[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ročníky: 73 (99) 1996 74 (100) 1997

Časopis JEDNOTA BRATRSKÁ

Poslední číslo na Internetu: (1) Leden 1998


Ostatní čísla časopisu:

Ročník 73 (99) 1996 (obsah)

Ročník 74 (100) 1997 (obsah):

Ročník 75 (101) 1998:


OBSAH ročníku 75 (101) 1998:


Ročník 75 (101) Leden 1998 Číslo 1


Vydává Úzká rada Jednoty bratrské.

Od ročníku 1998 je odpovědný redaktor: Jiří Just
Adresa redakce: Jiří Just, Popradská 1275; 562 05 Ústí nad Orlicí
tel. do zam.: 0465-525790

Rukopisy se nevracejí.

Vychází měsíčně, o prázdninách dvojčíslo.
Cena čísla (v papírové versi) od roku 1998 bude 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč bez poštovného, 150,- Kč včetně poštovného.
Objednávky přijímá: Ústředí Jednoty bratrské, Kollárova 456, 509 11 Nová Paka, tel. (0434)2343.
Číslo účtu: ČS Nová Paka 162553-548/0800, var. symbol 601 410.
Vedoucí expedice Hesel a časopisu: Blanka Vašková

Výhodnější je vyzvedávat si časopis v některém ze sborů Jednoty bratrské.

Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č.j. 1604/92-PP/1 ze dne 28. 5. 1992. Číslo indexu 46 722


DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ Ročníky: 73 (99) 1996 74 (100) 1997