DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kapitola 24.

Andělé osvědčili z mrtvých vstání Páně. 13. On sám též rozličným způsobem učedlníkům toho potvrdiv 49. a Ducha svatého dáti zaslíbiv, 51. do nebe se odebral.

1. První pak den po sobotě, velmi ráno vyšedše, přišly k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byly připravily, a některé jiné byly spolu s nimi.

Mt 28,1;Mk 16,1;J 20,1

2. I nalezly kámen odvalený od hrobu.

3. A všedše tam, nenalezly těla Pána Ježíše.

4. I stalo se, když ony se toho užasly, aj, ^muži dva postavili se podle nich, v rouše ~stkvoucím.

[~]J 20,12;[^Sk 1,10;~L 9,30.31]

5. Když se pak ony ^bály, a sklonily tváři své k zemi, řekli k nim: °Co hledáte živého s mrtvými?

°Mt 28,1;Mk 16,6;[^37]

6. Neníť ho ^tuto, ale vstalť jest. °Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl,

°9,44;Mt 17,22;16,21;20,28;26,32;28,7;Mk 8,31;9,30;[^16,6]

7. Řka: Že ^Syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí, a ukřižován býti, a třetí den z mrtvých vstáti.

[^Mt 17,22Mk 9,31]

8. I rozpomenuly se na slova jeho.

9. A ^navrátivše se od hrobu, zvěstovaly to všecko těm jedenácti učedlníkům i jiným všechněm.

[^Mt 28,8;Mk 16,8.10]

10. Byly pak ženy ty: ^Maria Magdaléna a Johanna a Maria matka Jakubova, a jiné některé s nimi, kteréž vypravovaly to apoštolům.

[^8,2.3]

11. Ale oni měli za bláznovství slova jejich, a nevěřili jim.

12. Tedy °Petr vstav, běžel k hrobu, a ^pohleděv do něho, uzřel prostěradla, ana sama leží. I odšel, divě se sám v sobě, co se to stalo.

°J 20,2.[^5]

13. A aj, °dva z nich šli toho dne do městečka, kteréž bylo vzdálí od Jeruzaléma honů šedesáte, jemuž jméno Emaus.

°Mk 16,12

14. A rozmlouvali vespolek o těch všech věcech, kteréž se byly staly.

15. I stalo se, když rozmlouvali a sebe se otazovali, že i Ježíš, přiblíživ se k nim, šel s nimi.

16. Ale oči jejich držány byly, aby ho nepoznali.

17. I řekl k nim: Které jsou to věci, o nichž rozjímáte vespolek, jdouce, a proč jste smutní?

18. A odpověděv jeden, kterémuž jméno Kleofáš, řekl jemu: Ty sám jeden jsi z příchozích do Jeruzaléma, ještos nezvěděl, co se stalo v něm těchto dnů?

19. Kterýmžto on řekl: I co? Oni pak řekli jemu: O ^Ježíšovi Nazaretském, kterýž byl ~muž prorok, mocný v slovu i v skutku, před Bohem i přede vším lidem,

[^Mt 21,11;Sk 2,22;~L 7,16]

20. A kterak jej vydali přední kněží a knížata naše na odsouzení k smrti, i ukřižovali jej.

21. My pak jsme se nadáli, ^že by on měl vykoupiti lid Izraelský. Ale nyní tomu všemu třetí den jest dnes, jakž se to stalo.

[^Sk 1,6]

22. Ale ^i ženy některé z našich zděsily nás, kteréž ráno byly u hrobu,

[^Mt 28,8;Mk 16,10;J 20,18]

23. A nenalezše těla jeho, přišly, pravíce, že jsou také vidění andělské viděly, kteřížto praví, že by živ byl.

24. I chodili někteří z našich k hrobu, a nalezli tak, jakž pravily ženy, ale jeho neviděli.

25. Tedy on řekl k nim: Ó ^blázni a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili Proroci.

[^Ga 3,1.3]

26. Zdaliž ^nemusil těch věcí trpěti Kristus a tak vjíti v slávu svou?

[^Iz 50,6;53,11n;Sk 17,3Fp 2,7n;1Pt 1,11;Žd 12,2]

27. A počav od ^Mojžíše a všech Proroků, vykládal jim všecka ta Písma, kteráž o něm byla.

Gn 3,15;Iz 7,14;Jr 23,5;[^Jb 19,25;Ž 8,6;Iz 53,1n]

28. A vtom přiblížili se k městečku, do kteréhož šli, a on potrh se, jako by chtěl dále jíti.

29. Ale oni přinutili ho, řkouce: Zůstaň ^s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal.

[^Gn 19,3;Sd 19,9]

30. I stalo se, když seděl s nimi za stolem, vzav chléb, dobrořečil, a lámaje, podával jim.

31. I otevříny jsou oči jejich, a poznali ho. On pak zmizel od očí jejich.

32. I řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?

33. A vstavše v tu hodinu, vrátili se do Jeruzaléma, a nalezli shromážděných jedenácte, a ty, kteříž s nimi byli,

34. Ani praví: Že ^vstal Pán právě, a ukázal se Šimonovi.

[^1K 15,4.5]

35. I vypravovali oni také to, co se stalo na cestě, a kterak ho poznali v lámání chleba.

36. A když oni o tom rozmlouvali, postavil °se Ježíš uprostřed nich, a řekl jim: Pokoj vám.

°J 20,19;1K 15,5;[Mk 16,14]

37. Oni pak zhrozivše se a přestrašeni byvše, domnívali se, že by ducha viděli.

38. I dí jim: Co se ^strašíte a myšlení vstupují na srdce vaše?

[^Mt 14,26;Mk 4,40]

39. Vizte ^ruce mé i nohy mé, žeť v pravdě já jsem. Dotýkejte se a vizte; neboť duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.

[^J 20,20.27]

40. A pověděv to, ukázal jim ruce i nohy.

41. Když pak oni ještě nevěřili pro radost, ale divili se, řekl jim: Máte-li ^tu něco, ješto by se pojedlo?

[^J 21,5]

42. A oni podali jemu kusu ryby pečené a plástu strdi.

43. A vzav to, pojedl před nimi, >a řekl jim:

44. Tatoť jsou ^slova, kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: Že se musí naplniti všecko, což psáno jest v Zákoně Mojžíšově a v Prorocích i v Žalmích o mně.

[^9,22;Mt 16,21Mk 8,31]

45. Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům.

46. A řekl jim: Že tak psáno jest a tak musil ^Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých vstáti,

[^26;Ž 22,7;Sk 17,3]

47. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání ^a odpuštění hříchů mezi všemi národy, °počna od Jeruzaléma.

°Sk 1,8;[^5,31^1J 2,12]

48. Vy jste pak svědkové toho.

49. A aj, °já pošli zaslíbení Otce svého na vás. =Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.

°J 14,26;15,26;16,7;=Sk 1,4;[2,1n]

50. I ^vyvedl je ven až do Betany, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání.

[^Sk 1,12]

51. I °stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe.

°Mk 16,19;Sk 1,9

52. A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou.

53. A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš