DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 7.

Kněžství Levítské, potom i kněze Melchisedecha, jenž byl figurou Krista Pána kněze věčného, jadrně vysvětluje, 12. a kterak divným způsobem Kristus pravda všecky figury převyšoval, radostně vypravuje.

1. Nebo ten Melchisedech byl °král Sálem, kněz Boha nejvyššího, kterýž vyšel v ~cestu Abrahamovi, navracujícímu se od pobití králů, a dal jemu požehnání.

°Gn 14,18;[~Žd 10,10]

2. Kterémužto ^Abraham i desátek dal ze všeho. Kterýž nejprve vykládá se král spravedlnosti, potom pak i král Sálem, to jest král pokoje,

[^Gn 14,20]

3. Bez ^otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani skonání života nemaje, ale připodobněn jsa Synu Božímu, zůstává knězem věčně.

[^6]

4. Pohleďtež tedy, kteraký ten byl, jemuž i desátky z kořistí dal Abraham patriarcha.

5. A ješto ti, kteříž jsou z synů Léví kněžství přijímající, °přikázání mají desátky bráti od lidu podle Zákona, to jest od bratří svých, ačkoli pošlých z bedr Abrahamových,

°Nu 18,21.[26]

6. Tento pak, jehož rod není počten mezi nimi, °desátky vzal od Abrahama, a tomu, kterýž měl ^zaslíbení, ~požehnání dal.

°Gn 14,[~19].20;[^Ř 4,13;Ga 3,16]

7. A jistě beze všeho odporu menší od většího požehnání béře.

8. A tuto desátky berou smrtelní lidé, ale tamto ten, o němž se vysvědčuje, že jest živ.

9. A ať tak dím, i sám Léví, kterýž desátky béře, v Abrahamovi desátky dal.

10. Nebo ještě v bedrách otce byl, když ^vyšel proti němu Melchisedech.

[^Gn 14,18]

11. A protož byla-liť ^dokonalost spasení skrze Levítské kněžství, (nebo za toho kněžství vydán jest lidu Zákon,) jakáž toho byla potřeba, aby jiný kněz podle řádu Melchisedechova povstal, a nebyl již více °podle řádu Aronova jmenován?

°5,10;[^7,18.19]

12. A poněvadž jest kněžství přeneseno, musiloť také i Zákona přenesení býti.

13. Nebo ten, o kterémž se to praví, jiného jest pokolení, z kteréhožto žádný při oltáři v službě nebyl.

14. Zjevné jest zajisté, že z ^pokolení Judova pošel Pán náš, o kterémžto pokolení nic z strany kněžství nemluvil Mojžíš.

[^Gn 49,10;Iz 11,1]

15. Nýbrž hojněji to zjevné jest i z toho, že povstal jiný kněz podle řádu Melchisedechova,

16. Kterýžto učiněn jest knězem ne podle zákona přikázání tělesného, ale podle moci života neporušitelného.

17. Nebo svědčí Písmo, řka: °Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.

°5,6;[6,20];Ž 110,4

18. Stalo se zajisté ^složení onoho předešlého přikázání, protože ~bylo mdlé a neužitečné.

[^Ga 4,9;~Ř 8,3]

19. Nebo ničehož k dokonalosti nepřivedl Zákon, ale na místo jeho uvedena lepší ^naděje, skrze ~niž přibližujeme se k Bohu.

[^J 1,17;Sk 13,38;Ř 3,21.28;~Ef 2,18]

20. A to tím lepší, že ne bez přísahy.

21. Nebo onino bez přísahy kněžími učiněni bývali, tento pak s přísahou, skrze toho, kterýž řekl k němu: ^Přisáhl Pán, a nebudeť toho litovati: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.

[^Ž 110,4]

22. Takť lepší ^smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš.

[^8,6]

23. A také onino mnozí bývali kněží, protože smrt bránila jim vždycky trvati;

24. Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné má kněžství.

25. A protož i dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k ^orodování za ně.

[^9,24;Ř 8,341Tm 2,5]

26. Takovéhoť ^zajisté nám slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného ~od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa učiněn byl,

[^4,14.15;~1Pt 2,22]

27. Kterýž by nepotřeboval na každý den, °jako onino kněží, ^nejprv za své vlastní hříchy oběti obětovati, potom za hříchy lidu. Neboť jest to učinil jednou, samého sebe obětovav.

°[^]5,3;[^]Lv 9,7;16,6n

28. Zákon zajisté lidi mající ^nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží, ale slovo přísežné, kteréž se stalo po Zákonu, ustanovilo Syna Božího ~dokonalého na věky.

[^5,2.~9]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům