DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 10.

Napomíná, aby žádostem zlým nepovolovali, 9. na Krista nehřešili, 14. jsouce stolu Kristova účastni, nepřiúčastňovali se satanu, 23. a maličkým ku pohoršení nebyli.

1. Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové °naši všickni pod oblakem byli, a =všickni moře přešli,

°Nu 9,18;Dt 1,33;Ž 78,14;105,39;[Ex 13,21.22];=14,22;[Joz 4,22]

2. A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři,

3. A všickni °týž pokrm duchovní jedli,

°Ex 16,15;[Ž 105,40]

4. A všickni °týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.

°Nu 20,11;Ž 78,15.[16;Ex 17,6;Iz 43,20]

5. Ale ne ^ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu, °nebo zhynuli na poušti.

°Nu 14,35;26,65;[^Žd 3,19;Nu 11,33]

6. Ty pak věci za příklad nám býti mají k tomu, abychom ^nebyli žádostivi zlého, jako i oni žádali.

[^Nu 11,4.34]

7. Protož nebuďte ^modláři, jako někteří z nich, jakož ~psáno jest: °Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.

°[~]Ex 32,6;[^20,3-5;1J 5,21]

8. Aniž ^smilněme, °jako ~někteří z nich smilnili, a padlo jich jeden den třimecítma tisíců.

°[~]Nu 25,1.9;[^1K 6,18;~Ž 106,28]

9. Ani ^pokoušejme Krista, °jako někteří z nich pokoušeli, a ÷od hadů zhynuli.

°Nu 21,[÷5].6;[^Sk 5,9;Ex 17,2.7;~Ž 106,14

10. Ani ^repcete, °jako ~i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.

°Nu 14,[~2].36.37;[^Fp 2,14]

11. Toto pak všecko u figuře dálo se jim, a ^napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme již na ~konci světa.

[^Ř 4,23.24;~Fp 4,5;Žd 9,26]

12. A protož kdo se ^domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl.

[^Ř 11,20]

13. Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale °věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás ~pokoušeti nad vaši možnost, ale ÷způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.

°1,9;1Te 5,24;[~Ž 68,21;÷125,3]

14. Protož, moji milí bratří, ^utíkejtež modlářství.

[^Ex 20,3.4]

15. Jakožto ^opatrným mluvím. Vy suďte, co pravím.

[^2,15]

16. Kalich ^dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není ~společnost krve Kristovy? A chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova?

[^Mt 26,26.27;~1K 1,9]

17. Nebo jeden chléb, jedno tělo mnozí ^jsme; všickni zajisté z jednoho chleba jíme.

12,13.[^27];Ef 4,4;[^Ř 12,5]

18. Pohleďte na Izraele podle těla. Zdaliž ti, ^kteříž jedí oběti, nejsou účastníci oltáře?

[^Lv 3,3;7,15]

19. Což pak tedy dím? Že °modla jest něco? Anebo že modlám obětované něco jest? Nikoli.

°8,4

20. Ale toto pravím, že, což ^obětují pohané, °ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.

°[^]Dt 32,17;Ž 106,37;[^Lv 17,7]

21. Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.

22. Čili k ^hněvu popouzíme Pána? Zdali silnější jsme nežli on?

[^Dt 32,21]

23. Všecko °mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.

°6,12

24. Žádný nehledej ^svých věcí, ale jeden každý toho, což jest bližního.

[^33;Ř 15,2;Fp 2,4]

25. Všecko, což se v masných krámích prodává, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí.

26. Nebo °Páněť jest země i plnost její.

°Ex 19,5;Dt 10,14;Ž 24,1;50,12;Jr 27,5

27. Pozval-liť by vás pak kdo z nevěřících k stolu, a chcete jíti, vše, cožkoli bylo by vám předloženo, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí.

28. Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, jenž oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté ^jest země i plnost její.

[^26;Ex 19,5;Ž 24,1]

29. Svědomí °pak pravím ne tvé, ale toho druhého. Nebo proč by měla svoboda ^má potupena býti od cizího svědomí?

°8,7;[^Ř 14,16]

30. A poněvadž já s °díků činěním požívám, proč mi se ~rouhají příčinou toho, z čehož já díky činím?

°Sk 27,35;Ř 14,6;[1Tm 4,4;~Ř 3,8]

31. Protož °buďto že jíte, nebo pijete, anebo cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.

°Ko 3,17;[Dt 8,10]

32. Bez °úrazu buďte i Židům i Řekům i církvi Boží,

°Ř 14,13;2K 6,4

33. Jakož i ^já ve všem líbím se všechněm, ~nehledaje v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli.

[^Ř 15,2~1K 10,24;Fp 2,4]

34. >Následovníci °moji buďte, jako i já Kristův.

°4,6.[16];Fp 3,17;1Te 1,6;2Te 3,9;[Ef 5,1;Žd 13,7]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským