DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 4.

Učí opatrnosti při rozsuzování služebníků Kristových od antikristových. 7. Za tím lásku svatého milování, jako pravý všech dobrých věcí i původ i cíl, 18. divně s vypravováním nesmírných jejích užitků zveličuje.

1. Nejmilejší, ne každému ^duchu věřte, ale ~zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí ÷falešní proroci vyšli na svět.

[^Jr 14,14;23,16;~1K 14,29;1Te 5,212Pt 2,1]

2. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký ^duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.

[^2,22;5,1;1K 12,3]

3. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch ^antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.

[^2,18.22;2Te 2,7;2J 1,7]

4. Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo ^většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.

[^2Kr 6,16]

5. Oni z světa jsou, a protož o světu mluví, a svět jich poslouchá.

6. My z Boha jsme. Kdo °zná Boha, posloucháť nás; kdož pak není z Boha, neposloucháť nás. A po tomť poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

°J 8,47;10,27;[3J 1,11]

7. Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, ^kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha.

[^5,1.2;J 8,42]

8. Kdož ^nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.

[^2,4;3,6]

9. V tomť °zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.

°3,16;Ř 5,8;[8,32;J 3,16]

10. V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on ^miloval nás, a poslal Syna svého °obět slitování za hříchy naše.

°2,2;[^J 3,16]

11. Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť ^máme jedni druhé milovati.

[^Mt 18,33;J 15,12.13]

12. Boha žádný nikdy °nespatřil, ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás ~přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás.

°J 1,18;Ko 1,15;1Tm 6,16;[1,17;~1J 3,24]

13. Po tomtoť poznáváme, že ^v něm přebýváme, a on v nás, že z Ducha svého dal nám.

[^J 14,20]

14. A myť jsme ^viděli, a svědčíme, že Otec ~poslal Syna svého ÷spasitele světa.

[^1,2;J 1,14;~Ga 4,41J 2,2]

15. Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest ^Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.

[^5,5]

16. A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh ^láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm.

[^8]

17. V tomtoť jest k dokonání svému přišla láska Boží s námi, abychom bezpečné doufání měli v den soudný, kdyžto, jakýž jest on, takovíž i my jsme na tomto světě.

18. Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.

19. My milujeme jej, nebo ^on prve miloval nás.

[^10]

20. Řekl-li by °kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati?

°2,4.[11]

21. A totoť °přikázání máme od něho, aby ten, kdož ~miluje Boha, miloval i bratra svého.

°Mt 22,39;J 13,34;[Lv 19,18;Ef 5,2;~1J 5,1]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova