DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 23.

O zákonících a farizeích marných Božích ctitelích; 13. o způsobu i odplatě jejich za to hrozné, 31. zvláště pak za vraždu svatých proroků.

1. Tedy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým,

2. Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové.

3. Protož všecko, ^což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní.

[^Mal 2,7]

4. Svazujíť °zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.

°Iz 10,1;L 11,46;Sk 15,28

5. A všeckyť °ty své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. ~Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké dělají podolky pláštů svých,

°Mk 12,38;L 11,39;20,46;[Mt 6,1n;~Nu 15,38;Dt 6,8]

6. A milují přední místa na večeřích, a první stolice v školách,

7. A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři.

8. Ale vy °nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr ~váš, totiž =Kristus, vy pak všickni bratří jste.

°Jk 3,1;=Mt 17,5;28,19;J 1,18;[~]3,2;4,29;[~]13,13;[~]20,16;Sk 3,22

9. A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo °jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

°Mal 1,6;[Ef 3,14.15]

10. Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus.

11. Ale kdo z vás °větší jest, budeť služebníkem vaším.

°20,26.[27]

12. Nebo kdož by °se sám povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen.

°L 14,11;[Jb 22,29;Př 29,23L 14,11;Jk 4,6]

13. Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, °že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.

°L 11,52

14. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, °že zžíráte domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.

°Mk 12,40;L 20,47;[Jk 3,1]

15. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho ^novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.

[^Est 8,17;Mt 23,33]

16. Běda vám, ^vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti.

[^15,14]

17. Blázni a ^slepci; nebo co jest většího, zlato-li, čili chrám, kterýž posvěcuje zlata?

[^2Pt 1,9]

18. A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten dar, kterýž jest na něm, povinen jest.

19. Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, ^čili oltář, kterýž posvěcuje daru?

[^Ex 29,37.38]

20. A protož kdokoli přisahá skrze oltář, ^přisahá skrze něj, i skrze to všecko, což na něm jest .

[^1Kr 8,31]

21. A kdož °přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž přebývá v něm.

°1Kr 8,13;2Pa 6,2

22. A kdož °přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho, kterýž na něm sedí.

°5,34

23. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že °dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v Zákoně, totiž =soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti.

°L 11,42;=Mt 9,13;12,7;Oz 6,6;Mi 6,8

24. Vůdcové ^slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte.

[^15,14]

25. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, °že čistíte po vrchu konvice a mísy, a vnitř plno jest loupeže a nestředmosti.

°L 11,39.[40;Mt 15,2]

26. Farizee slepče, °vyčisť prve to, což vnitř jest v konvi a v míse, aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto.

°Ř 14,20;Tt 1,15

27. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž ač se zdadí zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty.

28. Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti.

29. Běda vám, °zákoníci a farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivých,

°L 11,47

30. A říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků.

31. Protož °osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali.

°Sk 7,52;[Mt 10,18]

32. I vy také naplňte míru otců svých.

33. Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ^ušli odsudku do pekelného ohně?

[^3,7]

34. Protož aj, já °posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé =zmordujete a ukřižujete, a některé z nich ~bičovati budete v školách vašich, a budete je honiti z města do města,

°10,10;L 11,49;Sk 5,40;=J 16,2;Sk 7,59;[~Mt 10,17]

35. Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, ^vylitá na zemi, od °krve Abele spravedlivého, až do =krve Zachariáše syna Barachiášova, kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.

°[^]Gn 4,8;[^]Žd 11,4;=2Pa 24,21

36. Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.

37. Jeruzaléme, °Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem ~chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a ÷nechtěli jste.

°L 13,34;[~Iz 31,5;÷Ž 81,12.13]

38. Aj, ^zanecháváť se vám dům váš ~pustý.

[^1Kr 9,7;~Ž 69,26]

39. Neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, ^jenž se béře ve jménu Páně.

[^21,9;Ž 118,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš