DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 15.

Jakož jest Kristus Pán mocně vstal z mrtvých, 11. tak i nás také mocí svou vzkřísí, 35. abychom s ním majíce duchovní rozkošné a stkvoucí tělo v slávě nevýmluvné věčně se radovali.

1. Známoť vám ^pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem °zvěstoval ~vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,

°Ga 1,11.[12;~J 17,8]

2. Skrze °kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste ~nadarmo uvěřili.

°Ř 1,16;[~2K 6,1]

3. Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za °hříchy naše ^podle Písem,

°Iz 53,5.[^8.9;Ž 22,16.17]

4. A °že jest pohřben a že ~vstal z mrtvých třetího dne ÷podle Písem.

°Jon 2,1;[Iz 53,9;~Mt 12,40;÷Ž 16,10;Oz 6,2]

5. A °že vidín jest od ~Petra, =potom od dvanácti.

°L 24,34;=Mt 28,16;Mk 16,14;J 20,19;[~1,43]

6. Potom ^vidín více než od pěti set bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.

[^Mt 28,16]

7. Potom vidín jest od Jakuba, potom ode ^všech apoštolů.

[^L 24,50]

8. Nejposléze pak ze všech, jakožto nedochůdčeti, ^ukázal se i mně.

[^Sk 9,3.17;2K 12,2]

9. Nebo já jsem °nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, =protože jsem se protivil církvi Boží.

°Ef 3,8;[1K 4,9];=Sk 22,4;[9,1]

10. Ale ^milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně učiněná ~daremná nebyla, ale ÷hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest.

[^3,10;~Ř 15,18.192K 11,23]

11. Protož i já i oni tak kážeme, a tak jste uvěřili.

12. Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by ^nebylo z mrtvých vstání?

[^Mt 22,23;Sk 23,8]

13. Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.

14. A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, ^a daremnáť jest i víra vaše.

[^22]

15. A byli bychom nalezeni i křiví svědkové Boží; nebo vydali jsme svědectví o Bohu, °že vzkřísil z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil, (totiž) jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.

°6,14;[Sk 2,24.32]

16. Nebo ^jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.

[^Ř 8,11]

17. A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, ^marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.

[^14]

18. A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.

19. Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.

20. Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny °těch, jenž zesnuli.

°Sk 26,23;Ko 1,18;Zj 1,5;[1K 15,23]

21. Nebo ^poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka ^vzkříšení z mrtvých.

[^Gn 3,19;Ř 5,12.18;~Ko 1,18]

22. Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak ^i skrze Krista všickni obživeni budou.

[^Ř 5,21]

23. Ale °jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ~ti, kteříž jsou Kristovi, v ÷příští jeho.

°1Te 4,16.17;[Sk 26,23;~Ga 5,24Mt 26,64]

24. Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když ^vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc.

[^26;Dn 2,44;7,18]

25. Nebo °musíť to býti, aby on kraloval, dokudž nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.

°Ž 110,1;Mt 22,44;Sk 2,34;Žd 1,13

26. Nejposlednější ^pak nepřítel zahlazen bude smrt.

[^Zj 20,14]

27. Nebo °všecky věci ^poddal pod nohy jeho. Když pak praví, že všecky věci poddány jsou jemu, zjevnéť jest, že kromě toho, kterýž jemu poddal všecko.

°Ž 8,7;Mt 28,18;[11,27];Žd 2,8;[Ef 1,22]

28. A když poddáno jemu bude všecko, tedy i on Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech.

29. Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?

30. Proč i my ^nebezpečenství trpíme každé hodiny?

[^Ř 8,36]

31. Na každý den ^umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.

[^2K 4,10]

32. Jestližeť jsem ^obyčejem jiných lidí bojoval s ~šelmami v Efezu, co mi to prospěje, nevstanou-liť mrtví? °Tedy ÷jezme a pijme, nebo zítra zemřeme.

°[÷]Iz 22,13;L 12,19;[^Ga 1,11;~2K 1,8]

33. Nedejte se ^svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.

[^Ef 5,6;1J 3,7]

34. Prociťte ^k konání spravedlnosti, a nehřešte. Nebo někteří ještě ~neznají Boha; k ÷zahanbení vašemu toto mluvím.

[^16,13;Ř 13,11;~Ef 2,121K 6,5]

35. Ale řekne někdo: ^Kterakž pak vstanou mrtví? A v jakém těle přijdou?

[^Ez 37,3]

36. Ó nemoudrý, však to, °což rozsíváš, nebývá obživeno, leč ^umře.

°[^]J 12,24

37. A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli jiné.

38. Bůh pak dává jemu tělo, jakž ráčí, a jednomu každému z těch ^semen jeho vlastní tělo.

[^Gn 1,11]

39. Ne každé tělo jest jednostejné tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné tělo hovadí, jiné pak rybí, a jiné ptačí.

40. A jsou těla nebeská, a jsou těla zemská, ale jináť jest sláva nebeských, a jiná zemských,

41. Jiná sláva slunce, a jiná měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.

42. Tak i ^vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;

[^Mt 13,43]

43. Rozsívá se nesličné, ^vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;

[^Fp 3,20.21]

44. Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.

45. Takť i ^psáno jest: °Učiněn jest první člověk Adam v duši živou, ale poslední Adam v ducha obživujícího.

°Gn 2,7;[^1,26]

46. Však ne nejprve duchovní, ale tělesné, potom pak duchovní.

47. První člověk byl z země zemský, druhý ^člověk jest sám Pán s nebe.

[^L 1,78;J 3,13.31]

48. Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.

49. A jakož jsme ^nesli obraz zemského, takť ~poneseme obraz i nebeského.

[^Gn 5,3;~J 3,31;Ř 8,29;2K 3,18;Fp 3,21]

50. Totoť pak pravím, bratří: ^Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží.

[^Mt 16,17;J 1,13]

51. Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu.

52. Neboť °zatroubí, a ~mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.

°Mt 24,31;1Te 4,16;[~1K 15,42]

53. Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.

54. A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána °jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.

°Iz 25,8;[Oz 13,14]

55. Kde jest, °ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?

°Oz 13,14

56. Osten pak smrti jestiť hřích, a moc hřícha ^jest Zákon.

[^Ř 3,20;4,15;5,13.20]

57. Ale Bohu ^díka, kterýž °dal nám vítězství ~skrze Pána našeho Jezukrista.

°[~]1J 5,5;[^2K 2,14]

58. Protož, bratří moji milí, ^stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že ~práce vaše není daremná v Pánu.

[^Ko 1,23;~2Pa 15,7;Žd 6,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským