DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 8.

Kristus Pán nové smlouvy milostivé předůstojný prostředník, 5. staré smlouvy prostředníky i služebníky všecky, (jenž k němu přirovnaní, nebyli než stín pravdy) nevypravitelně převyšuje.

1. Ale suma toho mluvení tato jest, že takového máme nejvyššího kněze, kterýž se ^posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích,

[^Ef 1,20]

2. Služebník jsa svatyně a ^pravého toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne člověk.

[^9,8.11.24;2K 5,1]

3. Všeliký zajisté nejvyšší kněz k obětování darů a obětí bývá ustanoven, a protož potřebí bylo, aby i tento měl, co ^by obětoval.

[^5,1;Ef 5,2]

4. Nebo kdyby byl na zemi, aniž by knězem byl, když by zůstávali ti kněží, jenž obětují dary podle Zákona,

5. Sloužíce podobenství a °stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, =prý, abys udělal všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na hoře.

°Ko 2,17;[Žd 10,1];=Ex 25,40;Sk 7,44

6. Nyní pak tento náš nejvyšší kněz tím ^důstojnějšího došel ~úřadu, čímž i lepší smlouvy °prostředníkem jest, kterážto lepšími zaslíbeními jest utvrzena.

°9,15;[^1,4;~9,21]

7. Nebo kdyby ona první byla bez úhony, nebylo by hledáno místa druhé.

8. Nebo obviňuje Židy, dí: °Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s domem Izraelským a s domem Judským v smlouvu novou.

°Jr 31,31.[32.38;33,14]

9. Ne podle smlouvy té, ^kterouž jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, a já opustil jsem je, praví Pán.

[^Ex 19,5n]

10. Protož tatoť jest °smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich a na srdcích jejich napíši je, =a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

°10,16;Ez 11,19;Ř 11,27;=Za 8,8 2K 6,16.[18];Zj 21,3;[Jr 24,7]

11. A nebudouť učiti jeden každý bližního svého a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všickni znáti budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich.

12. Nebo ^milostiv budu nepravostem jejich, a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.

[^Jr 31,34Ř 11,27]

13. A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou; a což vetší a schází, blízké jest zahynutí.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům