DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 10.

Nedostatečnost starého zákona, 5. dostatečnost pak převýšenou Krista Pána ukázav apoštol, 19. k opravdovému se Pána přídržení, 24. a v svatosti života prospívání velmi pilně, i hrozných dotýkaje věcí, napomíná.

1. Zákon zajisté, °maje stín budoucího dobrého, a ne obraz pravý těch věcí, jednostejnými, kteréž po všecka léta obětují, obětmi nikdy ~nemůž přistupujících dokonalých učiniti.

°Ko 2,16].17;[Lv 16,14;~Žd 7,19;9,9]

2. Sic jinak zdaliž by již nepřestaly obětovány býti, protože by již neměli žádného svědomí z hříchu ti, jenž obětují, jsouce jednou očištěni?

3. Ale při těch obětech připomínání hříchů děje se každého roku.

4. Neboť ^možné není, aby krev býků a kozlů shladila hříchy.

[^9,13;Lv 16,14.18;Nu 19,4;Mi 6,6.7]

5. Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů °nechtěl jsi, ale tělo jsi mi způsobil.

°Ž 40,7;[50,8.9;Iz 1,11]

6. Zápalných obětí, ani obětí za hřích jsi neoblíbil.

7. Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v ^knihách psáno jest o mně,) abych činil, ó Bože, vůli tvou.

[^Ez 2,9]

8. Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona obětují,) nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9. Tehdy řekl: Aj, ^jduť, abych činil, ó Bože, vůli tvou. Ruší první, aby druhé ustanovil.

[^Ž 40,8.9]

10. V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze obětování těla ^Ježíše Krista jednou.

[^14;9,12.28;10,14]

11. A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den službu konaje, a jednostejné často obětuje oběti, kteréž nikdy ^nemohou odjíti hříchů.

[^1]

12. Ale tento, jednu obět obětovav za hříchy, ^vždycky °sedí na ~pravici Boží,

°[~]Ž 110,1;Mk 16,19;Sk 2,33;[^Žd 9,12]

13. Již dále ^očekávaje, až by ~položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho.

[^2,8;~Ž 110,1;Sk 2,35]

14. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteříž posvěceni bývají.

15. Svědčíť pak nám to i sám Duch svatý. Nebo prve pověděv:

16. Tatoť jest °smlouva, kterouž učiním s nimi po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své ~v srdce jejich a na myslech jejich napíši je,

°8,8;Jr 31,31.[33;Ř 11,27;~J 6,45]

17. Za tím řekl: A na hříchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.

18. Kdežť pak jest odpuštění jich, neníť potřebí více oběti za hřích.

19. Majíce tedy, bratří, ^plnou svobodu k ~vjití do svatyně skrze krev Ježíšovu,

[^4,16;1J 2,28;~J 10,9;Ř 5,2;Ef 2,13.183,12]

20. Tou cestou ^novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své,

[^9,8;J 14,6]

21. A majíce ^kněze velikého nad domem Božím,

[^4,14.16]

22. Přistupmež s ^pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná °majíce srdce od svědomí zlého,

°1Pt 1,2;[Žd 13,18;^4,16;Ef 3,12]

23. A ^umyté tělo vodou ~čistou, držmež nepochybné vyznání naděje; (nebo věrnýť ÷jest ten, jenž zaslíbil.)

[^Ez 36,25~Žd 4,141K 1,9]

24. A šetřme jedni druhých, k rozněcování se v lásce a dobrých skutcích,

25. Neopouštějíce společného shromáždění našeho, jako někteří obyčej mají, ale ^napomínajíce se, a to tím více, čímž více vidíte, že se ~ten den přibližuje.

[^Ko 3,16;~1K 10,11;Jk 5,8]

26. Nebo jestliže bychom ^dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, nezůstávalo by již více oběti za hříchy,

[^6,4;Nu 15,30;Mt 12,31]

27. Ale hrozné nějaké ^očekávání soudu, a ~ohně prudká pálivost, kterýž žráti má protivníky.

[^Ez 36,5;~Sf 1,18]

28. Kdož °by koli pohrdal Zákonem Mojžíšovým, bez lítosti ^pode dvěma neb třmi svědky umírá.

°Dt 17,2.[^]6;[^Nu 35,30Mt 18,16;J 8,17]

29. Což se vám zdá, jak přísnějšího trestání hoden jest ten, kdož by Syna Božího pošlapával a krev smlouvy, kterouž byl posvěcen, za nehodnou drahého vážení by měl a duchu milosti potupu učinil?

30. Známeť zajisté toho, jenž °řekl: Mně pomsta, já odplatím, praví Pán. A opět: =Pán souditi bude lid svůj.

°Dt 32,35;Ř 12,19;=Dt 32,36

31. Hroznéť jest ^upadnouti v ruce Boha živého.

[^2S 24,14]

32. Rozpomeňtež se pak na předešlé dny, v nichžto osvíceni byvše, mnohý boj rozličných utrpení ^snášeli jste,

[^Ga 3,4Fp 1,29.30;Ko 2,1]

33. Buďto když jste byli i pohaněními i souženími jako divadlo učiněni, buďto ^účastníci učiněni byvše těch, kteříž tak zmítáni byli.

[^Fp 4,14]

34. Nebo i ^vězení mého čitelni jste byli, a rozchvátání statků svých s ~radostí jste strpěli, vědouce, ÷že v sobě máte lepší zboží nebeské a trvanlivé.

[^Sk 14,5.6;~Sk 5,41Mt 5,12]

35. Protož neodmítejtež od sebe smělé doufanlivosti vaší, kterážto velikou má odplatu.

36. Než potřebíť jest vám ^trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení.

[^L 21,19;Jk 5,7]

37. Nebo ještě velmi, ^velmi maličko, a aj, ten, jenž přijíti má, ~přijde, a nebudeť meškati.

[^Ag 2,7;~Ab 2,3]

38. Spravedlivý °pak z víry živ bude. Pakli by se kdo jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm.

°Ab 2,4;Ř 1,17

39. Ale myť nejsme poběhlci k zahynutí, ale věřící k získání duše.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům