DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Váhy, mince, míra a čas, Seznam změn

VÝZNAM NÁZVŮ, VÝRAZŮ A JMEN,

"kteráž," jak praví Kraličtí v své předmluvě, "od skutku aneb pro nějaké příčiny, buď lidu aneb některým místům dávána jsou, česky se vykládají, aby lépe z toho i textu rozumíno bylo."

(Prohlížeče, neovládající značku <TABLE>, použijí předformátovaný text.)

Abadon zkažení, zničení
Abraham otec velikého množství
Abram otec veliký neb vysoký, vysoce vznešený
Adam člověk
Adonisedech Pán spravedlnosti
Agag (Nu 24,7) tím jménem Amalechitští králové (jako Egyptští faraonové) nazýváni byli
Aholah (Ez 23,4) stánek její; jako by řekl Bůh: Mně do ní nic není, nebo má svůj stánek, v němž ona ne mou službu, ale modlářství ohyzdné provodí
Aholibah (Ez 23,4) stánek můj v ní; neb chrám k Božím službám vzdělaný byl v Jeruzalémě
Achiman (Nu 13,23) hrozný, strašný
Achor (Joz 7,26) zkormoucení
Alfa a; první písmeno v řecké abecedě
Algumim (Almugin) dřevo ebenové
Allon Bachut (Gn 35,8) dub pláče
Amen staň se tak aneb budiž tak, dějž se tak
Ammi lid můj
Ananiáš milý Hospodinu
Apollyon zkažení, zničení (řecký překlad slova Abadon)
Aralot (Joz 5,3) pahrbek neobřízek
Ariel (Iz 29,1) lev silný neb ukrutný
Aser šťastný
Astar (mn.č. Astarot) stádo ovcí; ta modla byla nějaká socha ovce
Aven (Oz 10,8) viz Betaven
Azal (Za 14,5) smyslí někteří, že byla částka města Jeruzaléma nejprvnější a nejbezpečnější proti útokům nepřátel, kterouž Josefus Bezeta nazývá
Azariáš pomoc Hospodin
Azazel (Lv 16,8) Někteří praví, že jest hora nedaleko od hory Sinai, kteráž jméno své měla od toho kozla tam posílaného. Jiní ta slova vykládají: Kozel poslaný, totiž na poušť vynášející s sebou všecko zlé.
Azel (1S 20,19) přijití aneb příchod
Babel (Babylon) změtení, smíšení
Bál znamená, jako by řekl: pán, mistr, hospodář neb kníže
Balperazim (1Pa 14,11) hospodář neb pán roztržení, protržení; neb jak vykládají v 2S 5,20: rovina protrhnutí
Baltazar (Dn 4,5) Bélova (modla Babylonská) tajemství v pokladu mající
Batrabbim (brána B.; Pís 7,4) brána lidná, brána, která jest dcera mnohých
Bázan byla krajina hojná, úrodná na obilí, dobytky i jiné věci
Belfegor modla Madianských, také někdy pouze Fegor
Belzebub (Baalzebub) vykládá se: pán nad muchami
Ben Amonsyn lidu mého
Benhinnom viz Gehinnom
Benjamin syn pravice
Benoni (Gn 35,18) syn mého zámutku
Berachah (2Pa 20,26) dobrořečení
Beria (1Pa 7,23) v zámutku
Bersabe studnice přísahy
Betaven (Oz 4,15) dům nepravosti, též pouze Aven (Oz 10,8)
Beteked (2Kr 10,12) místo, kdež ovce holívali, od svázání buď ovce k střižení, buď těch pastýřů k zmordování, tak nazvané
Beter (Pís 2,17) rozdělení
Bethany dům datlí neb fíků
Bethel dům (Boha) Silného
Bethesda (J 5,2) dům milosrdenství, my říkáme špitál; jiní čtou: Bet ašda, t. dům neb místo, kdež se vody slévaly neb sbíhaly
Betlém dům chleba
Boanerges synové hromoví
Boaz (1Kr 7,21) v něm jest síla
Bochim (Sd 2,5) místo plačících
Ceretejští (Sf 2,5) Filistinští (1S 30,14.16)
Dágon (Sd 16,23) byla nějaká socha svrchu tvářnost člověčí, dole rybí mající, odkudž i jméno měla, neb Dag hebrejsky slove ryba
Damašek bylo město staré a bohaté v zemi Syrské. Psáno Kralickými též podle původního jazyka Darmašek, Darmašský; v tomto vydání jednotně
Dan soudce
Daniel vyznamenává: Při Boží
Didymus blíženec, dvojče
Dína soudící
Dorkas srna
Ebenezer kámen pomoci
Ed svědek
Eden země rozkošná
Edom ryšavý; Edom byl Ezau, z něhož pošel národ Idumejský, od něhož i krajina, kterouž osedli, tak sloula
Efod byl oděv krátký bez rukávů, kterýmž spodní roucho širší se potahovalo, a dosahal od ramen až k ledví
Efrata úrodný, plodistvý
Emim hrozní, strašliví
Enakim halží ozdobení, bohatí, pyšní
Ensemes studnice slunečná
Eva živá
Ezau chlupatý
Fanuel tvář neb obličej Boží
Farez protržení
Farizeové "nejpřednější sekta" v té době, na skutcích zevnitřních, na plnění Zákona zakládali; vedli s pilností k ostříhání zákona s jeho ceremoniemi, avšak v zásluhách lidských ospravedlnění ukazují. Jináče Písmům svatým rozuměti, nežli oni mysleli, nedopouštěli a tak klíč umění sobě připisovali. Zakládali si na ustanoveních starších, která stavěli na roveň Zákonu Božímu; viz Saduceové
Fáze (Pesach) přeskočení, prominutí, přejití
Fegor modla Madianských
Gabbata (J 19,13) výsost neb místo vysoké, na němž soudce ode všech spatřín býti mohl
Gád houf, zástup
Gehinnom údolí Hinnomovo, též údolí syna (synů) Hinnom (Enom) bylo u vrat brány Východní Jeruzaléma, kdež byla modla Moloch, jíž byly obětovány oběti lidské. (V tom smyslu užívá se slova "gehenna" v N. Zákoně ve významu "pekelný oheň" (Mt 5,22 i jinde); viz též Tofet.)
Gersom (též Gerson) příchozí
Gomera (Oz 1,3) celost
Goreb (Sd 7,25) zhoubce
Halak (Joz 11,17;12,7) lysá, holá
Halelu Jah chvalte Hospodina
Harad (Sd 7,1) strach
Havot Jair (Dt 3,14) vsi Jairovy
Helkat Hassurim (2S 2,16) pole aneb plac rytířů aneb mečů
Herodiáni byli služebníci neb dvořané Herodesa Antipa; jiní myslí, že byli správcové ustanovení nad berněmi; jiní zase smyslí, že by ti z Židů herodiáni slouli, kteříž obracejíce ono proroctví Jákobovo (Gn 49,10) na Herodesa podle toho, že z cizozemců po odjetí berly od Judy nad nimi nejprve kraloval, jej za Mesiáše přijímali; jiní píší, že Herodes Veliký jsa na poly Židem, své náboženství dvorské s Židovským a pohanským spletl a novou sektu saducejským smyslem zapáchající zarazil, čehož také jeho syn Herodes Antipas se přidržel. Kteříž pak toho náboženství neb raději kvasu Herodesova (Mk 8,15) byli, že by, což dosti jest podobné, herodiáni slouli.
Horim (Horejští) bělostkvoucí, vzácní, urození
Horma (Nu 21,3) prokletí, vyplenění, zahlazení
Hosanna Spas nás, zachovávej již; (jsou to slova ze Ž 118,25)
Hutsáb (Na 2,7) postavená, usazená
Ichabod kdeže (jest) sláva?
Immanuel s námi Bůh
Izachar mzda, odplata jest
Izák smích, smíšek
Izmael slyšel Bůh
Izrael kdo s Bohem zápasil
Jabes (1Pa 4,9) bolestný
Jabín (Joz 11,1) moudrý, opatrný, ostrého a hlubokého rozumu pán aneb moudrý a prozřetelný stavitel
Jachin (1Kr 7,21) upevni, totiž Bůh dům tento
Jákob rukou patu držící
Jedidiah (2S 12,25) milý Bohu aneb Bohumil
Jegar Sahaduthahromada svědectví
Jeruzalém jméno má od Sálem, totiž od pokoje
Jezreel (Oz 1,4) símě neb rozsetí neb rozsypání a roztroušení Boží
Ježíš Spasitel
Jozafat (Jl 3,2) údolí to sloulo též Berachah (viz tamtéž)
Jozef přidaný
Juda vyznavač, chválil
Justus (Sk 1,23) spravedlivý
Kabul (1Kr 9,13) ničemná, zavřená, neúrodná
Kananitský (Mt 10,4) buď od vlasti své Káni neb raději od slova hebr. Kanna, to jest horlivý a podle toho v Písmích Zelótes jmenovaný (L 6,15;Sk 1,13).
Kandaces (Sk 8,27) tím jménem obecně nazývány byly královny Mouřenínské, jako u Římanů císařové Caesares
Kasie výborná vonná skořice
Kibrot Hattávehrobové žádosti
Kirchareset (Iz 16,7) jedno z předních měst Moabských, tak nazvané, že zdi jeho z cihel vzdělány byly
Kozbi (Nu 25,15) lhářka, podvodnice
Kristus Pomazaný (viz Mesiáš)
Léví připojený
Libertini (Sk 6,9) ti slouli, kteříž někdy služebníci a otroci byvše, osvobozeni byli, odkudž se rozumí, že nižšího stavu byvše, od urozených se dělili a zvláštní svou školu měli
Litostrotos (J 19,13) místo, jehož podlaha byla řemeslně podlážená neb litá
Loammi (Oz 1,9) ne lid můj
Loruchámah (Oz 1,6) nedošla milosrdenství, neb jak s. Pavel (Ř 9,25) vykládá: nemilá neb nemilovaná
Magor Missabib (Jr 20,3) strach všudy vůkol
Malachiáš posel (anděl) Hospodinův
Man znamená dar neb pokrm přistrojený a hotový; jiní: manhu, což to?
Manases nepaměť, zapomenutí
Mara hořká, smutná, truchlá
Maran Atha (1K 16,22) přišelť Pán náš
Masah a Meribach pokušení a svár
Maserefot (k vodám M.; Joz 11,8) spálených vod, což někteří slyší na teplice, jiní na vody, z nichž se sůl vaří
Melech (též Melchom) jinak Moloch, viz tamtéž
Memfis (Oz 9,6) hebrejsky Moff, jinak Noff, bylo hlavní město a velmi slavné v zemi Egyptské (Iz 19,13)
Melchisedech král spravedlnosti
Mesiáš (Dn 9,25) aneb Kristus, neb ta slova jedno a též vyznamenávají, totiž Pomazaný
Michal (Dn 10,13) Kdo jako Bůh silný
Mitsar (Ž 42,7) maličké
Mizael vyžádaný od Boha
Moloch vykládá se král (Hladolet). Modla Moabitských v údolí blízko Jeruzaléma řečeném Gehinnom neb Gehenna v stavení jménem Tofet. A ta byla, dí s. Jeroným, měděná, dutá, jíž což se obětovalo, do rukou dáváno bylo, a vnitř řeřavým uhlím rozpálena byla
Mojžíš vyňatý z vody
Nábal (1S 25,25) blázen
Nazareus oddělený, Bohu oddaný a posvěcený
Neftalím změnilo, obrátilo se
Nechustan (2Kr 18,4) měděný aneb maličko mědi, jako by řekl: trochu mědi a ne Bůh
Nimrodova země (Mi 5,6) země Babylonská (Gn 10,10)
Noemi utěšená, veselá
Noff viz Memfis
Omega ó; poslední písmeno v řecké abecedě
Parbar (1Pa 26,18) kdež, jak někteří smyslí, chováno bylo nádobí chrámové. (Přístavba k chrámu.)
Parvarim (2Kr 23,11) na předměstí
Paschur (Jr 20,1) jenž rozšiřuje bledost
Pekod (Jr 50,21) navštívení neb pomsta
Pelek rozdělení
Peres (2S 6,8) protržení, mezera
Petr skalník, kámen
Putští Libičtí, tak řečení od Put, syna Chamova (Gn 10,6)
Rabba (též Rabbat) hlavní město Amonitských, jež jinak Filadelfia sloulo
Rácha (Mt 5,22) To slovo Židovské aneb raději Syrské Riká neb Reká vyznamenává tolik, jako by řekl: marný, prázdný, a míní se tím člověk bez mozku, bez rozumu a zdravého soudu a sumou člověk nevážný a lehkomyslný. Aneb jakž jiní praví, to slovíčko má svůj původ od Syrského Rach, kteréž vyznamenává plití, podle čehož učitelé někteří vykládají Rácha člověka zeplvání a ošklivosti hodného.
Ramat Lechi (Sd 12,17) povržené čelisti
Refaim obrové, v rytířských činech slovoutní
Rehoboth prostranství, rozšíření
Ruben syn pohledění, vzezření
Sabejští (Jl 3,8) potomci Sábovi (Gn 10,7), kteří největší sklady v Arabské zemi, jež Arabia Felix sloula, mívali a všelijaká kupectví a handle v rozličných zemích provozovali
Saduceové měli jméno od nějakého Zádoka, své sekty původce. Praví, že není vzkříšení, ani anděla, ani ducha. Odpůrci farizeů, zamítali všecka ustanovení lidská, zakládajíce na liteře Zákona.
Safenat Paneach vykladač snů
Salléchet (brána S.; 1Pa 26,16) brána vymítání, že tou branou vymítali neb vynášeli smeti a jiné
Salmon (Ž 68,15) byla hora nedaleko od Sichem (Sd 9,48), tmavá a neveselá pro hustotu černých lesů
Salmuna (Sd 8,5) zbraňující stínu a chládku
Samuel vyžádaný od Boha
Sáron zdařilá, ušlechtilá, vonná
Sára kněžna, totiž mnohých národů matka
Sárai má kněžna, totiž hospodyně jednoho toliko domu
Sear Jašub (Iz 7,3) ostatek se navrátí
Segor malé
Setim je dřevo z pokolení cedrového; v těch krajinách snad toliko roste a někteří praví, že je pušpan, jiní smrk. Údolí Setim (Jl 3,18) je údolí cedrů nejvýbornějších.
Simeon uslyšený; který poslouchá
Sisai ukrutný, dravý
Sochot stáje, salaše
Sulamitská (Pís 6,12), Jeruzalémská, nebo Jeruzalém také prve sloul Sálem (Gn 14,18)
Sur (2Kr 11,6) východní
Šalomoun pokojný
Šibolet klas (Efratejští vyslovovali Sibolet)
Tabbera (Nu 11,3) požáry, spáleniště
Tammuz (Ef 8,14) modla Egyptských
Teman (Temanští) potomci Temana, syna Elifazova, vnuka Ezauchova (Gn 36,11.15)
Terafim (Oz 3,4) obrázky
Tersa (Pís 6,3) město krásné, kdež byla stolice králů Izraelských před vystavěním Samaří
Tofet bylo místo ohyzdné blízko Jeruzaléma v údolí Gehinnom; tak nazvané Tofet buď od bubna, buď od širokosti jeho, buď od hrozného divadla, že tam Židé někteří děti své modle Moloch obětovali a pálili. U Iz 30,33 přeloženo toto slovo: Peklo
Tolmai střelec, profous, kopidlník
Urim a Thumim urim vyznamenává světlost, osvícení; thumim dokonalost, celost. Věci pak jaké byly, věděti se nemůže
Zabulon přebývání, bydlení
Zamzomim (Dt 2,20) spuntovaní vespolek k tyranství a všeliké nešlechetnosti, zloboši
Zéb (Sd 7,25) vlk
Zebah (Sd 8,5) mord
Zelótes horlivý (v.t.kananitský)
Zofim (Nu 23,14) strážní


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Váhy, mince, míra a čas, Seznam změn