Mt 3,2;4,17;10,7]

10. A do kteréhožkoli města vešli byste, a nepřijali by vás, vyjdouce na ulice jeho, rcetež:

11. Také i °ten prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, žeť se jest přiblížilo k vám království Boží.

°Sk 13,51;18,6;[Mt 10,14;Mk 6,11]

12. Pravím zajisté vám, že ^Sodomským v onen den lehčeji bude nežli tomu městu.

[^Mt 11,24]

13. Běda tobě °Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.

°Mt 11,21

14. A protož Týru a Sidonu lehčeji bude na soudu nežli vám.

15. A ty Kafarnaum, které jsi až do nebe zvýšeno, až do pekla sníženo budeš.

16. Kdož °vás slyší, mne slyší; a kdo vámi =pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.

°9,48;Mt 10,40;18,5;J 13,20;[Mk 9,37];=1Te 4,8

17. Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém.

18. I řekl jim: °Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.

°Zj 12,7

19. Aj, dávámť vám moc °šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.

°Mk 16,17;Sk 28,5;[Ž 91,13]

20. Avšak z toho se neradujte, žeť se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že °jména vaše napsána jsou v nebesích.

°Fp 4,3;Zj 17,8;[Ex 32,32;Iz 4,3;Dn 12,1]

21. V tu hodinu °rozveselil se v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci =skryl před moudrými a opatrnými, a zjevils je maličkým. Ovšem, Otče, neb tak se líbilo před tebou.

°Mt 11,25;=Iz 29,14;1K 1,19.26;2,8;[Jb 5,11]

22. Všecky °věci dány jsou mi od Otce mého, a ~žádný neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

°Mt 11,27;28,18;[Ž 8,7;J 3,35;1K 15,27~J 1,18]

23. A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené °oči, kteréž vidí, co vy vidíte.

°Mt 13,16;[1Kr 10,8]

24. Nebo pravím vám, že ^mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, a neslyšeli.

[^1Pt 1,10]

25. A aj, jeden °zákoník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, ~co čině, život věčný dědičně obdržím?

°Mt 22,35;Mk 12,28;[Mt 19,16]

26. A on řekl k němu: V Zákoně co jest psáno? Kterak čteš?

27. A on odpověděv, řekl: Milovati budeš °Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a =bližního svého jako sebe samého.

°Dt 6,5;10,12;30,[6].16;=Lv 19,18;Ř 13,9;Ga 5,14;Jk 2,8

28. I řekl mu Ježíš: Právě jsi odpověděl. To čiň, °a živ budeš.

°Lv 18,5;Ez 20,11

29. On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest ^můj bližní?

[^Ex 2,12]

30. I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericho, i upadl mezi lotry. Kteříž obloupivše jej a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše.

31. I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul.

32. Též i Levíta až k tomu místu přišed, a uzřev jej, pominul.

33. Samaritán pak jeden, cestou se bera, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest.

34. A přistoupě, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl.

35. Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.

36. Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?

37. A on řekl: Ten, kterýž učinil milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš: Jdi, i ty učiň též.

38. I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem ^Marta, přijala jej do domu svého. >A ta měla sestru, jménem Mariji,

[^J 11,1;12,2.3]

39. Kterážto ^seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.

[^Sk 22,3]

40. Ale Marta pečliva byla při mnohé službě Pánu. Kterážto přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.

41. A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech.

42. Ale ^jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou ~stránku vyvolila, kterážto nebude odjata od ní.

[Ž 27,4;Mt 6,33Fp 3,14;~Ž 16,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš