DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 4.

Věřícím právě v Krista jaké připraveno jest odpočinutí, k němužto jakož oni první pospíchali, 11. tak i my ovšem znamenajíce cesty nebezpečnost, 13. očí Božích jasnost, 15. i kněze nejvyššího milostivost, se vší snažností chvátati máme.

1. Bojmež se tedy, aby snad opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, neopozdil se někdo z vás.

2. Nebo i nám zvěstováno jest, jako i oněmno, ale neprospěla jim řeč slyšená, nepřipojená k víře, když slyšeli.

3. Neboť vcházíme v odpočinutí my, kteříž jsme uvěřili, jakož řekl: °Protož jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé, ačkoli dávno odpočinul Bůh, hned po vykonání skutků od ustanovení světa.

°3,18;[Ž 95,11]

4. Nebo pověděl na jednom místě o sedmém dni takto: °I odpočinul Bůh dne sedmého ode všech skutků svých.

°Gn 2,2;Ex 20,11;[31,17]

5. A tuto zase: ^Že nevejdou v odpočinutí mé.

[^Nu 14,30]

6. A poněvadž vždy na tom jest, že někteří mají vjíti do něho, a ti, kterýmž prve zvěstováno jest, nevešli pro svou nevěru,

7. Opět ukládá den jakýsi, °Dnes, pravě skrze Davida, po takovém času, jakož řečeno jest, Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých.

°3,7.[8.15];Ž 95,7.[8]

8. Nebo byť byl Jozue v ^odpočinutí je uvedl, nebylť by potom mluvil o jiném dni.

[^Dt 31,7]

9. A protož zůstáváť ^svátek lidu Božímu.

[^1.10]

10. Neb kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých.

11. Snažmež se tedy vjíti do toho odpočinutí, aby někdo neupadl v týž příklad ^nedověry.

[^3,18]

12. Živáť jest zajisté řeč ^Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký °meč ~na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.

°Iz 49,2;[^Jr 23,29;1K 14,24;~Zj 1,16]

13. A neníť žádného stvoření, kteréž by nebylo zjevné před obličejem jeho, nýbrž všecky věci jsou ^nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše.

[^Ž 33,13.14;34,16]

14. Protož majíce °nejvyššího kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.

°3,1

15. Nebo nemáme ^nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale ~zkušeného ve všem nám podobně, kromě ÷hříchu.

[^2,17;~Mt 4,1n;÷Iz 53,9]

16. Přistupmež ^tedy směle s ~doufáním k trůnu ÷milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.

[^Ef 2,18;~3,12;Žd 10,19Ř 3,25]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům