DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 17.

Horlivá modlitba Krista Pána, kterouž k Otci svému milému za učedlníky své 20. i jejich potomky věrné činil.

1. To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil tebe;

2. Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal.

3. Totoť jest pak věčný život, aby poznali °tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, ~Ježíše Krista.

°Jr 9,23.24;[Ko 2,2;~Iz 53,11]

4. Jáť jsem ^oslavil tebe na zemi; dílo jsem ~vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

[^13,31;~4,34]

5. A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli svět byl.

6. Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou byli, a mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.

7. A nyní poznali, že všecky věci, kteréž jsi mi dal, od tebe jsou.

8. Nebo slova, kteráž jsi mi dal, dal jsem jim; a oni přijali, a poznali vpravdě, °že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi ty mne poslal.

°23;16,30

9. Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, ^kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou.

[^6,37]

10. A °všecky věci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a oslaven jsem v nich.

°16,15

11. Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, ^ať by byli jedno jako i my.

[^10,30;17,21]

12. Dokudž °jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. =Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, +a žádný z nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se Písmo naplnilo.

°6,37.39;10,28;=Iz 8,18;Žd 2,13;+J 18,9;#Ž 109,8

13. Ale nyní ^k tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě.

[^16,5]

14. Já jsem jim dal slovo tvé, a svět jich nenáviděl; nebo nejsou z světa, jako i já nejsem z světa.

15. Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys jich ^zachoval od zlého.

[^11;2Te 3,3]

16. Z světať nejsou, jakož i já nejsem z světa.

17. Posvětiž jich v pravdě své, °slovo tvé ^pravda jest.

°8,31.[^40;[^Ž 119,142.151]

18. Jakož °jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.

°20,21

19. A já °posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni ~posvěceni byli v pravdě.

°1K 1,2.30;[Žd 2,11]

20. Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ^ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,

[^20,31;Sk 10,43]

21. Aby všickni °jedno byli, jako ty, Otče, ~ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.

°Ga 3,28;Ef 4,3;[~J 10,38;1J 1,3]

22. A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.

23. Já ^v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.

[^1K 6,17]

24. Otče, kteréž jsi mi dal, °chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval ~před ustanovením světa.

°12,26;14,3;[1Te 4,17;~Ef 1,4]

25. Otče spravedlivý, °tebeť jest svět nepoznal, ale =já jsem tebe poznal, a i tito poznali, že jsi ty mne poslal.

°15,21;16,3;=16,27.30;[7,29]

26. A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, °bylo v nich, a i já v nich.

°15,9


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan