DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 2.

Mudrci k narozenému Králi Kristu přijeli. 13. Jozef s Marijí i s dítětem utekl do Egypta. 16. Herodes dítky mordoval. 19. Jozef se z Egypta po smrti Herodesově navrátil.

1. Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,

2. Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu ^jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.

[^Nu 24,17]

3. To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.

4. A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.

5. Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:

6. A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.

Mi 5,2;J 7,42

7. Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.

8. A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.

9. Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.

10. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.

11. I všedše do domu, ^nalezli dítě s Marijí matkou jeho, ~a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

[^L 2,16;~Ž 72,10;Iz 60,6]

12. A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.

13. Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.

14. Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.

15. A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: °Z Egypta povolal jsem Syna svého.

°Oz 11,1;[Nu 24,8]

16. Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.

17. Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:

18. Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; °Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není.

°Jr 31,15;[Gn 35,19]

19. Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,

20. Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou ^zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte.

[^Ex 4,19]

21. Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.

22. A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.

23. A přišed, bydlil v ^městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský ~slouti bude.

[^L 1,26;~Sd 13,5;Iz 11,1]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš