DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 1.

Důstojnost a slávu Krista Pána, toho věčného vtěleného Slova, 3. kterouž, Otci svému rovný jsa, 5. všecka stvoření převyšoval, vypravuje apoštol.

1. Častokrát a ^rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze ~proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze ÷Syna svého,

[^Nu 12,6.8;~L 1,70Ga 4,4]

2. Kteréhož ^ustanovil dědicem všeho, °skrze ~něhož i věky učinil.

°[~]J 1,3.[~10;^Ž 2,8;Mt 21,38]

3. Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz °osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, =očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, +posadil ~se na pravici velebnosti na výsostech,

°2K 4,4;=Ef 1,7;[Žd 9,14];+Mk 16,19;[~Ž 110,1]

4. Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím ^vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.

[^Fp 2,9.10]

5. Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn °můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já =budu jemu Otcem, a on mi bude Synem?

°Ž 2,7;=2S 7,14;1Pa 22,10

6. A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí: A °klanějte se jemu všickni andělé Boží.

°Ž 97,7

7. A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly °své duchy, a služebníky své plamen ohně;

°Ž 104,4

8. Ale k °Synu : Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť berla království tvého.

°Ž 45,7

9. Miloval jsi ^spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, ~protož pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky tvé.

[^Ž 45,8;~Sk 10,38]

10. A opět: ^Ty, °Pane, na počátku založil jsi zemi, a díla ~rukou tvých jsouť nebesa.

°[^]Ž 102,26;[~8,4]

11. Onať pominou, ty pak zůstáváš; a všecka jako roucho zvetšejí,

12. A jako ^oděv svineš je, i budouť změněna. Ale ty jsi vždycky tentýž, a °léta tvá nikdy nepřestanou.

°Mal 3,6;[^Ž 102,27.28]

13. A kterému kdy z andělů řekl: Seď na °pravici mé, dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?

°Ž 110,1;Mt 22,44;1K 15,25;[Sk 2,34]

14. Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteříž posíláni bývají ^k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?

[^Ž 34,8;91,11]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům