DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 11.

Dával zprávu Petr svatý bratřím v Jeruzalémě, proč ku pohanům šel. 19. V Antiochii Kristus rozhlásán. 28. Agabus budoucí hlad předpověděl.

1. Uslyšeli pak apoštolé a bratří, kteříž byli v Judstvu, že by i pohané ^přijali slovo Boží.

[^Ef 3,1]

2. A když přišel Petr do Jeruzaléma, domlouvali se naň ti, ^kteříž byli z obřezaných,

[^10,45]

3. Řkouce: °K mužům neobřezaným všel jsi, a jedl jsi s nimi.

°10,28;Gn 43,32;Dt 7,2

4. Tedy začav Petr, vypravoval jim pořád, řka:

5. Byl °jsem v městě Joppen, modle se. I viděl jsem u vytržení mysli jsa vidění, nádobu nějakou sstupující jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy přivázané, ano se spouští s nebe, a přišlo až ke mně.

°10,9

6. V kteréž pohleděv pilně, spatřil jsem hovada zemská čtvernohá, i zvířata, a zeměplazy, i ptactvo nebeské.

7. Slyšel jsem také i hlas ke mně řkoucí: Vstaň, Petře, bij a jez.

8. I řekl jsem: Nikoli, Pane, ^nebo nic obecného aneb nečistého nikdy nevcházelo v ústa má.

[^Lv 11,2]

9. I odpověděl mi hlas po druhé s nebe, řka: Co jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.

10. A to se stalo po třikrát. I vtrženo jest zase to všecko do nebe.

11. A aj, ^hned té chvíle tři muži stáli u domu, v kterémž jsem byl, posláni jsouce ke mně z Cesaree.

[^10,17]

12. I °řekl mi Duch, abych šel s nimi, nic nepochybuje. A šlo se mnou i těchto šest bratří, a vešli jsme do domu muže jednoho.

°10,20

13. Kterýžto vypravoval nám, kterak viděl anděla v domu svém, an se před ním postavil a řekl jemu: Pošli do Joppen muže některé a povolej Šimona, kterýž ^slove Petr.

[^10,18]

14. Onť tobě bude mluviti slova, skrze něž spasen budeš ty i všecken tvůj dům.

15. Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i °na nás na počátku.

°2,4;19,6

16. I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: °Jan zajisté křtil vodou, ale =vy pokřtěni budete Duchem svatým.

°1,5;Mt 3,11;Mk 1,8;L 3,16;J 1,33;=Sk 2,3;8,17;19,5;[Iz 44,3;Jl 2,28]

17. Poněvadž °tedy jednostejný dar dal jim Bůh jako i nám, kteříž uvěřili v Pána Ježíše Krista, i kdož jsem já byl, abych mohl zabrániti Bohu?

°15,8

18. To uslyšavše, spokojili se a slavili Boha, řkouce: Tedy i pohanům Bůh pokání dal k životu.

19. Ti pak, °kteříž se byli rozprchli příčinou soužení, kteréž se bylo stalo pro Štěpána, přišli až do Fenicen a Cypru a do Antiochie, žádnému nemluvíce slova Božího než samým toliko Židům.

°8,1].4

20. A byli někteří z nich muži z Cypru a někteří Cyrenenští, kteřížto přišedše do Antiochie, mluvili Řekům, zvěstujíce jim Pána Ježíše.

21. A byla °ruka Páně s nimi, a veliký počet věřících obrátil se ku Pánu.

°2,47;5,14;[J 8,30]

22. I přišla pověst o tom k církvi, kteráž byla v Jeruzalémě. I poslali Barnabáše, aby šel až do Antiochie.

23. Kterýžto přišed tam, a uzřev milost Boží, zradoval se, a napomínal všech, aby v úmyslu srdce svého trvali °v Pánu.

°13,43;14,22

24. Nebo byl muž dobrý, °a plný Ducha svatého a víry. I ~přibyl jich tu veliký zástup Pánu.

°6,5;[~2,41]

25. Tedy šel odtud Barnabáš °do Tarsu hledati Saule, a nalezna jej, přivedl ho ^do Antiochie.

°9,30;[^Ga 2,11]

26. I byli přes celý rok při tom sboru, a učili zástup veliký, takže nejprv tu v Antiochii učedlníci nazváni jsou křesťané.

27. V těch pak dnech přišli z Jeruzaléma proroci do Antiochie.

28. I povstav °jeden z nich, jménem Agabus, oznamoval, ponuknut jsa skrze Ducha, že bude hlad veliký po všem okršlku zemském. Kterýžto i stal se za císaře Klaudia.

°21,10.11

29. Tedy učedlníci, jeden každý podle možnosti své, umínili °poslati něco ku pomoci bratřím přebývajícím v Judstvu.

°1K 16,1.[2];2K 8,3;9,1;[Ř 15,20]

30. Což i učinili, poslavše k starším skrze °ruce Barnabáše a Saule.

°12,25


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové