DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kapitola 28.

O svědcích nepřemožených, slavné z mrtvých vstání Pána Krista oznamujících; 16. o rozeslání učedlníků na všecken svět, 19. a svěření jim poselství Páně.

1. Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.

Mk 16,1;L 24,1;J 20,1

2. A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl ^Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.

[^J 5,4]

3. A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh.

4. A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví.

5. I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.

Mk 16,6;L 24,5

6. Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož ^předpověděl. Pojďte, a °vizte místo, kdež ležel Pán.

°27,60;[^12,40;16,21;17,23]

7. A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.

8. I °vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly.

°Mk 16,8;L 24,9

9. Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš ^potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.

[^Mk 16,9;J 20,14]

10. Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.

11. Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo.

12. Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům,

13. Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali.

14. A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme.

15. A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.

16. Jedenácte pak ^učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl °uložil Ježíš.

°7;Mk 14,28;[^Mt 26,32]

17. A uzřevše ho, klaněli ^se jemu. Ale někteří pochybovali.

[^L 24,52]

18. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána °jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.

°11,27;J 3,35;17,2;[Ž 8,7;L 10,22;Žd 1,2;2,8]

19. Protož °jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

°Mk 16,15;[L 24,47;J 15,16]

20. Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já ^s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

[^18,20]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš