DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 3.

Nesmírně důstojnějšího Krista Pána nad Mojžíše býti dovodě, 7. k upřímému hlasu Páně poslušenství, 9. pilně, i hrozný onoho starého lidu připomínaje příklad, ponouká.

1. A protož, bratří svatí, ^povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše,

[^Fp 3,14;1Pt 1,15]

2. Věrného tomu, kdož jej ustanovil, jako i °Mojžíš byl věrný ve všem domě jeho.

°Nu 12,7

3. Tím větší zajisté slávy tento nad Mojžíše jest hoden, čím větší má čest stavitel nežli sám dům.

4. Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, ten pak, kdož všecky tyto věci ^ustavěl, Bůh jest.

[^2K 5,5;Ef 2,10]

5. A Mojžíš zajisté ^věrný byl v celém domě jeho jako služebník, na ~osvědčení toho, což potom mělo mluveno býti.

[^Nu 12,7;~Mt 8,4]

6. Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům ^my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost a tu chloubu naděje až do konce ~pevnou zachováme.

[^1K 3,16;~Mt 24,13Zj 2,10.25]

7. Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li ^byste hlas jeho,

4,7;[^]Ž 95,7

8. Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom ^popouzení Boha v den pokušení toho na poušti,

[^Ex 17,7n]

9. Kdežto ^pokoušeli mne otcové vaši; zkusiliť jsou mne a viděli skutky mé po čtyřidceti let.

[^Ex 17,7;Nu 14,22]

10. Protož ^hněviv jsem byl na pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a nepoznávají cest mých.

[^Ž 95,10]

11. Takže jsem °přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.

°Nu 14,22.23.[28.35];Dt 1,34.35

12. Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého.

13. Ale °napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha.

°10,25;1Te 5,11;[Mt 18,15]

14. Účastníci ^zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ~počátek podstaty až ÷do konce pevný zachováme.

[^2Pt 1,4~Ř 8,17Zj 2,10.25]

15. Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste ^hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení Boha.

[^4,7;Ž 95,7.8]

16. Nebo někteří slyševše, popouzeli ho, ale ne všickni, jenž vyšli z Egypta skrze Mojžíše.

17. Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto ^těla padla na poušti?

[^Nu 14,35nŽ 106,26]

18. A kterým ^zapřisáhl, že nevejdou do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli neposlušní.

[^Nu 14,28n]

19. A vidíme, že jsou nemohli vjíti pro nevěru.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Židům