DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 1.

Kteréž v Kristu vyvolil Bůh Otec 6. k slávě své, 9. těm svaté evangelium zjevuje. 15. Z čehož se apoštol při Efezských i těšil, i hojnějšího osvícení a moci jim žádal.

1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, ^svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:

[^Ř 1,7;1K 1,2]

2. Milost ^vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

[^Ř 1,7;1K 1,3;2Pt 1,2]

3. Požehnaný ^Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.

[^2K 1,3;1Pt 1,3]

4. Jakož ^vyvolil nás v ~něm před ustanovením světa k tomu, ÷abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,

[^J 15,16;Ř 8,30;~J 17,24L 1,75]

5. Předzřídiv ^nás k zvolení ~za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,

[^Ř 8,15.29.30;~Ga 4,5]

6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil °v milém Synu svém.

°Mt 17,5;[3,17]

7. V němžto ^máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle ~bohatství milosti jeho,

[^Sk 20,28;Žd 9,121Pt 1,18.19;~Ř 2,4;Ef 2,7;Fp 4,19]

8. Kterouž rozhojnil k nám ^ve vší moudrosti a opatrnosti,

[^Ko 1,9]

9. Oznámiv nám ^tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,

[^Ř 16,25]

10. Aby v ^dokonání plnosti časů v jedno °shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.

°2,15;[Ko 1,20;^Gn 49,10;Ga 4,4]

11. V něm, pravím, v kterémžto i k ^losu připuštěni jsme, předzřízeni ~byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,

[^Sk 26,18;Ř 8,17;~Sk 13,48;Ř 8,29.30]

12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho ^my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.

[^Ga 3,23.25]

13. V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni ^jste Duchem zaslíbení Svatým,

[^4,30;2K 1,22]

14. Kterýž jest ^závdavek dědictví našeho, na ~vykoupení toho, což jím dobyto ÷jest, k chvále slávy jeho.

[^2K 1,22;~Ř 8,23÷Ex 19,5;Tt 2,14;1Pt 2,9]

15. Protož i já, °slyšev o ^vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,

°Fp 1,3;Ko 1,4;1Te 1,2

16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:

17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec ^slávy, dal vám ~Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,

[^Ř 6,4;~Iz 11,2]

18. A tak ^osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké ~bohatství slávy dědictví jeho v svatých,

[^2K 4,4;~Sk 20,32]

19. A kterak jest převýšená ^velikost moci jeho k nám věřícím °podle působení mocnosti síly jeho,

°3,7;Ko 2,12;[^1K 2,5]

20. Kteréž dokázal na Kristu, ^vzkřísiv jej z mrtvých a ~posadiv na pravici své na nebesích,

[^Sk 2,24~Ž 110,1;Sk 2,34;Žd 1,3]

21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.

22. A všecko °poddal pod nohy jeho, a jej dal ~hlavu nade všecko církvi,

°Mt 28,18;[^Ž 8,7.8;Mt 28,18;~Ef 5,23;Ko 1,18]

23. Kterážto jest ^tělo jeho a plnost všecko ~ve všech naplňujícího.

[^Ř 12,5;1K 12,12.27;~Ko 3,11]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským