DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 4.

O postu Krista Pána, 3. a pokušení jeho, kteréž snášel od ďábla; 12. o začátku kázání jeho; 18. o povolání některých učedlníků, 23. a uzdravení mnohých bídných lidí.

1. Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.

Mk 1,12;L 4,1

2. A postiv se ^čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.

[^Ex 34,28;1Kr 19,8]

3. A přistoupiv k němu ^pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.

[^1Te 3,5]

4. On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.

Dt 8,3

5. Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu.

6. A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo ^psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.

Ž 91,11.[^12]

7. I řekl mu Ježíš: Zase ^psáno jest: Nebudeš ~pokoušeti Pána Boha svého.

[^Dt 6,16;~Ex 17,2;L 4,12]

8. Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:

9. Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.

10. Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.

Dt 6,13;10,20;1S 7,4

11. Tedy opustil ho ďábel, a aj, °andělé přistoupili a sloužili jemu.

°Mk 1,13

12. A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.

Mk 1,14

13. A opustiv ^Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím,

L 4,14;J 4,43;[^L 4,31]

14. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, ^řkoucího:

Iz 9,1.[^2]

15. Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,

16. Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.

17. Od toho času °počal Ježíš kázati a praviti: Pokání ^čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.

°3,2;Sk 26,20;[^Mk 1,15;Sk 2,38]

18. A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel ^dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)

Mk 1,16.[^19];L 5,11;[^L 5,2]

19. I dí jim: Pojďte ^za mnou, a učiním vás °rybáře lidí.

°Ez 47,10;[^Mk 1,17]

20. A oni hned ^opustivše síti, šli za ním.

[^19,27]

21. A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, ^Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.

[^Mk 1,19;L 5,10]

22. A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.

Mk 10,28;L 5,11

23. I ^procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

[^9,35;L 4,15.31]

24. A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu ^všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je.

[^Mk 6,55.56]

25. I šli za ním °zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.

°Mk 3,7;L 6,17


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš