DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 1.

Pořádné vyčtení svatých patriarchů, na tré rozdělených, z nichž Kristus podle těla pošel. 18. Svědectví o početí jeho Duchem svatým v panně Mariji, zasnoubené Jozefovi. 21. A o jménu Krista Pána.

1. Kniha (o) °rodu Ježíše Krista ~syna Davidova, ÷syna Abrahamova.

°L 3,23n;[~2S 7,12;Ř 1,3;÷Gn 12,3]

2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu a bratří jeho.

°Gn 21,[2].3;=25,26;+29,35;[L 3,34]

3. Judas pak °zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak =zplodil Ezroma. Ezrom +zplodil Arama.

°Gn 38,29.[30];=46,12;[Rt 4,18];+4,19

4. Aram pak °zplodil Aminadaba. Aminadab pak ~zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.

°1Pa 2,10;[~Rt 4,20]

5. Salmon °zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil ~Obéda z Rut. Obéd pak ÷zplodil Jesse.

°Rt 4,21;[1Pa 2,11;~Rt 4,17;÷4,22]

6. Jesse ^zplodil Davida krále. David pak král °zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.

°2S 12,24;[^1S 17,12]

7. Šalomoun °zplodil Roboáma. Roboám =zplodil Abiáše. Abiáš +zplodil Azu.

°1Pa 3,10;[1Kr 11,43];=1Kr 14,31;+15,8;2Pa 14,1

8. Aza ^zplodil Jozafata. Jozafat zplodil ~Joráma. Jorám ÷zplodil Oziáše.

[^1Kr 15,24;~22,51;1Pa 3,11;÷2Kr 8,24]

9. Oziáš pak ^zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. ~Achas zplodil Ezechiáše.

[^2Kr 15,7;~16,20]

10. Ezechiáš pak °zplodil Manasesa. A Manases =zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

°2Kr 20,21;=21,18;1Pa 3,13

11. Joziáš pak ^zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.

[^1Pa 3,15;2Pa 36,1.4.8]

12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil °Salatiele. Salatiel pak =zplodil Zorobábele.

°1Pa 3,17;=Ezd 3,2;Ag 1,1

13. A Zorobábel ^zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.

[^1Pa 3,19]

14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se ^JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.

[^27,17.22]

17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.

18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka ^jeho Maria snoubena byla °Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest ~těhotná z Ducha svatého.

°L 1,27.34;[^2,5;~L 1,35]

19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v ^lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

[^Nu 5,12n]

20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z °Ducha svatého jest.

°L 1,32.[35]

21. Porodíť °pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od =hříchů jejich.

°L 1,31;=Iz 53,11;L 1,30;Sk 4,12;Ef 1,7

22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:

23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno ^jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.

Iz 7,14;[^Iz 8,8.10]

24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.

25. Ale nepoznal jí, ^až i porodila Syna svého °prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

°[^]L 2,7


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš