DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 17.

Kristus Pán se proměnil, 14. náměsičníka uzdravil, 22. smrt svou předpověděl, 27. a plat za sebe i za Petra dáti rozkázal.

1. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,

Mk 9,2;L 9,28

2. A ^proměnil se před nimi. I °zastkvěla se tvář jeho ~jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.

°Zj 1,14;[^Fp 3,21;~Mt 13,43]

3. A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním.

4. A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, ^dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

[^2Kr 2,19]

5. Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl hlas z oblaku řkoucí: Toto °jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho =poslouchejte.

°3,17;Iz 42,1;Mk 1,11;9,7;L 3,22;9,35;2Pt 1,17;=Dt 18,15

6. To uslyšavše učedlníci, padli na tváři své a báli se velmi.

7. A přistoupiv Ježíš, dotekl ^se jich, řka jim: Vstaňte, nebojte se.

[^Dn 8,18;9,21;10,10.18]

8. A pozdvihše očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše.

9. Když pak sstupovali s hory, přikázal °jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.

°Mk 9,9;[Mt 16,20]

10. I otázali °se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákoníci praví, že má Eliáš ^prve přijíti?

°Mk 9,11;[^Mal 4,5]

11. A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš °zajisté přijde prve a napraví všecky věci.

°Mal 4,5;[L 1,17]

12. Ale pravím vám, že °Eliáš již přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.

°11,14;Mk 9,13;L 1,16

13. Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli.

14. A když přišli k zástupu, °přistoupil k němu člověk jeden, a poklekl před ním na kolena,

°Mk 9,17;L 9,38

15. A řekl: Pane, smiluj se nad synem mým, nebo náměsičník jest, a bídně se trápí. Často zajisté padá do ohně a častokrát do vody.

16. I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti.

17. Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně.

18. I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od něho ďábelství a uzdraven jest mládenec v tu hodinu.

19. Tedy přistoupivše °učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč jsme my ho nemohli vyvrci?

°Mk 9,28

20. Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen °zajisté pravím vám: Budete-li míti ~víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.

°[~]21,21;L 17,6;1K 13,2

21. Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

22. A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: ^Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných.

[^]16,21;[^]20,18;Mk 8,31;9,31;10,33

23. A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.

L 9,44;18,31;24,7

24. A když přišli do Kafarnaum, přistoupili, ^kteříž plat vybírali, ku Petrovi a řekli: Což mistr váš nedává platu?

[^Ex 30,13.15]

25. A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové ^zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích?

[^22,21]

26. Odpověděl jemu Petr: Od cizích. I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní?

27. Ale °abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.

°22,19;[L 23,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš