DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 4.

Důvody mocnými toho dovodí, 4. že ne z skutků, ale z milosti věrou v Krista ospravedlněn bývá člověk.

1. Což tedy díme, čeho jest došel podle těla °Abraham otec náš?

°Iz 51,2

2. Nebo byl-liť Abraham z skutků spravedliv učiněn, máť se čím ^chlubiti, ale ne u Boha.

[^3,27;Ef 2,9]

3. Nebo co praví Písmo? ^Uvěřil pak Abraham Bohu, i počteno jemu za spravedlnost.

[^]Gn 15,6;Ga 3,6;Jk 2,23

4. Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá ^počtena podle milosti, ale podle dluhu.

[^11,6]

5. Tomu pak, kdož ^nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena ~víra jeho za spravedlnost,

[^Ef 2,8;~2K 5,19.21;Fp 3,9]

6. Jakož i David vypravuje blahoslavenství člověka, jemuž Bůh ^přivlastňuje spravedlnost bez skutků, řka:

[^5.8]

7. Blahoslavení, jichžto ^odpuštěny jsou nepravosti a jejichžto přikryti jsou hříchové.

Ž 32,[^1].2

8. Blahoslavený muž, kterémuž Pán nepočítá hříchu.

9. Blahoslavenství tedy toto k obřízce-li se vztahuje toliko, čili také k neobřízce? Nebo pravíme, že ^Abrahamovi víra jest počtena za spravedlnost.

[^3]

10. Kterak pak jest počtena? Zdali když byl obřezán, čili před obřezáním? °Ne v obřízce, ale před obřezáním.

°Gn 15,6

11. A potom znamení, totiž obřízku, přijal za znamení °spravedlnosti víry, kteráž byla před obřezáním, na to, aby byl otcem všech věřících v neobřízce, aby i jim přičtena byla spravedlnost,

°Gn 17,11;[Ga 3,6.7;Ř 4,3-5]

12. A aby byl otcem obřízky, těch totiž, kteříž ne z obřízky toliko jsou, ale kteříž kráčejí šlépějemi víry otce našeho Abrahama, kteráž byla před obřezáním.

13. Nebo ne skrze Zákon stalo ^se zaslíbení Abrahamovi, aneb semeni jeho, aby byl dědicem světa, ale skrze spravedlnost víry.

[^Gn 15,6;17,2]

14. Nebo °jestližeť toliko ti, kteříž jsou z Zákona, dědicové jsou, ^zmařena jest víra a zrušeno zaslíbení.

°Ga 3,10;[^1K 1,17]

15. Zákon zajisté hněv působí; nebo kdež °není Zákona, tu ani přestoupení.

°5,20;7,7;[3,20];Ga 3,19;[J 15,22;1K 15,56]

16. A protož z ^víry jde dědictví, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu semeni, netoliko tomu, kteréž z Zákona jest, ale i tomu, jenž jest z víry Abrahamovy, kterýž jest otec všech nás,

[^Ga 3,18]

17. (Jakož °psáno jest: Otcem mnohých národů postavil jsem tebe,) před obličejem Boha, jemuž uvěřil, kterýž obživuje mrtvé a povolává i těch věcí, jichž není, jako by byly.

°Gn 17,4.[5]

18. Kterýžto Abraham ^v naději proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých národů, podle toho ~povědění: °Takť bude símě tvé, jakožto hvězdy nebeské a jako písek mořský.

°[^]Gn 15,6;[^]Žd 11,12;[~Gn 15,5]

19. A nezemdlev u víře, ^nepatřil na své tělo již umrtvené, ješto téměř ve stu letech byl, ani na život Sáry také již umrtvený.

[^Gn 17,17;18,11]

20. Ale o zaslíbení Božím nepochyboval z nedověry, nýbrž posilnil se věrou, dav ^chválu Bohu,

[^Žd 11,19]

21. Jsa tím jist, že ^cožkoli zaslíbil, mocen jest i učiniti.

[^Ž 115,3;L 1,37]

22. A protož ^počteno jest jemu to za spravedlnost.

[^Gn 15,6]

23. Jestiť pak to napsáno ^ne pro něj toliko, že jemu to počteno bylo za spravedlnost,

[^]15,4;[1K 10,6.11]

24. Ale i pro nás, kterýmžto bude počteno za spravedlnost, věřícím v toho, ^kterýž vzkřísil Ježíše Pána našeho z mrtvých,

[^Sk 2,24]

25. Kterýž vydán jest na smrt ^pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše.

5,8;[^8,32];Sk 20,28;1K 15,3.[17];1Tm 2,6


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům