DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kapitola 13.

K dobrým a milosrdným skutkům, 5. ctnému životu, 13. k snášení protivenství pro Krista, 17. ku poslušenství správců, 18. i k modlitbám za ně napomíná apoštol.

1. Láska °bratrská zůstávejž mezi vámi.

°Ř 12,10;[Ef 4,3]

2. Na přívětivost °k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly ~za hostě přijímali.

°Ř 12,13;1Pt 4,9;[~Gn 18,2.3]

3. Pomněte ^na vězně, jako byste spoluvězňové byli, na soužené, jakožto ti, jenž také v těle jste.

[^Mt 25,36]

4. Poctivéť ^jest u všech lidí manželství a lože neposkvrněné; ~smilníky pak a cizoložníky souditi bude Bůh.

[^Ex 20,14;~1K 6,9.10]

5. Obcování vaše budiž bez ^lakomství, dosti ~majíce na tom, což máte. °Onť zajisté řekl: ÷Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím;

°[÷]Dt 31,6.8;[÷]Joz 1,5;[^Ex 23,8;Dt 16,191Tm 6,9.10;~Př 15,16;Mt 6,25.34]

6. Tak abychom doufanlivě říkali: Pán spomocník °můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk.

°Ž 56,[5].12;[54,6];118,6.[7]

7. Zpomínejte na ^vůdce vaše, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto jaký byl cíl obcování, spatřujíce, ~následujtež jejich víry.

[^17,24~1K 4,16;11,1]

8. Ježíš Kristus jest ^včera i dnes, tentýž i na věky.

[^Ž 2,7]

9. Učením ^rozličným a cizím nedejte se točiti. °Výbornéť jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce, a ne ~pokrmy, kteříž neprospěli těm, jenž se jimi vázali.

°Ef 4,14;[^Jr 29,8Mt 24,4;Ř 16,17;~J 6,27;Ř 14,17]

10. Mámeť oltář, z něhož nemají moci jísti ti, jenž stánku slouží.

11. Nebo °kterýchž hovad krev vnášína bývá do svatyně skrze nejvyššího kněze za hřích, těch ~pálena bývají těla vně za stany.

°Lv 4,[5].12.[21;6,30];16,27;[~]Ex 29,14;Nu 19,[3].5n

12. Protož i Ježíš, aby posvětil lidu skrze svou vlastní krev, vně ^za branou trpěl.

[^J 19,17n]

13. Vyjděmež tedy k němu ven z stanů, pohanění jeho nesouce.

14. Neboť ^nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.

[^11,10.13.16;Ž 39,14;Mi 2,10;Fp 3,20;1Pt 2,11]

15. Protož skrze něho obětujme Bohu obět °chvály vždycky, to jest ~ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.

°Ž 50,23;Oz 14,2.3;[Lv 7,12;Ef 5,20;~Ga 5,22]

16. Na ^účinnost pak a na sdílnost nezapomínejte; nebo v takových obětech zvláštní svou ~libost má Bůh.

[^2K 9,12~Fp 4,18]

17. Povolni °buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť ~zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s ÷stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.

°Fp 2,29;1Te 5,12;[1Tm 5,17;1Pt 5,5~Ez 3,17.18;÷Jk 5,9]

18. Modltež °se za nás; doufámeť zajisté, že dobré svědomí máme, jakožto ti, kteříž se chceme ve všem chvalitebně chovati.

°Fp 1,19;[Ef 6,18.19]

19. Pročež prosímť vás, abyste to hojněji činili, abych tím dříve navrácen byl vám.

20. Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné ^Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,

[^Ez 34,23;J 10,11;Sk 2,24;1Pt 2,25]

21. Učiniž °vás ^způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle jeho, působě v vás to, což jest libé před obličejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.

°Fp 2,13;[1Pt 5,10]

22. Prosímť pak vás, bratří, snestež trpělivě slovo napomenutí tohoto; neboť jsem krátce psal vám.

23. Věztež o bratru Timoteovi, že jest propuštěn, s kterýmžto, (přišel-li by brzo), navštívím vás.

24. Pozdravtež všech ^správců svých, i všech svatých. Pozdravují vás bratří z Vlach.

[^17]

25. Milost Boží se všemi vámi. Amen.

K Židům psán jest z Vlach po Timoteovi.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům