DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Obsah NZ

N O V Ý   Z Á K O N

PÁNA A SPASITELE NAŠEHO

JEŽÍŠE KRISTA.

____________


PODLE VYDÁNÍ KRALICKÉHO
z roku 1593.

____________

V KUTNÉ HOŘE.
ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE.

LÉTA PÁNĚ 1940.


POŘÁDEK KNIH NOVÉHO ZÁKONA.

Zkr. Název knihyPočet
kapitol
Mt Evangelium S. Matouše (28)
Mk Evangelium S. Marka (16)
L Evangelium S. Lukáše (24)
J Evangelium S. Jana (21)
Sk Skutkové S. Apoštolů (28)
Ř Epištola S. Pavla k Římanům (16)
1K První epištola S. Pavla k Korintským (16)
2K Druhá epišt. S. Pavla k Korintským (13)
Ga Epištola S. Pavla k Galatským (6)
Ef Epištola S. Pavla k Efezským (6)
Fp Epištola S. Pavla k Filipenským (4)
Ko Epištola S. Pavla k Kolossenským (4)
1TePrvní epištola S. Pavla k Tessalonicenským (5)
2TeDruhá epištola S. Pavla k Tessalonicenským (3)
1TmPrvní epišt. S. Pavla k Timoteovi (6)
2TmDruhá epišt. S. Pavla k Timoteovi (4)
Tt Epištola S. Pavla k Titovi (3)
Fm Epištola S. Pavla k Filemonovi (1)
Žd Epištola S. Pavla k Židům (13)
Jk Epištola S. Jakuba (5)
1PtPrvní epištola S. Petra (5)
2PtDruhá epištola S. Petra (3)
1J První epištola S. Jana (5)
2J Druhá epištola S. Jana (1)
3J Třetí epištola S. Jana (1)
Ju Epištola S. Judy (1)
Zj Zjevení S. Jana (22)


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Obsah NZ