DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 7.

Zapovídá Pán všetečné soudy, 7. učí ustavičným modlitbám. 12. Předkládá sumu všech svatých Písem, i zákona přirozeného. 14. Vystříhá od cesty široké 15. a falešných proroků. 24. Posluchače své k domu na skále anebo na písku vzdělanému připodobnil.

1. Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.

L 6,37;Ř 2,1;1K 4,5

2. Nebo jakým ^soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž °měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.

°Mk 4,24;L 6,38;[Jk 2,13;^Ž 41,2]

3. Kterakž pak ^vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna necítíš?

[^L 6,41]

4. Aneb kterak díš bratru svému: Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém?

5. Pokrytče, ^vyvrz nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra tvého.

[^Př 8,17L 6,42]

6. Nedávejte ^svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, ať by snad nepotlačily jich nohama svýma, a psi obrátíce se, aby neroztrhaly vás.

[^10,11.14]

7. Proste, °a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.

°21,22;Mk 11,24;L 11,9;J 14,13;16,23;Ef 6,18;Ko 4,2;Jk 1,6

8. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož ^hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno.

Jr 29,12;1J 3,22;5,14;[^Př 8,17;J 16,23]

9. Nebo ^který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu?

[^L 11,11n]

10. A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu?

11. Poněvadž tedy vy, °jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?

°Gn 6,5;Jr 17,9;[Jk 1,17]

12. A protož °všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest ^Zákon i Proroci.

°L 6,31;[^Ř 13,8.10]

13. Vcházejte ^těsnou branou; nebo prostraná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.

[^L 13,24]

14. Nebo ^těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.

[^Sk 14,22]

15. Pilně se pak varujte ^falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.

[^Jr 14,14;23,16;Mi 3,5]

16. Po ^ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?

[^12,33;L 6,44;Jk 3,12]

17. Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese.

18. Nemůžeť ^dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati.

[^12,33]

19. Všeliký ^strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

[^3,10;L 3,9;J 15,2.6]

20. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.

21. Ne každý, ^kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.

25,11;L 6,46;[^Oz 8,2;Ř 2,13]

22. Mnozíť ^mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve ~jménu tvém neprorokovali, a ve ÷jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili?

[^25,44~1K 13,2L 13,26]

23. A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. ^Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

[^25,41;Ž 6,9]

24. A protož ^každého, kdož slyší slova má tato a zachovává je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále.

L 6,47.[^48];Ř 2,13;Jk 1,22

25. I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, a nepadl; nebo založen byl na skále.

26. A každý, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj na písku.

27. I spadl °příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký.

°Ez 13,11

28. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho.

Mk 1,22;L 2,47;4,32

29. Nebo ^učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci.

[^1K 2,3-5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš