DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 14.

Herodes cizoložník svatého Jana Křtitele zamordoval. 14. Kristus Pán pěti chleby pět tisíc lidu nakrmil. 25. Po moři chodil 28. a Petrovi též rozkázal. 35. Potom moc svou předivnou při uzdravování mnohých prokázal.

1. V tom čase uslyšel Herodes ^čtvrták pověst o Ježíšovi.

Mk 6,14;L 9,7;[^Sk 13,1]

2. I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho.

3. Nebo Herodes byl ^jal Jana a svázal jej a dal do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého.

L 3,19;[^Mk 6,17;L 3,19.20]

4. Nebo byl řekl jemu Jan: °Nesluší tobě míti jí.

°Lv 18,16

5. A chtěv zabíti jej, bál se °lidu; nebo za proroka jej měli.

°21,26;[L 20,6]

6. Když pak slaven byl °den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprostřed hodovníků, i líbilo se to Herodesovi,

°Gn 40,20;[Oz 7,5]

7. Tak že s přísahou ^zaslíbil jí dáti, zač by ho prosila.

[^Est 5,6]

8. A ona jsuci prve navedena od mateře své, řekla: Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele.

9. I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteříž spolu s ním stolili, rozkázal dáti.

10. A poslav kata, sťal Jana v žaláři.

11. I přinesena jest hlava jeho na míse, a dána děvečce. A ona nesla ji mateři své.

12. A ^přišedše učedlníci jeho, vzali tělo jeho a pochovali je; a šedše, pověděli to Ježíšovi.

[^Mk 6,29.30]

13. A ^uslyšev to Ježíš, plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí. A uslyševše o tom zástupové, šli za ním pěšky z měst.

Mk 6,31].32;L 9,10;[^J 6,2]

14. A ^vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I ~slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich.

[^J 6,5;~Mt 9,36]

15. A když bylo k ^večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.

[^Mk 6,35]

16. Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.

17. A oni řkou jemu: Nemáme °zde, než pět chlebů a dvě rybě.

°J 6,9

18. Kterýžto dí jim: Přinestež mi je sem.

19. A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav ^pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, °požehnal, a lámaje, dal učedlníkům chleby, a učedlníci zástupům.

°[^]15,36;1Tm 4,5;[Mt 26,26;^Mk 6,41]

20. I jedli ^všickni a nasyceni jsou. I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte košů plných.

[^Mk 6,43]

21. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí.

22. A ihned ^přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej za moře, dokudž by nerozpustil zástupů.

[^]Mk 6,45;J 6,16

23. A rozpustiv zástupy, °vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.

°L 6,12

24. Lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný jim.

25. Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.

26. A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zarmoutili se, řkouce: ^Obluda jest. A strachem křičeli.

[^L 24,37]

27. Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.

28. I odpověděv Petr, řekl: Pane, jsi-li ty, rozkažiž mi k sobě přijíti po vodě.

29. A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.

30. Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: ^Pane, pomoz mi.

[^8,25]

31. A ihned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu: ^Malé víry, pročežs pochyboval?

[^6,30;8,26]

32. A jakž oni vstoupili na lodí, přestal vítr.

Mk 6,51

33. Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn ^Boží jsi.

[^16,16;J 7,26]

34. A ^přeplavivše se, přišli do země Genezaretské.

[^Mk 6,53]

35. A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol, a shromáždili k němu všecky neduživé.

36. A prosili ho, aby se aspoň ^podolka roucha jeho dotkli. A kteřížkoli dotkli se, uzdraveni jsou.

[^9,21]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš