DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 5.

Vyučuje Pán Kristus učedlníky své životu svému, 3. předkládaje jim osmero blahoslavenství 20. a spravedlnost hojnější, 21. při níž pravý rozum Písem svatých vysvětluje.

1. Vida pak Ježíš ^zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.

[^4,25]

2. I otevřev ústa svá, učil je, řka:

3. Blahoslavení ^chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.

[^]L 6,20;[^Iz 57,15;Ř 3,23n]

4. Blahoslavení ^lkající, nebo oni potěšeni budou.

[^Ž 126,5;Iz 61,2]

5. Blahoslavení ^tiší, nebo oni dědictví ~obdrží na zemi.

[~]Ž 37,11;[^J 11,29;~Iz 60,21]

6. Blahoslavení, kteříž ^lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni ~nasyceni budou.

[^Iz 55,1;~L 1,53;6,21]

7. Blahoslavení ^milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.

[^Př 21,21]

8. Blahoslavení ^čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

Ž 24,4;[^15,2]

9. Blahoslavení ^pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.

[^Žd 12,14;Jk 3,18]

10. Blahoslavení, ^kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.

1;Pt 2,20;4,14;[^Ř 8,17]

11. Blahoslavení jste, ^když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.

[^L 6,22;1;Pt 4,14]

12. Radujte ^se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.

[^L 6,23]

13. Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.

Mk 9,50;L 14,34

14. Vy jste ^světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.

[^Ef 5,8.9;Fp 2,15]

15. Aniž °rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou.

°Mk 4,21;L 8,16;11,33

16. Tak °svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

°Fp 2,151;Pt 2,12

17. Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale ^naplniti.

[^Ř 10,4]

18. Amen zajisté pravím vám: Dokudž °nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou.

°24,35;Ž 119,89;Iz 40,8;L 16,17

19. Protož °zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten ~veliký slouti bude v království nebeském.

°Jk 2,10;[~Mt 18,1.4]

20. Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.

21. Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: ^Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen bude státi k soudu.

[^]Ex 20,13;Dt 5,17;[^Lv 24,17]

22. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, ^povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, ~povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude ÷pekelný oheň trpěti.

[^Ž 143,2~Ex 18,21.22;÷1;J 3,15]

23. Protož ^obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě,

[^Mk 11,25]

24. Nechejž tu daru svého před oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.

25. Vejdi ^v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře.

[^6,14;18,35;L 12,58;Ef 4,26]

26. Amen ^pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.

L 12,58.59;[^Mt 18,34]

27. Slyšeli jste, že ^řečeno jest od starých: Nezcizoložíš.

[^Ex 20,14]

28. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by ^pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

[^Jb 31,1Ž 119,37]

29. Jestliže pak °oko tvé pravé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe; nebť jest užitečněji tobě, aby raději zahynul jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.

°18,9;Mk 9,43].47

30. A pakli ruka tvá pravá horší tě, utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul raději jeden úd tvůj, nežli by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně.

31. Též řečeno ^jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení.

[^]19,7.9;Dt 24,1

32. Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží.

L 16,18;Mk 10,11;1;K 7,10

33. Opět slyšeli jste, že ^řečeno jest od starých: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.

[^]Ex 20,7;Lv 19,12

34. Ale jáť pravím vám: ^Abyste nepřisahali všelijak, ani °skrze nebe, nebo stolice ~Boží jest,

°23,22;[~]Iz 66,1;Sk 7,49[^Mt 23,16;Jk 5,12]

35. Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého ^Krále jest.

[^Ž 48,3]

36. Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého.

37. Ale °buď řeč vaše: Jistě, ~jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od toho zlého jest.

°Jk 5,12;[~2;K 1,17]

38. Slyšeli jste, že ^řečeno jest: Oko za oko, a zub za zub.

[^]Ex 21,24;Lv 24,20;Dt 19,21

39. Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali °zlému. Ale ~udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.

°Ř 12,17.[19];1;Te 5,15;[Lv 19,18;~J 18,23;Mt 26,67]

40. A tomu, kdož se s tebou chce souditi a °sukni tvou vzíti, nech mu i pláště.

°L 6,29;1;K 6,7

41. A nutil-li by tě kdo jíti s sebou míli jednu, jdi s ním dvě.

42. A ^prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.

[^Dt 15,10;L 6,30]

43. Slyšeli jste, že řečeno jest: ^Milovati budeš bližního svého, a ~nenáviděti budeš nepřítele svého.

[^]Lv 19,18[~Dt 23,6]

44. Ale jáť vám pravím: °Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a ~dobře čiňte nenávidícím vás, ÷a modlte se za nepřátely a protivníky vaše,

°Př 25,21;L 6,35[~]Ř 12,20;[Ex 23,4;÷L 23,34]

45. Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.

46. Nebo ^milujete-li ty, jenž vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publikáni téhož nečiní?

[^]L 6,32

47. A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více nad jiné činíte? Však i publikáni to činí.

48. Buďtež vy tedy ^dokonalí, jako i ~Otec váš nebeský dokonalý jest.

[^Ef 4,13;Fp 3,12;~Lv 11,44;19,2;Dt 18,13]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš