DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 20.

Kristus Pán z mrtvých vstal, 14. a ukázal se Mariji 19. i apoštolům všechněm, 22. kterýmž, (napraviv je k víře pravé,) poselství své svěřil.

1. První °pak den po sobotě Maria Magdaléna přišla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu.

°Mt 28,1;Mk 16,1;L 24,1

2. I běžela odtud a přišla k Šimonovi Petrovi a k jinému učedlníku, jehož miloval °Ježíš, a řekla jim: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kde jsou jej položili.

°13,23;19,26;21,7

3. Tedy °vyšel Petr a jiný učedlník, a šli k hrobu.

°L 24,12

4. I běželi oba spolu. Ale ten druhý učedlník předběhl Petra, a přišel prve k hrobu.

5. A nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevšel.

6. Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená,

7. A ^rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly položenou, ale obzvláštně svinutou na jednom místě.

[^11,44]

8. Potom všel i ten druhý učedlník, kterýž byl prve přišel k hrobu, i uzřel a uvěřil.

9. Nebo ještě neznali Písma, že měl Kristus z mrtvých °vstáti.

°Ž 16,10;Iz 53,8;Jon 2,1;L 24,26;Sk 2,25;13,35;17,3

10. I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prve ^byli.

[^16,32]

11. Ale Maria ^stála u hrobu vně, plačici. A když plakala, naklonila se do hrobu.

[^Mk 16,5]

12. A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu kdež bylo položeno tělo Ježíšovo.

13. Kteřížto řekli jí: Ženo, co pláčeš? I dí jim: Vzali Pána mého, a nevím, kde ho položili.

14. To když řekla, obrátila se zpátkem, a ^uzřela Ježíše, an stojí, ~ale nevěděla, by Ježíš byl.

[^Mt 28,9;Mk 16,9;~L 24,16]

15. Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona domnívajici se, že by zahradník byl, řekla jemu: Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho položil, ať já jej vezmu.

16. Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu: Rabbóni, jenž se vykládá: Mistře.

17. Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. °Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: =Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu.

°Ž 22,23;=J 16,16

18. I přišla °Maria Magdaléna, zvěstujici učedlníkům, že by viděla Pána a že jí to pověděl.

°Mt 28,8;Mk 16,8;L 24,9

19. Když °pak byl večer toho dne, kterýž jest první po sobotě, a dveře byly zavříny, kdež byli učedlníci shromážděni, ~pro strach Židovský, přišel Ježíš, a stál u prostřed, a řekl jim: Pokoj ÷vám.

°Mk 16,14;L 24,36;1K 15,5;[~J 19,38;÷Sd 6,23]

20. A to pověděv, ukázal jim ruce i bok svůj. °I zradovali se učedlníci, vidouce Pána.

°16,22

21. Tedy řekl jim opět: Pokoj vám. °Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás.

°17,18;Iz 61,1;Mk 16,15;L 4,18

22. To pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.

23. Kterýmžkoli °odpustili byste hříchy, odpouštějíť se jim; a kterýmžkoli zadrželi byste je, zadržániť jsou.

°Mt 16,19;18,18

24. Tomáš pak jeden ze dvanácti, jenž sloul °Didymus, nebyl s nimi, když byl přišel Ježíš.

°11,16

25. I řekli jemu jiní učedlníci: Viděli jsme Pána. A on řekl jim: Leč uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst svůj v místo hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím.

26. A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám.

27. Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, °a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící.

°1J 1,1

28. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán ^můj a Bůh můj.

[^1Kr 18,39]

29. Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž °neviděli, a uvěřili.

°1Pt 1,8

30. Mnohé °zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedlníků svých, kteréž nejsou psány v knize této.

°21,25

31. Ale toto ^psáno jest, ~abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste věříce, život věčný měli ve jménu jeho.

[^21,25;~1J 5,13]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan