DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 3.

Svatý Jan Křtitel, předchůdce Páně, kázati počal a křtíti; 13. od něhož také i Kristus Pán jest pokřtěn.

1. V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské,

Mk 1,4;L 3,3;J 3,23

2. A řka: Pokání ^čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.

[^4,17;Mk 1,15;L 24,47;Sk 2,38]

3. Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od °Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

°Iz 40,3;Mk 1,3;L 3,4;J 1,23

4. Měl ^pak Jan roucho z srstí velbloudových a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl ~kobylky a med lesní.

2Kr 1,8;Mk 1,6;[^Za 13,4;~Lv 11,22]

5. Tedy ^vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu,

[^Mk 1,5;L 3,7]

6. A ^křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.

[^Sk 19,5.18]

7. Uzřev ^pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení °ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu?

°[^]L 3,7;[Mt 12,34]

8. Protož ^čiňte ovoce hodné pokání.

[^L 3,8]

9. A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: °Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.

°L 3,8;J 8,33].39;[Sk 13,26;Ř 4,12]

10. A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté °strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

°7,19;L 3,9

11. Já křtím °vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.

°Mk 1,8;L 3,16;J 1,26;Sk 1,5;11,16;19,4

12. Jehožto °věječka v ruce jeho, a vyčistíť =humno své, a ~shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude +ohněm neuhasitelným.

°L 3,17;=Mal 3,3;+Žd 10,27;Zj 19,20;[~Mt 13,30]

13. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho.

Mk 1,9;L 3,21

14. Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně?

15. A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom ^plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu.

[^5,17]

16. A pokřtěn °jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, ^otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj.

°Mk 1,10;L 3,21].22;J 1,33

17. A aj, zavzněl hlas s ^nebe řkoucí: Tentoť °jest ~ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

°[^]17,5;Mk 1,11;9,7;L 9,35;Ko 1,13;[^]2Pt 1,17;[~]Iz 42,1;[~Ž 2,7]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš