DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kapitola 16.

Kristus Pán z mrtvých vstav, zjevoval se učedlníkům, 10. a potrestav jich pro nevěru jejich, 15. a rozeslav na všecken svět, 19. na nebe vstoupil.

1. A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a ^Salome nakoupily ~vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly ÷Ježíše.

[^]Mt 28,1;[^]L 24,1;J 20,1;[~Gn 50,2.3;÷Ž 16,10]

2. A velmi ^ráno vyšedše první den po sobotě, přišly k hrobu, an již slunce vzešlo.

[^Ž 5,4;Dn 6,19]

3. I pravily vespolek: Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových?

4. (A vzhlédše, uzřely odvalený kámen.) Byl zajisté veliký velmi.

5. A °všedše do hrobu, uzřely mládence, ^an sedí na pravici, oděného rouchem bílým. I ulekly se.

°J 20,12;[^Mt 28,3.8]

6. Kterýžto °řekl jim: Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského ukřižovaného. Vstalť jest, neníť ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.

°Mt 28,5;L 24,4

7. Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam °jej uzříte, jakož jest =pověděl vám.

°1K 15,4;=Mt 26,32;28,7;[Mk 14,28]

8. A ony vyšedše ^rychle, utekly od hrobu; nebo přišel na ně strach a hrůza. A aniž komu co řekly, nebo se bály.

[^Mt 28,8L 24,9;J 20,18]

9. Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno v neděli, °ukázal se nejprv Mariji Magdaléně, =z nížto byl vyvrhl sedm ďáblů.

°Mt 28,9;J 20,14.[16.18];=L 8,2

10. Ona pak šedši, zvěstovala těm, kteříž s ním bývali, lkajícím a plačícím.

11. A oni slyšavše, že by živ byl a vidín od ní, nevěřili.

12. Potom pak °dvěma z nich jdoucím ukázal se v jiné způsobě, když šli přes pole.

°L 24,13].15

13. A ti šedše, pověděli jiným. Ani těm nevěřili.

14. Nejposléze °sedícím spolu jedenácti ukázal se, a ~trestal nedověru jejich a tvrdost srdce, že těm, kteříž jej viděli vzkříšeného, nevěřili.

°[~]J 20,19;1K 15,4.[5.7;~L 24,25.26.36]

15. A řekl jim: °Jdouce po všem světě, kažte evangelium ~všemu stvoření.

°Mt 28,19;[J 15,16;~Ko 1,23]

16. Kdož uvěří a ^pokřtí se, spasen bude; kdož pak °neuvěří, budeť zatracen.

°Nu 14,11;20,12;Ž 78,22;J 3,18.[36];12,48;[^Sk 2,38.41]

17. Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve °jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky =novými mluviti.

°Sk 5,16;Sk 8,7;16,16;[L 10,17];=Sk 2,3.[4.11];10,46

18. Hady °bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné =ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.

°L 10,19;[Sk 28,5];=28,8;[Mt 10,8]

19. Když pak jim odmluvil Pán, vzhůru °vzat jest do nebe, a =sedí na pravici Boží.

°L 24,51;Sk 1,9;=Mt 22,44;28,18;Sk 7,15;Ř 8,34;Ef 1,20;Ko 3,1;Žd 1,3;8,1;10,12;12,2;1Pt 3,22;[Ž 110,1]

20. A oni šedše, kázali všudy, a Pán jim °pomáhal, a slov jejich potvrzoval činěním divů.

°Sk 14,3

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek