DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 12.

Napomíná apoštol k udatnému rytěřování u víře, 2. a k ochotnému snášení protivenství i bíd, ode Pána dopuštěných, 10. nejslavnější věci nebeské, jakožto pravý, k němuž běžíme, cíl, před oči předkládaje.

1. Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, °odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje,

°Ef 4,22.25;Ko 3,8;[Ř 6,4.13]

2. Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl °kříž, opováživ se hanby, i ~posadil se na pravici trůnu Božího.

°Fp 2,8;[L 24,26.46Sk 3,15;~Žd 1,13]

3. A považte, kteraký jest ten, jenž snášel od hříšníků taková proti sobě odmlouvání, abyste neustávali, v myslech vašich hynouce.

4. Ještě jste se až do krve ^nezprotivili, proti hříchu bojujíce.

[^1K 10,13]

5. A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví: Synu °můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš?

°Jb 5,17;Př 3,11.[12]

6. Nebo °kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.

°Zj 3,19

7. Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jakožto synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?

8. Pakli jste bez kázně, kteréžto všickni synové účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové.

9. Ano tělesné otce naše měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u vážnosti; i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti ^Otci duchů, abychom živi byli?

[^Nu 16,22;27,16;Iz 57,16Za 12,1]

10. A onino zajisté po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali, ale tento v věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom došli účastnosti svatosti jeho.

11. Každé pak ^trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale smutné, než potomť rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli.

[^5]

12. Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen ^posilňte,

[^Iz 35,3]

13. A ^přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo.

[^Ž 73,2Př 4,25.26]

14. Pokoje °následujte se všemi a svatosti, bez ~níž žádný neuzří Pána,

°Ř 12,1.2].18;2K 13,11;[2Tm 2,22;~Mt 5,8.20]

15. Prohlédajíce k tomu bedlivě, ^aby někdo ~neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl a ÷neučinil překážky, skrze nějž by poskvrněni byli mnozí;

[^3,11;~2K 6,1;÷Dt 29,18;Ga 5,12]

16. Aby někdo nebyl ^smilník, anebo ohyzdný, jako °Ezau, kterýžto za jednu krmi prodal prvorozenství své.

°Gn 25,33;[^Ef 5,3;Ko 3,5]

17. Víte zajisté, že potom, °chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ač ho koli s pláčem hledal.

°Gn 27,30n

18. Nebo °nepřistoupili jste k hmotné hoře a k hořícímu ohni, a k vichru, a k mrákotě, a k bouři,

°Ex 19,[12].16

19. A zvuku trouby a k hlasu slov, kterýžto hlas kdož slyšeli, °prosili, aby k nim nebylo více mluveno.

°Ex 20,19

20. (Nebo nemohli snésti toho, což bylo praveno: °A kdyby se i hovado dotklo hory, budeť ukamenováno, anebo šípem postřeleno.

°Ex 19,12.[13]

21. A tak hrozné bylo to, což viděli, že i Mojžíš řekl: ^Lekl jsem se, až se třesu.)

[^Dt 9,19]

22. Ale ^přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu Boha živého, °Jeruzalému nebeskému, a k nesčíslnému zástupu andělů,

°Zj 21,2;[Ga 4,26;^Iz 2,2]

23. K veřejnému shromáždění a k církvi prvorozených, kteříž ^zapsáni jsou v nebesích, a ~k Bohu soudci všech, a k duchům spravedlivých dokonalých,

[^L 10,20;~Gn 18,25]

24. A k ^prostředníku ~Nového Zákona Ježíšovi, a ku ÷pokropení krví, lépe mluvící *nežli °Abelova.

°[*]Gn 4,10;[^1Tm 2,5~Ex 24,8;÷1Pt 1,2]

25. Viztež, abyste neodpírali mluvícím. °Nebo poněvadž onino neušli pomsty, kteříž odpírali tomu, jenž na zemi na místě Božím mluvil, čím více my, jestliže tím, kterýž s nebe mluví k nám, pohrdneme?

°2,2.3;[10,29]

26. Jehožto hlas tehdáž byl zemí pohnul, nyní pak propověděl, řka: °Ještěť já jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem.

°Ag 2,7

27. A to, že dí: Ještě jednou, světle ukazuje pohnutelných věcí přenesení, jakožto rukama učiněných, aby zůstávaly ty, jenž jsou nepohnutelné.

28. Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějmež ^milost, skrze kteroužto služmež libě Bohu, s ~vážností a uctivostí.

[^1Pt 5,5;~Fp 2,12]

29. Neboť ^Bůh náš jest oheň spalující.

[^]Dt 4,24;[^Ž 18,9]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům