DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 5.

Kristus Pán jest nejdůstojnější, 4. a zřízeně od Otce nebeského povolaný nejvyšší kněz, 6. jehož utěšeně figuroval onen slavný Melchisedech i král i kněz, 11. o čemž apoštol pro hlubokost věcí i pro nedošlost a mdlobu Židů nemohl tak, jakž slušelo, vypravovati.

1. Všeliký zajisté ^nejvyšší kněz z lidu vzatý za lidi bývá postaven v těch věcech, kteréž u Boha mají jednány býti, totiž aby obětoval i dary i oběti za hříchy,

[^Ex 30,7n]

2. Kterýž by mohl, jakž sluší, lítost míti nad neznajícími a bloudícími, jsa i sám obklíčen ^nemocí.

[^4,15]

3. A pro ni ^povinen jest, jakož za lid, tak i za sebe samého obětovati oběti za hříchy.

[^7,26.27;Lv 9,7;16,3n]

4. A aniž kdo sobě sám té cti osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od Boha, jako °i Aron.

°Ex 28,1;1Pa 23,13

5. Tak i Kristus ne ^sám sobě té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale ten, kterýž řekl: °Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.

°1,5;[Ž 2,7;Sk 13,33;^J 8,54]

6. Jakž i jinde praví: °Ty jsi kněz podle řádu Melchisedechova.

°Ž 110,4;[7,17]

7. Kterýž za dnů těla svého ^modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž ho mohl zachovati od smrti, s křikem velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i vysvobozen z toho, čehož se strašil.

[^Mt 26,38n]

8. A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což strpěl, ^naučil se poslušenství.

[^Fp 2,8]

9. A tak dokonalý jsa, učiněn jest všechněm sebe ^poslušným ~původem spasení věčného,

[^Ř 1,9;~Žd 2,10]

10. Nazván jsa od Boha nejvyšším knězem podle řádu ^Melchisedechova.

[^Ž 110,4]

11. O kterémžto mnoho by se mělo mluviti, a to nesnadných věcí k vypravení, ale vy jste nezpůsobných uší.

12. Nebo měvše býti v tak dlouhém času mistři, opět potřebujete učeni býti prvním počátkům výmluvností Božích, a učiněni jste ^mléka potřebující, a ne pokrmu hrubšího.

[^1K 3,1-3;1Pt 2,2]

13. Kdožkoli zajisté mléka se drží, nechápá slova spravedlnosti; ^(nebo nemluvně jest).

[^1K 3,2;14,20]

14. Ale ^dokonalých jest hrubý pokrm, totiž těch, kteříž pro zvyklost mají smysly způsobné k ~rozeznání dobrého i zlého.

[^1K 14,20;~Iz 7,15.16;Ř 12,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům