DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 9.

Rozkošné rozložení, a jako rozvinutí figury stánku, 3. i těch věcí, jenž v něm byly, učiniv apoštol, 11. vypravuje, kterak Kristus Pán nejvyšší sám jediný kněz, a do jaké všel svatyně jedinou, kdy a s jakou obětí, 15. i co nám tím zjednal.

1. Mělať pak i ^první ona smlouva ustanovení z strany služeb a svatyni světskou.

[^15;Ex 25,8]

2. Nebo °udělán byl stánek první, v kterémž byl svícen, a =stůl, a posvátní chlebové, a ten sloul svatyně.

°Ex 26,1n;=Ex 35,13;[25,23.30]

3. Za druhou pak oponou byl stánek, kterýž sloul ^svatyně svatých,

[^Ex 26,33]

4. Zlatou maje kadidlnici, °a truhlu smlouvy, všudy obloženou zlatem, kdežto bylo =věderce zlaté, mající v sobě mannu, a hůl +Aronova, kteráž byla zkvetla, #a dsky Zákona,

°Ex 25,10;=16,33;+Nu 17,[8].10;#Dt 10,1;1Kr 8,9;2Pa 5,10;[Ex 34,29]

5. Nad truhlou pak byli dva cherubínové slávy, zastěňující slitovnici. O kterýchžto věcech není potřebí nyní vypravovati o jedné každé obzvláštně.

6. To vše když tak jest zřízeno, do prvního stánku vždycky ^vcházejí kněží, služby vykonávajíce,

[^Nu 18,3n]

7. Do druhého pak °jedinou v rok sám nejvyšší kněz, ne bez krve, kterouž obětuje =sám za sebe, i za ~lidské nevědomosti.

°Ex 30,10;[Lv 16,2n];=Žd 7,27;[~5,2]

8. Čímž Duch svatý ^ukazuje to, že ještě ~nebyla zjevena cesta k svatyni, dokudž první stánek ÷trval.

[^1Pt 1,11;~Iz 35,8J 14,6Žd 10,9.20]

9. Kterýž byl podobenstvím na ten přítomný čas, v němžto darové a oběti se obětují, kteréž nemohou ^dokonalého v svědomí učiniti toho, jenž obětuje,

[^7,19;Sk 13,38.39;Ga 3,21]

10. Toliko v ^pokrmích a v nápojích, a v rozličných umýváních a ospravedlňováních tělesných, až do času napravení, záležející.

[^Lv 11,2n]

11. Ale Kristus přišed, ^nejvyšší kněz budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,

[^3,1]

12. Ani skrze °krev kozlů a telat, ale skrze ~svou vlastní krev, ÷všel jednou do svatyně, *věčné vykoupení nalezl.

°[*]10,12;[~]Sk 20,28;[Lv 16,3;÷Žd 7,27]

13. Nebo °jestližeť krev býků a kozlů, a ~popel jalovice, pokropující poskvrněných, posvěcuje jich k očištění těla,

°Nu 19,4;[Žd 10,4;Lv 16,14;~Nu 19,9.12.17.18]

14. Čím °více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného ~samého sebe obětoval neposkvrněného Bohu, ÷očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení =Bohu živému?

°1J 1,7;Zj 1,5;[1Pt 1,19];=L 1,74].75;Ř 6,13;[~Ga 1,4Žd 6,1]

15. A pro tu příčinu nové smlouvy prostředník ^jest, aby, když by ~smrt mezi to vkročila k vyplacení přestoupení těch, kteráž byla za první smlouvy, zaslíbení věčného ÷dědictví přijali ti, jenž jsou povoláni.

[^1Tm 2,5;~Sk 13,39;Ř 5,66,23]

16. Nebo kdež se děje kšaft, potřebí jest, aby k tomu smrt přikročila toho, kdož činí kšaft.

17. Kšaft °zajisté těch, kteříž zemřeli, pevný jest, poněvadž ještě nemá moci, dokudž živ jest ten, jenž kšaft činil.

°Ga 3,15

18. Protož ani první onen kšaft bez krve nebyl posvěcován.

19. Nebo když ^Mojžíš všecka přikázání podle Zákona všemu lidu předložil, vzav krev telat a kozlů, s vodou a s vlnou červenou a s yzopem, tak spolu i knihy i všeho lidu pokropil,

[^Ex 24,3.5.6.8;Lv 16,15.16.18]

20. Řka: °Tatoť jest krev Zákona, kterýž vám Bůh vydal.

°Ex 24,8;[Mt 26,28]

21. Ano i ^stánku i všech ~nádob k službě náležitých rovně též krví pokropil.

[^Lv 8,15.19;16,14;Ex 29,21.~36]

22. A téměř všecko podle ^Zákona krví očišťováno bývá, a bez ~krve vylití nebývá odpuštění vin.

[^Lv 17,11;~Ef 1,7]

23. Protož potřebí bylo, aby věcí nebeských příkladové těmi věcmi očišťováni byli, nebeské pak věci lepšími obětmi, nežli jsou ty.

24. Neboť nevšel Kristus do svatyně rukou udělané, kteráž by byla ^příklad s pravou svatyní se srovnávající, ale právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás.

[^1K 10,11]

25. Ne aby častokrát obětoval sebe samého, ^jako nejvyšší kněz vcházel do svatyně každý rok se krví cizí,

[^7;Ex 30,10Lv 16,2-4]

26. (Sic jinak byl by musil častokrát trpěti od počátku světa,) ale nyní jednou při ^skonání věků, na shlazení hřícha skrze obětování sebe samého, zjeven jest.

[^9,12.28;1K 10,11;Ga 4,4Ef 1,10]

27. A jakož uloženo lidem ^jednou umříti, ~a potom bude soud,

[^Gn 3,19;~Jb 19,29;Ž 7,9]

28. Tak i °Kristus jednou ~jest obětován, k shlazení mnohých lidí hříchů; po druhé pak bez hříchu ÷ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.

°1Pt 3,18;[Ř 4,25;~Žd 10,102Tm 4,8]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům