DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 15.

Božích-li přikázání čili lidských ustanovení více šetříno býti má; 21. o ženě Kananejské; 29. o uzdravení mnohých bídných, 34. a o sedmi chlebích.

1. A v ^tom přistoupí k Ježíšovi Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce:

Mk 7,1.[^5]

2. Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.

3. A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše?

4. Nebo °přikázal Bůh, řka: Cti otce svého ~i matku, a kdož by =zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.

°Ex 20,12;Dt 5,16;27,16;Mk 7,10;Ef 6,2;=[~]Ex 21,17;Př 20,20

5. Ale vy pravíte: ^Kdož by koli řekl otci neb mateři: ~Dar ode mne obětovaný, tobě prospěje, by pak i neuctil otce svého neb mateře své, bez viny bude.

[^Př 28,24;~Mk 7,11]

6. A takž ^zrušili jste přikázání Boží pro své ustanovení.

[^Mk 7,13]

7. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, ^řka:

[^]Iz 29,13

8. Přibližuje ^se ke mně lid tento ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne.

[^Ez 33,31]

9. ^Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání °lidská.

°Ko 2,8;Tt 1,14;[^Dt 4,2]

10. A svolav zástup, řekl jim: Slyšte a ^rozumějte.

[^Mk 7,14]

11. Ne to, °což vchází v ústa, poskvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje člověka.

°Sk 10,14].15;Ř 14,14;[Tt 1,15]

12. Tehdy přistoupivše učedlníci jeho, řekli mu: Víš-li, že farizeové, slyševše tu řeč, zhoršili se?

13. A on odpovídaje, řekl: °Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude.

°J 15,2;[Iz 17,11;Sk 5,38]

14. Nechte jich, vůdcovéť °jsou slepí slepých, a povede-li slepý slepého, oba v jámu upadnou.

°23,24;L 6,39;Iz 42,19;[Ř 2,19]

15. I odpověděv Petr, řekl jemu: Vylož ^nám to podobenství.

[^13,36]

16. Ježíš pak řekl: Ještě i ^vy bez rozumu jste?

[^16,9Mk 7,18]

17. Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde a vypouští se ven?

18. Ale které věci ^z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka.

[^Jk 3,6.10]

19. Z srdceť zajisté ^vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání.

[^12,35;Gn 6,5;Jr 17,9]

20. Tyť jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť neposkvrňuje člověka.

21. A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských.

Mk 7,24

22. A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj °se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.

°20,30

23. Kterýžto neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi.

24. On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán °než k ovcem zahynulým z domu Izraelského.

°10,6;[Sk 13,46;Ř 15,8]
25: Ale ona přistoupivši, klaněla se jemu, řkuci: ^Pane, pomoz mi.
[^14,30]

26. On pak odpověděv, řekl: ^Není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům.

[^Mk 7,27]

27. A ona řekla: Takť jest, Pane. Avšak štěňata jedí drobty, kteříž padají z stolů pánů jejich.

28. Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, ^veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

[^8,10]

29. A odšed odtud ^Ježíš, šel podle moře Galilejského, a vstoupiv na horu, posadil se tam.

[^Mk 7,31]

30. I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou ^kulhavé, slepé, němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým, a on ~uzdravil je,

[^Sk 3,2;~Mt 11,5;Iz 35,5]

31. Takže se zástupové divili, °vidouce, ano němí mluví, polámaní zdraví jsou, kulhaví chodí, slepí vidí. I velebili Boha Izraelského.

°11,5;Iz 35,5;L 7,21

32. Ježíš pak °svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.

°Mk 8,1.[2]

33. I řekli mu učedlníci jeho: I kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili?

34. I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm a málo rybiček.

35. I rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi.

36. A vzav těch sedm chlebů a ryby, učiniv °díky, lámal a dal učedlníkům svým, a učedlníci zástupu.

°J 6,11;Sk 27,35;1Tm 4,3

37. I ^jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných.

[^2Kr 4,44;Mk 8,8]

38. Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.

39. A ^rozpustiv zástupy, vstoupil na lodí. I přišel do krajiny Magdala.

[^Mk 8,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš