DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 1.

O úřadu svatého Jana Křtitele, 6. a o jeho životě. 9. Kristus Pán přijav křest, kázal víru a pokání. 16. Učedlníků svých povolal, 23. a od ďábelství i rozličných neduhů lidem spomáhal.

1. Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;

2. Jakož psáno ^jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.

Iz 40,3;Mal 3,1;[^4,5.6];Mt 11,10;[^]L 7,27

3. Hlas °volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

°Mt 3,3;[Iz 40,3]

4. Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

5. I °vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.

°J 3,23;[Mt 3,5.6]

6. Byl pak Jan odín °srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a ~jídal kobylky a med lesní.

°Mt 3,4;[2Kr 1,8;Za 13,4;Mt 11,18~Lv 11,22]

7. A kázal, řka: °Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.

°Mt 3,11;L 3,16;J 1,30

8. Já °zajisté křtil jsem vás vodou, ale =onť vás křtíti bude Duchem svatým.

°Sk 1,5;11,16;19,4;=Jl 2,28;Sk 2,4;[Mt 3,11]

9. I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.

Mt 3,13;L 3,21

10. A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a °Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.

°Iz 42,1;J 1,32

11. A hlas stal se s nebe: Ty jsi °ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

°Mt 3,17;17,5;Ko 1,13;Žd 1,1;[Ž 2,7;Iz 42,1;2Pt 1,17]

12. A ihned ho ^Duch vypudil na poušť.

[^10];L 4,1;[^]Mt 4,1;[^3,16;Mk 1,10]

13. I byl tam na poušti ^čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.

[^Mt 4,11]

14. Když pak byl °vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje ^evangelium království Božího,

°Mt 4,12;[^4,17]

15. Pravě: Že se naplnil ^čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte ~pokání, a věřte evangelium.

[^Ga 4,4;~Mt 3,2;4,17]

16. A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona ^a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.

[^Mt 4,18.21;L 5,9.10]

17. I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás °rybáře lidí.

°Mt 4,19;Ez 47,10;[L 5,10]

18. A oni hned °opustivše síti své, šli za ním.

°Mt 19,27;[4,20];Mk 10,28;L 5,28;18,28

19. A pošed ^odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;

[^Mt 4,21]

20. A hned povolal jich. A oni opustivše ^otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.

[^L 5,11]

21. I °vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.

°Mt 4,13.[23];L 4,31;J 2,12

22. I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, °jako moc maje, a ne jako zákoníci.

°Mt 7,28.[29];L 4,32

23. I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal,

24. Řka: Ale ^což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel ~jsi zatratiti nás; znám tě, kdo ÷jsi, a vím, že jsi ten *svatý Boží.

L 4,33.34;[^Mk 5,7;Mt 8,29;~1J 3,8L 4,41*Mk 3,11]

25. I ^přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho.

[^9,25]

26. I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.

27. I ^lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž jest toto ~nové učení, že tento mocně duchům nečistým ÷rozkazuje, a *poslouchají ho?

[^10,24~Sk 17,19L 4,36;*Mt 8,32;L 4,41]

28. I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.

29. A hned vyšedše ze školy, °přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.

°Mt 8,14;L 4,38

30. Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.

31. A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.

32. Večer °pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.

°Mt 8,16;L 4,40

33. A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům.

34. I uzdravoval mnohé ^ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil ~mluviti ďáblům; nebo znali ho.

[^32;~Sk 16,17.18]

35. A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na ^pusté místo, a tam ~se modlil.

[^L 4,42;~5,16]

36. I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.

37. A když jej nalezli, řekli jemu: Všickni tě hledají.

38. I dí jim: Pojďmež ^do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.

Iz 61,1;[^L 4,43]

39. I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal.

40. Tedy °přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.

°Mt 8,2;L 5,12

41. Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist.

42. A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.

43. I ^pohroziv mu, hned ho odbyl,

[^7,36;Mt 9,30]

44. A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. °Ale jdi, ^ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, ~na svědectví jim.

°Lv 13,2;14,[^2].4[~n;Mt 5,17^L 17,14]

45. On pak vyšed, ^počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.

[^2,13]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek