DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 12.

Nesnáz o sobotu Kristus Pán slovem i skutkem spraviv, 9. pro úklady svých nepřátel odšel; 22. ďábelství slepé a němé vyvrhl. 31. Hřích proti Duchu svatému oznámil. 34. Ty, jenž hledali znamení, zahanbil, 50. a kdo jsou praví jeho přátelé, ukázal.

1. V ten čas °šel Ježíš v den sváteční skrze obilí, a učedlníci jeho lačni jsouce, počali vymínati =klasy a jísti.

°Mk 2,23;L 6,1;=Dt 23,25

2. Farizeové pak vidouce to, řekli jemu: Hle, učedlníci tvoji činí to, °čehož nesluší činiti v den sváteční.

°Ex 20,8.[10]

3. On pak řekl jim: Co jste ^nečtli, co jest učinil °David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?

°[^]1S 21,6;[^L 6,3.4]

4. Kterak všel do domu Božího a °chleby posvátné jedl, kterýchžto jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým ^kněžím?

°[^]Ex 25,30;[Lv 24,9]

5. Anebo zdali jste nečtli v Zákoně, že kněží ve dny sváteční v chrámě °svátek ruší, a jsou bez hříchu?

°Lv 24,8;Nu 28,9

6. Ale pravímť vám, žeť větší jest tuto nežli ^chrám.

[^Mal 3,1]

7. Než kdybyste věděli, co je to: Milosrdenství °chci ~a ne oběti, neodsuzovali byste nevinných.

°9,13;[Oz 6,6;Mi 6,8~1S 15,22]

8. Syn ^zajisté člověka jestiť pánem i dne svátečního.

[^]Mk 2,28;L 6,5

9. A poodšed odtud Ježíš, ^přišel do školy jejich.

[^]Mk 3,1;[L 6,6]

10. A aj, byl tu člověk, maje ruku uschlou. I tázali se ho, řkouce: Sluší-li °v den sváteční uzdravovati? aby jej obžalovali.

°L 14,3;[13,14;J 9,16]

11. On pak dí jim: Který bude z vás člověk, ješto by měl ovci jednu, a kdyby ta upadla do jámy v den sváteční, i zdaliž °dosáhna nevytáhne jí?

°Dt 22,1

12. A čím lepší jest člověk nežli ovce? A protož ^slušíť v den sváteční dobře činiti.

[^Mk 3,4]

13. Tedy řekl člověku tomu: Vztáhni ruku svou. I vztáhl, °a učiněna jest zdravá jako i druhá.

°1Kr 13,6

14. Farizeové pak ^vyšedše, drželi radu proti němu, kterak by jej zahladili.

[^]Mk 3,6;[^]J 10,39;11,47;[^11,53;L 6,11]

15. A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky.

16. A s pohrůžkou přikázal jim, aby ho nezjevovali,

9,30;L 5,14

17. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:

Iz 42,1

18. Aj, služebník °můj, kteréhož jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši mé. Položím ~Ducha svého na něj, a soud národům zvěstovati bude.

°3,17;17,5;Mk 1,11;9,7;L 3,22;9,35;2Pt 1,17].18;~Iz 11,2

19. Nebude se vaditi, ani křičeti, ani kdo na ulicích uslyší hlas jeho.

20. Třtiny nalomené nedolomí, a ^lnu kouřícího se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství.

[^Iz 42,3]

21. A ve jménu jeho ^národové doufati budou.

[^Ř 15,12]

22. Tedy podán jemu ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, takže ten byv slepý a němý, i mluvil i viděl.

9,32;L 11,14

23. I divili se všickni zástupové a pravili: Není-liž °tento Syn Davidův?

°20,30;Zj 5,5

24. Ale ^farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než Belzebubem, knížetem ďábelským.

[^]9,34;Mk 3,22

25. Ježíš pak °znaje myšlení jejich, dí jim: ~Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.

°22,18;[9,4];J 2,24;[~L 11,17]

26. A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho?

27. A vymítám-liť já ďábly v Belzebubu, synové vaši v kom vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.

28. Pakliť já ^Duchem Božím ďábly vymítám, jistě přišlo jest mezi vás ~království Boží.

[^L 11,20;~1J 3,8]

29. Aneb kterak kdo může do domu silného reka vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prve svázal toho silného, a teprvť by dům jeho obloupiti mohl?

Mk 3,27;L 11,21

30. Kdož ^není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.

[^L 9,50;11,23]

31. Protož °pravím vám: Všeliký hřích i ^rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému ~nebude odpuštěno lidem.

°[^]Mk 3,28;[^]L 12,10;[^]1J 5,16;[~Žd 6,4.6]

32. A °kdyby kdo řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno, ale kdož by mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani na tomto světě, ani na budoucím.

°1S 2,25

33. A protož nebo čiňte strom dobrý, a ovoce jeho dobré; anebo čiňte strom zlý, a ovoce jeho zlé. Neboť °po ovoci strom bývá poznán.

°7,16;L 6,43

34. Pokolení ještěrčí, kterakž můžete dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.

35. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze ^zlého pokladu vynáší zlé.

[^15,19]

36. Ale °pravím vám, že ^z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný.

°16,27;Ř 14,12;2K 5,10;[^Ř 2,16;Ef 4,29;1Pt 4,5]

37. Nebo z slov svých spravedliv budeš učiněn, a z řečí °tvých budeš odsouzen.

°2S 1,16;L 19,22

38. Tehdy odpověděli někteří z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe °znamení viděti.

°16,1;[1K 1,22]

39. On pak °odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, a znamení ~nebude jemu dáno, jediné znamení Jonáše proroka.

°[~]16,4;[L 11,29]

40. Nebo jakož byl ^Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci.

Jon 2,1.[^2];Mk 8,12;L 11,29

41. Muži Ninivitští stanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je, protože °pokání činili k Jonášovu kázání, a aj, víceť jest nežli Jonáš tuto.

°Jon 3,5;[L 11,32]

42. Královna od poledne povstane k soudu s pokolením tímto, a odsoudí je; nebo °přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, víceť jest tuto nežli Šalomoun.

°1Kr 10,1;2Pa 9,1

43. Když pak °nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézaje, dí:

°L 11,24

44. Navrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne prázdný, vyčištěný a ozdobený.

45. Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů horších, a vejdouce, přebývají tam, i bývají poslední °věci člověka toho horší nežli první. Takť bude i tomuto zlému pokolení.

°Žd 6,4;10,26;2Pt 2,20

46. A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti.

47. I řekl jemu jeden: Aj, °matka tvá i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou mluviti.

°Mk 3,31;L 8,20

48. On pak odpovídaje, řekl tomu, kterýž k němu byl promluvil: Kdo jest matka má? A kdo jsou bratří moji?

49. A vztáhna ruku svou na učedlníky své, i řekl: Aj, matka má i bratří moji.

50. Nebo kdož by činil ^vůli Otce mého nebeského, tenť jest ~bratr můj, i sestra má, i matka má.

[^7,21;J 6,40;1Te 4,3~L 8,21;J 15,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš