DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 9.

Kristus Pán proměnil se na hoře svaté, 13. a dolů sstoupiv, ďábelníka uzdravil, 29. smrt svou i vzkříšení předpověděl, 34. nesnáz mezi učedlníky o prvotnost srovnal, 41. a aby se pohoršení vystříhali napomenul.

1. I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci.

Mt 16,28;L 9,27

2. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před nimi.

Mt 17,1;L 9,28

3. A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.

4. I uzřeli ^Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví.

[^Mt 17,3]

5. A odpověděv Petr, řekl k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám tuto býti. Protož udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

6. Nebo nevěděl, ^co mluví; byli zajisté přestrašeni.

[^Ž 126,1]

7. I stal se oblak zastěňující je, °a přišel hlas z oblaku, řkoucí: ^Tentoť jest ten Syn můj milý, =jeho poslouchejte.

°Mt 17,5;Ko 1,13;=Dt 18,15.[^19^Ž 2,7;Iz 42,1;Mt 3,17;2Pt 1,17;Ko 1,13]

8. A hned obezřevše se, žádného víc neviděli než samého Ježíše s sebou.

9. A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby toho žádnému nevypravovali, co viděli, než až Syn člověka z mrtvých vstane.

Mt 17,9;L 9,36

10. I zachovali tu věc u sebe, tížíce mezi sebou, co by to bylo z mrtvých vstáti?

11. I otázali se ho, řkouce: Což pak zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti prve?

12. On pak odpověděv, řekl jim: °Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, =a jakož psáno jest o Synu člověka, že má mnoho trpěti a za nic položen býti.

°Mal 4,5;Mt 11,14;L 1,17;=Iz 53,[3.4];Ž 22,2-22;[Dn 9,26]

13. Ale ^pravím vám, že Eliáš již přišel, a učinili mu, což jsou chtěli, jakož psáno jest o něm.

[^Mt 11,14;17,10n;L 1,17]

14. Tedy ^přišed k učedlníkům, uzřel zástup veliký okolo nich a zákoníky, an se hádají s nimi.

Mt 17,14;L 9,37].38

15. A hned všecken zástup uzřev jej, ulekli se; a sběhše se, přivítali ho.

16. I otázal se zákoníků: Co se hádáte spolu?

17. A odpovídaje jeden z zástupu, řekl: Mistře, přivedl jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého.

18. Ten kdyžkoli jej pochopí, ^lomcuje jím, a on se sliní, a škřipí zubami, a svadne. I řekl jsem učedlníkům tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli.

[^20]

19. A on odpovídaje jemu, řekl: Ó národe ^nevěrný! Ale dokudž s vámi budu? A dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej ke mně.

[^Mt 17,17]

20. I přivedli ho k němu. A jakž jej uzřel, hned jím duch ^lomcoval; a padna na zemi, válel se a slinil.

[^1,26]

21. I otázal se otce jeho: Dávno-li se jemu to stalo? A on řekl: Hned od dětinství.

22. A často jím metal i na oheň i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi.

23. A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; °všeckoť jest možné věřícímu.

°Mt 21,21;L 17,6;[Mt 17,20;L 17,6;Fp 4,13]

24. A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: ^Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.

[^4,40]

25. Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho.

26. Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho. I učiněn jest člověk ten jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel.

27. Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a on vstal.

28. A když všel do domu, °učedlníci jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme my ho nemohli vyvrci?

°Mt 17,19

29. I řekl jim: ^Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem.

[^J 16,24;1J 5,14]

30. A jdouce odtud, šli skrze Galilei, a nechtěl, aby kdo o tom věděl.

31. Nebo učil učedlníky své a pravil jim: Že Syn °člověka dán bude v ruce lidské, a zamordujíť jej, ale zamordován jsa, třetí den z mrtvých vstane.

°8,31;Mt 16,21;17,22;20,18

32. Oni pak nesrozuměli tomu povědění, a ostýchali se ho otázati.

33. I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali?

34. A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, °kdo by z nich byl větší.

°10,37;Mt 18,1;L 9,46

35. A posadiv se, zavolal dvanácti, a dí jim: °Chce-li kdo první býti, budeť všech nejposlednější a všech služebník.

°Mt 20,26;23,11;[Mk 10,43]

36. A vzav pacholátko, postavil je uprostřed nich, a vzav je ^na lokty své, řekl jim:

[^10,16]

37. Kdož by koli °jedno z takových dítek přijal ve jménu mém, mneť přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne mneť přijímá, ale toho, kterýž mne poslal.

°Mt 18,5;L 9,48;J 13,20;[Mt 10,40]

38. I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme tam jednoho, an ve jménu tvém ďábly °vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsme mu, protože s námi nechodí.

°L 9,49;[Mt 7,22]

39. Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Nebť °není žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, ať by mohl snadně zle mluviti o mně.

°1K 12,3

40. Nebo ^kdož není proti nám, s námiť jest.

[^Mt 12,30]

41. Kdož by koli ^zajisté dal vám °píti číši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, amen pravím vám, neztratíť nikoli odplaty své.

°[^]Mt 10,42;[^25,40]

42. A kdožť by koli °pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by lépe mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře.

°Mt 18,6;L 17,1

43. A °horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépeť jest tobě bezrukému vjíti do života, raději nežli obě ruce majícímu jíti do pekla, v oheň neuhasitelný,

°Mt 5,29;18,8

44. Kdež ^červ jejich neumírá a oheň nehasne.

[^Iz 66,24]

45. A pakli ^noha tvá horšila by tě, utniž ji. Lépeť jest tobě kulhavému vjíti do života, nežli obě noze majícímu uvrženu býti do pekla, v oheň neuhasitelný,

[^Mt 18,8]

46. Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne.

47. Pakli by tě ^oko tvé horšilo, vylup je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného,

Dt 13,1;[^Mt 5,29]

48. Kdežto °červ jejich neumírá a oheň nehasne.

°Iz 66,24

49. Nebo každý člověk ohněm bude solen, a všeliká °obět solí bude osolena.

°Lv 2,13

50. Dobráť jest °sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? ~Mějte sůl v sobě sami, ÷a pokoj mějte mezi sebou.

°Mt 5,13;L 14,34;[~Ř 12,18;Ko 4,6;÷Za 8,21;Žd 12,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek