DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 6.

Utěšeně napomíná apoštol Židů, aby nekrsali, 7. ale růsti a prospívati i k dokonalosti se nésti usilovali, 12. na přejistá Božská, 17. i s přísahou stvrzená zaslíbení doufanlivě spoléhajíce.

1. Protož opustíce řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, ne opět zakládajíce gruntu ^pokání z skutků mrtvých, a víry v Boha,

[^9,14]

2. ^Křtů učení, vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného.

Mk 7,3n;[^Žd 9,10]

3. A toť učiníme, ^dopustí-li Bůh.

[^Sk 18,21;1K 4,19;Jk 4,15]

4. Nebo °nemožné jest jednou již osvíceným, kteříž i zakusili daru nebeského a účastníci učiněni byli Ducha svatého,

°10,26;2Pt 2,20;[Mt 12,31.45]

5. Okusili také dobrého Božího slova a moci věka budoucího,

6. Kdyby padli, zase obnoviti se ku pokání, jakožto těm, kteříž opět sobě znovu křižují Syna Božího a v ^porouhání vydávají.

[^Mt 12,31.45]

7. Země zajisté, kteráž často na sebe přicházející déšť pije a rodí bylinu příhodnou těm, od kterýchž bývá dělána, dochází požehnání od Boha.

8. Ale vydávající trní a bodláky zavržená jest a ^blízká zlořečení, jejížto konec bývá spálení.

[^Mt 21,19]

9. My pak, nejmilejší, nadějemeť se o vás lepších věcí a náležejících k spasení, ač pak koli tak mluvíme.

10. Neboť není ^nespravedlivý Bůh, aby se ~zapomenul na práci vaši a na pracovitou lásku, kteréž jste dokazovali ke jménu jeho slouživše svatým, a ještě sloužíce.

[^Ř 3,4;~2Pa 15,7Mt 10,42]

11. Žádámeť pak, aby jeden každý z vás až do konce prokazoval tu opravdovou pilnost k nabytí plné jistoty ^naděje,

[^3,6.14;Mt 24,13]

12. Tak abyste nebyli líní, ale následovníci těch, kteříž skrze víru a snášelivost obdrželi dědictví ^zaslíbené.

[^1,14]

13. Abrahamovi zajisté zaslíbení ^čině Bůh, když neměl skrze koho většího přisáhnouti, °přisáhl skrze sebe samého,

°Gn 22,16.17;[12,3;^]Ž 105,9;[^]L 1,73

14. Řka: Jistě požehnám velmi tobě, a velice rozmnožím tebe.

15. A ^tak trpělivě očekávaje, dosáhl zaslíbení.

[^10,36]

16. Lidé zajisté skrze většího, nežli jsou sami, přisahají, a všeliké rozepře mezi nimi konec jest, když bývá potvrzena přísahou.

17. A takž Bůh, chtěje ^dostatečně ukázati dědicům zaslíbení svých neproměnitelnost rady své, vložil mezi to přísahu,

[^7,15]

18. Abychom skrze ty dvě věci nepohnutelné, (v nichž nemožné jest, aby Bůh ^klamal,) měli přepevné potěšení, my, kteříž jsme se utekli k obdržení předložené naděje.

[^Nu 23,19Tt 1,2]

19. Kteroužto máme jako kotvu duše, i bezpečnou i pevnou, a vcházející až do vnitřku za oponu,

20. Kdežto předchůdce náš pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu ^Melchisedechova nejvyšším knězem na věky.

[^3,14,14.15;5,6;Ž 110,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům