DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 13.

Vyvoleni, odděleni i posvěceni jsouce Barnabáš a Pavel, 46. kázali Krista pohanům, Elymasa, proroka falešného, hrozně zahanbivše.

1. Byli pak v církvi, kteráž byla v Antiochii, ^proroci a učitelé, jako Barnabáš a Šimon, kterýž měl příjmí Černý, a Lucius Cyrenenský, a Manahen, kterýž byl spolu vychován s Herodesem tetrarchou, a Saul.

[^11,27;15,32]

2. A když oni služby Páně konali a postili se, dí jim Duch svatý: °Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, k kterémuž jsem jich povolal.

°9,15;22,14;Ř 1,1;Ga 1,15;Ef 3,7;1Tm 2,7

3. Tedy ^postíce se, a modlíce se, a vzkládajíce ~na ně ruce, propustili je.

[~]6,6;8,17;19,6;[^14,23]

4. A oni posláni jsouce od Ducha svatého, přišli do Seleucie, a odtud plavili se do Cypru.

5. A přišedše do Salaminy, kázali slovo Boží v školách Židovských; a měli s sebou i °Jana k službě.

°12,25

6. A když zchodili ten ostrov až do Páfu, nalezli tu jakéhos čarodějníka, °falešného proroka Žida, jemuž jméno bylo Barjezus,

°8,9

7. Kterýž byl u znamenitého vladaře Sergia Pavla, muže opatrného. Ten povolav Barnabáše a Saule, ^žádal od nich slyšeti slovo Boží.

[^Mk 6,20]

8. Ale ^protivil se jim Elymas, totiž čarodějník ten, (nebo se tak vykládá jméno jeho,) usiluje odvrátiti vladaře od víry.

[^Ex 7,11;2Tm 3,8]

9. Tedy Saul, kterýž slove i Pavel, naplněn jsa Duchem svatým, pilně pohleděv na něj,

10. Řekl: Ó plný vší lsti a vší nešlechetnosti, ^synu ďáblův, a nepříteli vší spravedlnosti, což nepřestaneš převraceti cest Páně přímých?

[^Dt 13,13;Mt 13,38;J 8,44;1J 3,8]

11. A aj, nyní ruka Páně nad tebou, a budeš slepý, nevida slunce až do času. A pojednou připadla na něj mrákota a tma, a jda vůkol, hledal, kdo by ho za ruku vedl.

12. Tehdy vladař uzřev, co se stalo, uvěřil, divě se učení Páně.

13. A pustivše se od Páfu Pavel a ti, kteříž s ním byli, přišli do města Pergen v krajině Pamfylii. Jan °pak odšed od nich, vrátil se do Jeruzaléma.

°15,38

14. Oni pak šedše z Pergen, přišli do Antiochie Pisidické, a všedše do školy v den sobotní, posadili se.

15. A když bylo po čtení Zákona a Proroků, poslali k nim knížata školy té řkouce: Muži bratří, máte-li úmysl jaké napomenutí učiniti k lidu, mluvte.

16. Tedy Pavel povstav a rukou, aby mlčeli, pokynuv, ^řekl: Muži Izraelští, a kteříž se bojíte Boha, slyšte.

[^12,17;19,33]

17. Bůh lidu tohoto Izraelského vyvolil otce naše a lidu povýšil, když byl pohostinu v zemi Egyptské, a v °rameni vztaženém vyvedl je z ní.

°Ex 13,3;[12,37.41]

18. A za čas °čtyřidceti let snášel jejich obyčeje na poušti.

°Ex 16,2;Nu 14,34;Ž 95,10;Ez 4,6

19. A zahladiv ^sedm národů v zemi Kanán, °rozdělil losem mezi ně zemi jejich.

°Joz 13,7;14,2;[^Dt 7,1]

20. A potom, téměř za čtyři sta a padesáte let, °dával jim soudce až do Samuele proroka.

°Sd 2,16;3,9

21. A °vtom žádali za krále, i dal jim Bůh =Saule, syna Cis, muže z pokolení Beniaminova, za čtyřidceti let.

°1S 8,5;Oz 13,10;=1S 9,[15].16;10,1

22. A když toho ^zavrhl, vzbudil jim Davida ~krále, kterémužto svědectví dávaje, řekl: °Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle srdce svého, kterýž bude činiti všecku vůli mou.

°[~]1S 13,14;15,26;Sk 7,45;Ž 89,21;[^]Oz 13,11

23. Z jehožto ^semene Bůh podle zaslíbení vzbudil lidu Izraelskému Spasitele Ježíše,

2,30;Ž 132,11;[^]Iz 11,1;[^2S 7,12;Mt 1,6

24. Před jehožto příštím °kázal Jan křest pokání ~všemu lidu Izraelskému.

°1,5;J 3,23;[Mal 3,1;Mt 3,1.2;~Sk 19,4]

25. A když Jan dokonával ^běh svůj, pravil: Kteréhož se mne domníváte býti, nejsem ~já ten, ale aj, přijdeť po mně tak důstojný, ješto já nejsem hoden rozvázati obuvi noh jeho.

[^J 1,20;~Mk 1,7;L 3,16]

26. Muži bratří, ^synové rodu Abrahamova, a kteříž mezi vámi jsou bojící se Boha, °vám ~slovo spasení ÷tohoto posláno jest.

°3,26;13,46;Mt 10,5.[~6;[^3,9Ř 1,16]

27. Nebo ti, kteříž přebývají v Jeruzalémě, a knížata jejich, toho Ježíše neznajíce, °odsoudili, a tak hlasy Prorocké, kteříž se na ~každou sobotu čtou, naplnili.

°3,17;J 16,3;1K 2,8;1Tm 1,13;[~Sk 15,21]

28. A nižádné viny hodné smrti na něm nenalezše, aby zamordován byl, Piláta °prosili.

°Mt 27,22;L 23,18;[Mk 15,13]

29. A když dokonali všecko, což o něm psáno bylo, složen jsa °s dřeva, do ~hrobu jest položen.

°Mt 27,59.[~60]

30. Bůh pak ^vzkřísil jej z mrtvých.

1,3;[^]Mt 28,6;[^]Mk 16,6;L 24,6;J 20,1

31. Kterýžto ^vidín jest po mnohé dni od těch, jenž spolu s ním byli přišli z Galilee do Jeruzaléma, kteřížto jsou svědkové jeho k lidu.

[^Mt 28,17;L 24,36;J 20,19;1K 15,5.6]

32. A my vám zvěstujeme to °zaslíbení, které ^se stalo otcům, že jest je již Bůh naplnil nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše;

°Iz 7,14;9,6;L 1,73;J 1,46;[^Gn 3,15;22,18;Dt 18,15;2S 7,12;Ž 132,11;Iz 4,2;Jr 23,5]

33. Jakož i v ^druhém Žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.

[^]Ž 2,7;Žd 1,5;5,5

34. A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více nenavracoval v porušení, °takto o tom řekl: Dám vám svaté věci Davidovy věrné.

°Iz 55,3

35. Protož i v jiném Žalmu ^dí: Nedáš svatému svému viděti porušení.

[^]2,27;[^]Ž 16,10

36. David zajisté za svého věku poslouživ vůli Boží, °usnul, a přiložen jest k otcům svým, a viděl porušení,

°1Kr 2,10;[Sk 2,29]

37. Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil, neviděl porušení.

38. Protož známo vám buď, muži bratří, °že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů,

°L 24,47;1J 2,2;[Ř 3,24.28;Žd 7,19;1J 2,12]

39. A to ode všech, od kterýchž jste nemohli skrze Zákon Mojžíšův ospravedlněni býti, skrze °tohoto každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.

°Ř 3,21;8,2;10,4;Ga 2,16;Žd 7,25;[Iz 53,6.11;Ř 10,4]

40. Protož vizte, ať na vás nepřijde to, což jest v Prorocích povědíno:

41. Vizte °potupníci, a podivte se, a na nic přijďte; nebo já dílo dělám za dnů vašich, dílo to, o kterémž vy neuvěříte, kdyby je vám kdo vypravoval.

°Ab 1,5;[Iz 28,14]

42. A když vycházeli ze školy Židovské, prosili jich pohané, aby jim v druhou sobotu mluvili táž slova.

43. A když bylo rozpuštěno shromáždění, šlo mnoho Židů a °nábožných lidí znovu na víru obrácených za Pavlem a Barnabášem, kteřížto promlouvajíce k nim, radili jim, aby trvali v milosti Boží.

°11,23;14,22

44. V druhou pak sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.

45. A Židé vidouce zástupy, naplněni jsou ^závistí, a odporovali tomu, co bylo praveno od Pavla, protivíce a rouhajíce se.

[^5,17]

46. Tedy svobodně Pavel a Barnabáš řekli: ^Vámť jest mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, °ale poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe soudíte věčného života, aj, obracíme ÷se ku pohanům.

°[÷]Mt 8,11;21,43;[L 7,30;^Mt 10,6;÷Ex 32,10;Iz 55,5;Ř 10,19

47. Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil °jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl spasení až do končin země.

°Iz 42,6;49,6;L 2,32

48. A slyšíce °to pohané, zradovali se a velebili slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli bylo ~předzřízeno k životu věčnému.

°Iz 55,5;[~Ř 8,29.30]

49. I rozhlašovalo se slovo Páně po vší krajině.

50. Tedy Židé zbouřili ženy nábožné a poctivé a přední měšťany, a °vzbudili protivenství proti Pavlovi a Barnabášovi, i vyhnali je z končin svých.

°2Tm 3,11

51. A oni °vyrazivše prach z noh svých na ně, přišli do Ikonie.

°18,6;Mt 10,14;Mk 6,11;L 9,5

52. Učedlníci pak naplněni byli radostí a Duchem svatým.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové