DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 10.

Petr svatý Kornelia získal, 44. a pokřtil ho i ty všecky, na kteréž Duch svatý s nebe v přítomnosti Židů přišel.

1. Muž pak nějaký byl v Cesarii, jménem Kornelius, setník, z ^zástupu, kterýž sloul Vlaský,

[^27,1]

2. Nábožný ^a bohobojný se vším domem svým, čině ~almužny mnohé lidu,

[^22;~Dn 4,24]

3. A modle se Bohu vždycky. Ten viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu devátou na den, anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.

4. A on pilně popatřil naň, a zstrašiv se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu: Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.

5. Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.

6. Tenť hospodu má u nějakého Šimona ^koželuha, kterýž má dům u moře. Onť ~poví tobě, co bys měl činiti.

[^9,43;~9,6]

7. A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a ^rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli,

[^12,4]

8. A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.

9. Nazejtří pak, když oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr nahoru, aby se modlil, v hodinu šestou.

10. A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.

11. I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za ^čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem,

[^L 13,29]

12. Na němž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo nebeské.

13. I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.

14. I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného °anebo nečistého.

°Lv 11,3n;Dt 14,3;[Ez 4,14]

15. Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: °Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.

°Mt 15,11;Ř 14,14.[17];1Tm 4,4;Tt 1,15

16. A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.

17. A když Petr sám u sebe rozjímal, co by znamenalo vidění to, kteréž viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův, stáli přede dveřmi.

18. A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?

19. A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.

20. Protož °vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal.

°11,12;15,7

21. Tedy sšed Petr k mužům, jenž posláni byli k němu od Kornelia, řekl: Aj, ^jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká jest příčina, pro niž jste přišli?

[^J 18,5]

22. Oni pak řekli: Kornelius ^setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ~ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.

[^2;~L 7,4.5]

23. Tedy zavolav jich do domu, přijal je do ^hospody. Druhého pak dne Petr šel s nimi, °a někteří bratří z Joppen šli s ním.

°11,12;[^Žd 13,2]

24. A nazejtří přišli do Cesaree. Kornelius pak očekával jich, svolav příbuzné své a přátely blízké.

25. I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Kornelius, a padna k nohám jeho, klaněl se mu.

26. Ale Petr pozdvihl ho, řka: °Vstaň, všakť i já také člověk jsem.

°14,15;Zj 19,10;22,9

27. A rozmlouvaje s ním, všel do domu, a nalezl mnoho těch, kteříž se byli sešli.

28. I řekl k nim: °Vy víte, že neslušné jest muži Židu připojiti se aneb přistoupiti k cizozemci, ale mně ukázal Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti.

°11,3;Gn 43,32;Dt 7,2;J 4,9

29. Protož bez odporu přišel jsem, povolán jsa. I ptám se vás, pro kterou příčinu poslali jste pro mne?

30. A Kornelius řekl: Přede čtyřmi dny postil jsem se až do této hodiny, a v hodinu devátou modlil jsem se v domu svém. A aj, postavil se přede mnou muž v rouše bělostkvoucím,

31. A řekl: Kornéli, ^uslyšánať jest modlitba tvá a almužny tvé jsouť v paměti před tváří Boží.

[^L 1,13]

32. Protož pošli do Joppen a povolej Šimona, kterýž ^slove Petr. Tenť má hospodu v domu Šimona koželuha u moře; on přijda, bude mluviti tobě.

[^18]

33. pak hned jsem poslal k tobě, a ty jsi dobře učinil, žes přišel. Nyní tedy my všickni před obličejem Božím hotovi jsme ^slyšeti všecko, což jest koli přikázáno tobě od Boha.

[^1S 3,9]

34. Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, °že Bůh není přijimač osob.

°Dt 10,17;2Pa 19,7;Jb 34,19;Ř 2,11;Ga 2,6;Ko 3,25;1Pt 1,17

35. Ale °v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;

°Iz 56,6

36. Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje °pokoj skrze Ježíše Krista, jenž =jest Pánem všeho.

°Iz 9,7;J 16,33;Ř 5,1;Ef 2,14;Ko 1,20;=Sk 2,36;Fp 2,10;[Mt 28,18;1K 8,6]

37. O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, °počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:

°Mt 4,12;L 4,14

38. Kterak Ježíše od ^Nazaréta pomazal °Bůh Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, =a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl.

°Ž 45,8;Iz 61,1;L 4,18;=Mt 8,16;L 4,36;[^Mt 21,11]

39. A my jsme ^svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.

[^5,32;J 15,27]

40. Toho Bůh °vzkřísil třetího dne, a =způsobil to, aby zjeven byl,

°2,24;1K 15,4;=Mk 16,14;L 24,36;J 20,17

41. Ne všemu lidu, ale ^svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme ~s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání.

[^J 15,27;1K 15,5;~L 24,30;J 21,13]

42. A přikázal nám °kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce =živých i mrtvých.

°Mt 28,19;Mk 16,15;J 15,27;=Sk 17,31;Ř 2,16;[2K 5,10]

43. Jemuť všickni proroci °svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho.

°15,8;[13,38];Jr 31,34;Mi 7,18;L 1,77;J 1,29;[Iz 53,5.6;Ez 34,16;Dn 9,24;Oz 1,7]

44. A když ještě Petr mluvil slova tato, ^sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího.

[^4,31;8,17]

45. I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.

46. Nebo °slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr:

°Mk 16,17

47. Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, °kteříž Ducha svatého přijali jako i my?

°8,36;11,17;[15,8]

48. A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. I ^prosili ho, aby u nich pobyl za některý den.

[^J 4,40]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové