DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 1.

Svědectví jisté o vstoupení Krista Pána v nebe, 15. o zahynutí bezbožného Jidáše, 23. a vyvolení svatého Matěje na to místo.

1. První ^zajisté knihu sepsalť jsem, ó Teofile, o všech věcech, kteréž začal Ježíš činiti a učiti,

[^L 1,3]

2. Až do toho ^dne, v kterémžto ~dav přikázání apoštolům, kteréž byl skrze Ducha svatého °vyvolil, vzhůru vzat jest.

°J 15,16;[~]20,21;[^L 24,50.51]

3. Kterýmžto i °zjevoval sebe samého živého po svém umučení ve mnohých jistých důvodích, za čtyřidceti dnů ukazuje se jim a mluvě o království Božím.

°Mk 16,14;J 20,20;1;K 15,5

4. A °shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení =Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne.

°L 24,49;=J 14,26;15,26;16,7

5. Nebo °Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete =Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

°Mt 3,11;Mk 1,8;L 3,16;J 1,26].33;=Sk 2,2n[;11,16;Iz 44,3

6. Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: °Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?

°L 24,21

7. I řekl jim: Neníť °vaše věc znáti časy anebo příhodnosti ~časů, kteréžto Otec v moci své položil.

°Mt 24,36;[Mk 13,32~1;Te 5,1]

8. Ale přijmete ^moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, °a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

°2,2].32;L 24,48;J 15,27

9. A °to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen ^jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

°[^]Mk 16,19;L 24,51

10. A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, °dva muži postavili se podle nich v rouše bílém,

°L 9,30

11. A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, °takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.

°Dn 7,13;Mt 16,27;25,31;Mk 13,26;L 21,271Te 1,10;2;Te 1,10;Zj 1,7

12. Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne svátečního.

Za 14,4

13. A když přišli domů, vstoupili do vrchního příbytku domu, kdež přebývali, i ^Petr i Jakub, i Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon Zelótes a Judas bratr Jakubův.

[^Mt 10,2]

14. Ti všickni byli trvajíce ^jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marijí, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

[^2,1]

15. V těch pak dnech povstav Petr uprostřed učedlníků, řekl (a byl zástup lidí spolu shromážděných okolo sta a dvadcíti):

16. Muži bratří, musilo se naplniti Písmo to, ^kteréž předpověděl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, ~kterýž byl vůdce těch, jenž jímali Ježíše.

[^]Ž 41,10;Mt 26,21.47;Mk 14,43;[J 13,18;~]J 18,3

17. Nebo byl přičten k nám, a byl došel losu přisluhování tohoto.

18. Ten zajisté obdržel ^pole ze mzdy nepravosti, °a oběsiv se, rozpukl se na dvé, i vykydla se všecka střeva jeho.

°[^]2;S 17,23;Mt 27,5-9

19. A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno ^pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve.

[^Za 11,13;Mt 27,7.8]

20. Psáno jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž °příbytek jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, ~a opět: Biskupství jeho =vezmi jiný.

°Ž 69,26;=[~]109,8

21. Protož musíť to býti, aby jeden z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali po všecken čas, v němž přebýval mezi námi Pán Ježíš,

6,3

22. Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.

23. Tedy postavili dva, Jozefa, jenž sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí Justus, a Matěje.

24. A modléce se, řekli: °Ty, Pane, všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,

°1S 16,7;1;Pa 28,9Ž 7,10;Jr 11,20;17,10;20,12;L 16,15

25. Aby přijal los přisluhování tohoto a apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš, aby odšel na místo své.

26. I °dali jim losy. Spadl pak los na Matěje, i připojen jest z společného snešení k jedenácti apoštolům.

°Př 16,33


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové