DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 11.

O víře pravé, co by byla, 2. a kterak velmi veliké moci jest, s připomínáním mnohých starých a svatých otců, 32. i předivných skutků Božích při nich, potěšitelně vypravuje.

1. Víra pak jest nadějných ^věcí podstata, a důvod ~neviditelných.

[^Ř 8,25;~1K 2,9]

2. Pro ni zajisté svědectví došli předkové.

3. Věrou °rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničehož jest ~to, což vidíme, učiněno.

°Gn 1,1n;~Ř 4,17]

4. Věrou °lepší obět Bohu obětoval Abel, ^nežli Kain, skrze kteroužto svědectví obdržel, =že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu víru, již umřev, ještě ~mluví.

°[^]Gn 4,4;=[~]Mt 23,35;[^Žd 12,24]

5. Věrou °Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prve zajisté, nežli jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.

°Gn 5,24

6. Bez víry pak ^nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že ~odplatu dává.

[^Jr 5,3;~51,6]

7. Věrou, °napomenut jsa od ^Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze kterýžto koráb odsoudil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.

°[^]Gn 6,[8].13.[14]

8. Věrou, povolán jsa °Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam přijde.

°Gn 12,1.4;[Joz 24,3;Neh 9,7;Sk 7,2-4]

9. Věrou ^bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí, v staních přebývaje s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.

[^Gn 14,13;17,8;35,27]

10. Nebo ^očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.

[^12,22;13,14]

11. Věrou také i Sára °moc ku početí semene přijala, a mimo ~čas věku porodila, když věřila, že ÷jest věrný ten, jenž zaslíbil.

°Gn 21,2;[17,19;Ř 4,19;~L 1,36Žd 10,23]

12. A protož i z jednoho, ^a to již téměř umrtveného, rozplozeno jest ~potomků množství veliké, °jako jest množství hvězd nebeských a jako ÷písek nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském.

°[~]Gn 15,5;[÷22,17;32,12;^Ř 4,19]

13. Podle víry ^zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je ~viděvše, jim i věřili, i je ÷vítali, a vyznávali, že jsou °hosté a příchozí na zemi.

°Gn 23,4;[^J 8,52.53.~56÷3J 1,15]

14. Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to prokazují, že vlasti hledají.

15. A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, z kteréž vyšli, měli dosti času zase se navrátiti.

16. Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. °Protož i sám Bůh ^nestydí se slouti jejich ~Bohem; nebo jim připravil město.

°[~]Ex 3,6;Mt 22,32;[^Žd 2,11]

17. Věrou °obětoval Abraham Izáka, byv pokoušín, a to jednorozeného obětoval ten, kterýž byl zaslíbení přijal,

°Gn 22,1n

18. K němuž bylo řečeno: Že v °Izákovi nazváno ^bude tobě símě,

°[^]Ř 9,7;[^Gn 21,12;Ga 3,29]

19. Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti; odkudžto jej jako z mrtvých ^vzkříšeného přijal.

[^Gn 22,12]

20. Věrou o °budoucích věcech požehnání dal Izák Jákobovi a Ezau.

°Gn 27,28.[39]

21. Věrou °Jákob, umíraje, každému z synů Jozefových požehnání dával, a poklonil se podepřev se na ~vrch hůlky své.

°Gn 48,[15].20;[~47,31]

22. Věrou Jozef, °dokonávaje, o vyjití synů Izraelských zmínku učinil a o kostech svých poručil.

°Gn 50,[24].25

23. Věrou Mojžíš, °narodiv se, ukryt byl za tři měsíce od rodičů svých, protože viděli krásné pacholátko, ~a nebáli se rozkazu ÷královského.

°Ex 2,2;Sk 7,20;[~5,29;÷Ex 1,16]

24. Věrou Mojžíš, ^dorostlý již jsa, odepřel slouti synem dcery faraonovy,

[^Ex 2,11.12]

25. Vyvoliv ^sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti,

[^Ž 84,11]

26. Větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady ^pohanění Kristovo; nebo prohlédal k hojné odplatě.

[Z 89,51.52]

27. Věrou ^opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl Neviditelného, tak se utvrdil.

[^Ex 2,1410,28.29;12,41]

28. Věrou °slavil hod beránka a vylití krve, aby ten, jenž hubil prvorozené, nedotekl se jich.

°Ex 12,18n

29. Věrou °přešli moře červené jako po suchu; o čež pokusivše se Egyptští, ztonuli.

°Ex 14,22

30. Věrou zdi °Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní.

°Joz 6,20

31. Věrou Raab °nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře.

°Joz 2,1.[18.19];6,[17].23

32. A coť mám více praviti? Nepostačíť mi zajisté čas k vypravování ^o Gedeonovi, ~a Barákovi, ÷a Samsonovi, *a Jefte, a ^^Davidovi, a ~~Samuelovi, a prorocích.

[^Sd 6,11;~4,6÷13,24;*11,6.9;^^1S 13,14;16,1;~~1,20;7,15]

33. Kteříž skrze víru ^vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli ~zaslíbení, zacpávali ÷ústa lvům,

[^2S 8,1;~7,12;Ž 89,20;Žd 10,36;÷Sd 14,6;Dn 6,22]

34. Uhašovali ^moc ohně, ~utekli ostrosti meče, ÷zmocněni bývali v mdlobách, silní *učiněni v boji, ^^vojska zaháněli cizozemců.

[^Dn 3,25;~1S 19,12;÷2Kr 20,7;Iz 38,21*Sd 7,11.20.21;^^15,15]

35. Ženy ^přijímaly mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení.

[^1Kr 17,23]

36. Jiní pak posměchy ^a mrskáním trápeni, ano i vězeními a žaláři.

[^Jr 20,2]

37. Kamenováni ^jsou, sekáni, pokoušíni, mečem zmordováni; ~chodili v kožích ovčích a kozelčích, ÷opuštěni, souženi, a zle s nimi nakládáno,

[^1Kr 21,13;~2Kr 1,8;÷1K 4,11]

38. Jichžto nebyl svět hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech země.

39. A ti všickni svědectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení,

40. Protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez ^nás nepřišli k dokonalosti.

[^Zj 6,11]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům